MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Tuesday, 28 April 2015 09:30

เนื่องจากผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติคนปัจจุบันจะหมดวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จึงประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ในการนี้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จึงใคร่เชิญชวนผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

Read more: การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

   

ก.วิทย์ฯ แถลงผลงาน 6 เดือน โชว์ใช้นวัตกรรมเป็น “ข้อต่อ” เสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Tuesday, 21 April 2015 16:03

ก.วิทย์ฯ แถลงผลงาน  6 เดือน โชว์ใช้นวัตกรรมเป็น “ข้อต่อ” เสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

alt  alt  alt

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา กระทรวงวิทยฯ ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งสู่การปฏิรูปประเทศ โดยส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม พร้อมเป็นข้อต่อให้ทุกกระทรวง รวมถึงภาคเอกชน เพื่อเป็นพลังร่วม ไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจากความมุ่งมั่นตลอดมานำไปสู่ผลงานที่เห็นเด่นชัดในหลายมิติ อาทิ การปฏิรูปการวิจัยและพัฒนา ให้เกิดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาสู่เป้าหมายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1 ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30.70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Read more: ก.วิทย์ฯ แถลงผลงาน 6 เดือน โชว์ใช้นวัตกรรมเป็น “ข้อต่อ” เสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

   

รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xian Jiao Tong University) ประจำปีการศึกษา 2558

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

 

รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xian Jiao Tong University) ประจำปีการศึกษา 2558

 
ตามที่มีประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiao Tong University) ประจำปีการศึกษา 2558 และประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xian Jiao Tong University) ประจำปีการศึกษา 2558 ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2558 ไปแล้วนั้น
 
บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทงที่มอบให้นักศึกษาในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัคร และประมวลผลการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนดังกล่าว ดังต่อไปนี้
 
ประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xian Jiao Tong University) ประจำปีการศึกษา 2558
 
ติดต่อสอบถามได้ที่
คุณสาวิตรี ภิรมย์กิจ / คุณเรณุกา อานับ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 81874 (สาวิตรี) / 81815 (เรณุกา)
อีเมล : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it / This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
   

รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University: NTU) ประจำปีการศึกษา 2558

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

 
รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University: NTU) ประจำปีการศึกษา 2558
 
ตามที่มีประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ Nanyang Technological University: NTU ประจำปีการศึกษา 2558 และประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบข้อเขียนเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University: NTU) ประจำปีการศึกษา 2558 ไปแล้วนั้น
 
บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางที่มอบให้นักศึกษาในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัคร และประมวลผลการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้
 
ประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University: NTU) ประจำปีการศึกษา 2558

pdf ดาวน์โหลดเอกสาร
 

ติดต่อสอบถามได้ที่
คุณสาวิตรี ภิรมย์กิจ / คุณเรณุกา อานับ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 81874 / 81815
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it / This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
   

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุน ไปศึกษาวิชา ณ Sungkyunkwan University; SKKU สาธารณรัฐเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Tuesday, 21 April 2015 18:22

 
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุน ไปศึกษาวิชา ณ Sungkyunkwan University; SKKU สาธารณรัฐเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2
 
** เลื่อนวันปิดรับสมัคร เป็นวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558 **
 
ตามที่สํานักงาน ก.พ. ได้ มีประกาศลงวันที่ 19 มีนาคม 2558 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ รับทุนไปศึกษาวิชา ณ Sungkyunkwan University (SKKU) สาธารณรัฐเกาหลี ที่มอบให้นักศึกษาในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 โดยมีทุนที่รับสมัคร จํานวน 5 ทุน และรับสมัครถึงวันที่ 20 เมษายน 2558 นั้น
 
บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้พิจารณาเห็นควรให้ขยายเวลา การรับสมัครคัดเลือกทุนดังกล่าวจนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2558
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สาวิตรี ภิรมย์กิจ / เรณุกา อานับ
อีเมล : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
โทร : 02-564-7000 ต่อ 81874 (สาวิตรี), 81815 (เรณุกา)
   

สวทช. จับมือ สวน. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คัดสรรงานวิจัย ช่วยผู้ประกอบการไทย ช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว นำร่องโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Tuesday, 21 April 2015 11:54

altสวทช. จับมือ สวน. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คัดสรรงานวิจัย ช่วยผู้ประกอบการไทย  ช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว นำร่องโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ หวังกระตุ้นต่อยอดเป็นนวัตกรรมสินค้า เตรียมพร้อมขยายผลสู่เชิงพาณิชย์

alt  alt  alt

20 เมษายน 2558 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช./วท.) ร่วมกับ สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดทำ “โครงการความร่วมมือขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์” ซึ่งการร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยมุ่งหวังที่กระตุ้นให้ภาคเอกชนนำผลงานไปใช้ประโยชน์ เกิดการต่อยอด และยกระดับผู้ประกอบการให้เข้าถึงแหล่งรวมงานวิจัยและพัฒนา เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการดำเนินการในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม เช่น การฝึกอบรม การสาธิต การดูงาน เอกสาร คู่มือ และคิดค่าใช้จ่ายที่ต่ำที่สุด ซึ่ง โครงการนี้เน้นการส่งเสริมให้แก่ผู้ประกอบการเอกชนไทยที่มีความสนใจที่จะนำเอานวัตกรรมเทคโนโลยีนำไปต่อยอดหรือขยายผลเป็นสินค้าที่มีความแปลกใหม่และเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น

Read more: สวทช. จับมือ สวน. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คัดสรรงานวิจัย ช่วยผู้ประกอบการไทย ช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว นำร่องโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

   

งานแถลงข่าวผลการดำเนินงานของรัฐบาลในรอบ 6 เดือน

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 17 เมษายน 2558 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สทอภ. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร สสนก. และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สวทน. ร่วมจัดแสดงบูทนิทรรศการโครงการคืนภาษี 300 เปอร์เซ็นต์ , บัญชีนวัตกรรม , การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ , Talent Mobility ในงานแถลงข่าวผลการดำเนินงานของรัฐบาลในรอบ 6 เดือน ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมดูผลงานดังกล่าวอีกด้วย

 

   

ประกาศผลการตัดสินโครงการประกวดผลงานการใช้ประโยชน์กล้องดูดาวพีวีซีเฉลิม พระเกียรติฯ ๘๔ พรรษา

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 20 April 2015 18:30

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ (สวทช.) และ บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ขอประกาศผลการตัดสินโครงการประกวดผลงานการใช้ประโยชน์กล้องดูดาวพีวีซีเฉลิม พระเกียรติฯ ๘๔ พรรษา สำหรับขั้นตอนการรับเงินรางวัล สวทช. และ บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) จะมีหนังสือชี้แจงไปยังโรงเรียนให้ทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง

alt ใบสมัคร INNOVATION SHOWCASE [565 KB]

.

   

ก.วิทย์ฯ / สวทช. ใช้นวัตกรรมรับเทศกาลสงกรานต์

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 09 April 2015 09:57

alt  alt  alt

8 เมษายน 2558:  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย  ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พร้อมด้วย ดร.สมพร จองคำ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (สทน.) ดร.ประยูร เชี่ยววัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยา (มว.) พล.ต.ต. อภิสิทธิ์ เมืองเกษม ผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจจราจร และ ดร.ณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล นักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกันแถลงข่าว กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เตรียมพร้อมรับมือเทศกาลสงกรานต์

Read more: ก.วิทย์ฯ / สวทช. ใช้นวัตกรรมรับเทศกาลสงกรานต์

   

โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Wednesday, 08 April 2015 16:10

ResearchChairGrantสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ นักวิจัยแกนนำ และ ศาสตราจารย์ที่เป็นผู้นำกลุ่ม ให้กับวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ อย่างเป็นรูปธรรม  เพื่อสนับสนุน และผลักดันให้นักวิจัยที่มีความ  สามารถสูงผลิตผลงานวิจัย อันจะนำไปสู่การยื่นจดสิทธิบัตร การผลิตผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติที่มีศักยภาพต่อการเชื่อมโยงไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้งในภาคการผลิตและบริการ และ/หรือ ภาคสังคมโดยรวม  ซึ่งจะเป็นการยกระดับความสามารถในการวิจัย เสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยต่อไป
    
นปี 2558 นี้ สวทช. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนวิจัยโครงการทุนนักวิจัยแกนนำ โครงการทุน NSTDA Chair Professor และโครงการทุน PTT NSTDA Chair Professor รวมทั้งสิ้น 4 ทุน งบประมาณรวมทุนละไม่เกิน 20 ล้านบาท ระยะเวลารับทุน 5 ปีต่อโครงการ  โดยผู้ขอรับทุนจะต้องส่งจดหมายแสดงเจตจำนง (Letter of Intent) ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 และส่งข้อเสนอโครงการฉบับเต็มภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 (สวทช.ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะข้อเสนอโครงการที่ส่งหนังสือแสดงเจตจำนงล่วงหน้าเท่านั้น)

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 

   

Page 1 of 23

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป