MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

ก.วิทย์ ร่วมกับ ก.กระทรวงศึกษา แถลงข่าวเปิดตัว “โครงการระบบสื่อสารออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล”

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Friday, 23 January 2015 13:54

ก.วิทย์ ร่วมกับ ก.กระทรวงศึกษา แถลงข่าวเปิดตัว “โครงการระบบสื่อสารออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ  5 รอบ 2 เมษายน  2558

alt  alt

นับว่าเป็นที่น่ายินดีที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้พิจารณา เริ่มโครงการ “ระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘” อย่างเป็นระบบ โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้สั่งการโดยตรงให้ทำโครงการร่วมกับสำนัก งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ หน่วยงานต่างๆ ที่มีสื่อสาระความรู้อยู่ก่อนแล้ว แต่ครั้งนี้ ได้ให้กรอบเวลาการทำงานไว้สองปี สิ้นปีแรกจะต้องได้ระบบที่เรียกว่า “คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด : Repository for Open Educational Resources” ขึ้นมาอันจะช่วยคุณครูและโรงเรียนต่างๆ ให้สืบค้นสื่อ ทรัพยากรการศึกษาที่สร้างสรรค์และเผยแพร่ด้วยสัญญาอนุญาตแบบเปิดที่พร้อมให้ นำสื่อดังกล่าวไปใช้งาน สร้างสรรค์บทเรียนได้โดยไม่มีผลกระทบทางทรัพย์สินทางปัญญา และในปีต่อมาจึงจะเปิดใช้ระบบการเรียนรู้แบบ MOOC หรือ Massive Open Online Course อันเป็นระบบการเรียน รู้แบบเปิดที่รองรับผู้เรียนได้พร้อมๆ กันจำนวนมาก

Read more: ก.วิทย์ ร่วมกับ ก.กระทรวงศึกษา แถลงข่าวเปิดตัว “โครงการระบบสื่อสารออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล”

   

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมชมผลงานวิจัยใช้ได้จริง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช.) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Friday, 23 January 2015 13:46

alt  alt  alt

19 มกราคม 2558 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) เยี่ยมชมผลงานวิจัยใช้ได้จริงของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมี ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช. ให้การต้อนรับพร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์แห่งชาติฯ เนคเทค ไบโอเทค เอ็มเทคและนาโนเทค ในการนี้ได้จัดแสดงผลงานวิจัยในรูปแบบนิทรรศการ โดยแบ่งเป็นคลัสเตอร์ อาทิ ผลงานที่ขยายผลเชิงพาณิชย์ เช่น เรื่องข้าวและยาง ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ด้านอาหารและการเกษตร ด้านสุขภาพการแพทย์ และด้านการพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการวัสดุและงานระบบเพื่อประโยชน์ทางพลังงานไฟฟ้าเคมี และห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ระดับนาโน ซึ่งในการเยี่ยมชมดังกล่าวเพื่อให้ทราบถึงข้อมูลเชิงลึกและผลงานวิจัยที่พร้อมจะขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พร้อมการนี้ รมว.วท. และคณะได้เข้าประชุม กวทช. ของ สวทช. เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการเพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรค์ในการดำเนินงาน  

alt  alt  alt


แหล่งที่มา : ผู้ส่งข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  คุณลัญจนา (0891285004) คุณสรินยา
(081-988-6614), คุณชัชวาลย์ (083 032-5145) โดยสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้ที่ 02 564 7000  ต่อ  71730, 71725, 71727, 71728 e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

                     

   

รับสมัครคัดเลือกผู้สนใจรับทุนศึกษาต่อปริญญาโท ณ UCD ไอร์แลนด์

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 15 January 2015 11:12

 

รับสมัครคัดเลือกผู้สนใจรับทุนศึกษาต่อปริญญาโท ณ University College Dublin; UCD ไอร์แลนด์

 

ด้วย University College Dublin; UCD ไอร์แลนด์ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแก่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานให้แก่นักศึกษาที่สนใจไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชา Agriculture หรือ Food Science จำนวน 1 ทุน และสาขาวิชาใดๆ ที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 ทุน

สำนักงานก.พ. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงได้ร่วมมือกันดำเนินการเพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะรับทุนดังกล่าว โดยจะมีผู้แทนจาก UCD มาร่วมดำเนินการคัดเลือกด้วย

 

ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลและวิธีการสมัครได้โดยคลิก รายละเอียดเพิ่มเติม

 

*** ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ***

   

การประชุมประชาพิจารณ์มาตรฐานสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ EPUB4

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Friday, 23 January 2015 13:45

การสัมมนาประชาพิจารณ์ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Publication : e-pub) เล่ม 4 ข้อกำหนดการซ้อนทับของสื่อ

เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ทำให้การจัดทำรูปแบบข้อมูลข่าวสารได้ปรับตัวให้เป็นไปตามเทคโนโลยีใหม่ๆ มากขึ้น รวมถึงหนังสือ ซึ่งแต่เดิมเป็นรูปแบบของกระดาษ ได้เปลี่ยนมาเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์กันมากขึ้น เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลด้วยอุปกรณ์พกพาแบบต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันได้กับอุปกรณ์แบบต่างๆ ได้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

                       

   

ไทย – อังกฤษ เปิดตัวโครงการวิจัย “ กองทุนความร่วมมือนิวตัน” หวังผลักดันงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรม

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 22 January 2015 16:58

alt  alt

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย แถลงเปิดตัวความร่วมมือระหว่างประเทศไทย และ สหราชอาณาจักร ภายใต้ “Newton UK – Thailand Research and Innovation Partnership Fund” เพื่อสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหว่างไทยและสหราชอาณาจักร โดยโครงการ Newton มีงบประมาณสนับสนุนราว 1,000,000,000บาท ภายในระยะเวลา  5 ปี กับประเทศในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกรวม 15 ประเทศ โดยมุ่งเป้าวิจัย 5 ด้าน อาทิ วิทยาศาสตร์สุขภาพและชีวภาพ (Health and life sciences), สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (environment and energy), เมืองในอนาคต (Future cities), อุตสาหกรรมเกษตร (Agritech) และ นวัตกรรมด้านดิจิทัล (Digital) ภายใต้สามเสาหลัก คือ 1. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจัย หรือ People 2. การดำเนินโครงการวิจัยร่วม หรือ Programmes 3. การแปลงผลงานวิจัยสู่การสร้างนวัตกรรม หรือ Translation ซึ่งกำหนดการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการในครั้งนี้ มี มร. มาร์ค เคนท์  เอกอัครราชทูต อังกฤษประจำประเทศไทย   เป็นประธานของสหราชอาณาจักร และ ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานของประเทศไทย พร้อมด้วย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศาสตราจารย์ โรบิน ไกรม์ส ที่ปรึกษารัฐมนตรีอาวุโสด้านวิทยาศาสตร์ กระทรวงการต่างประเทศ สหราชอาณาจักร เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน

Read more: ไทย – อังกฤษ เปิดตัวโครงการวิจัย “ กองทุนความร่วมมือนิวตัน” หวังผลักดันงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรม

   

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Friday, 23 January 2015 11:11

“นายกรัฐมนตรีเน้นให้โครงการขนาดใหญ่ของรัฐต้องใช้นวัตกรรมไทย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน พร้อมเร่งรัดปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมนวัตกรรมผ่านมาตรการภาษีให้คล่องตัวกว่าเดิม เพื่อกระตุ้นให้เอกชนใช้สิทธิประโยชน์มากขึ้น”

alt  alt

Read more: การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

   

เอ็มเทค/สวทช. ส่งมอบงานวิจัยเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก...สู่ชุมชนบ้านสามขา ลำปาง

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 15 January 2015 10:19

เอ็มเทค/สวทช. ส่งมอบงานวิจัยเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก...สู่ชุมชนบ้านสามขา ลำปาง พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านบริหารจัดการแบบครบวงจร

 

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค/สวทช.) และสำนักพัฒนากำลังคน สวทช. ส่งมอบงานวิจัยและพัฒนาเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก (สำหรับชุมชน) ให้แก่ชุมชนบ้านสามขา จังหวัดลำปาง ซึ่งเครื่องสีข้าวดังกล่าวมีกำลังการผลิตประมาณ 150-200 กิโลกรัมข้าวเปลือกต่อชั่วโมง สามารถสีได้ทั้งข้าวกล้อง และข้าวขาว คือ ได้ข้าวกล้องประมาณ  67 – 71 % ข้าวขาวประมาณ 55 -60 % ขั้นตอนการทำงานของเครื่องง่ายต่อการใช้งาน เกษตรกรได้ข้าวหลังการสีที่มีคุณภาพและมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณเมล็ดข้าวหักที่น้อยลง ลดการสูญเสียเวลาในการปรับตั้งเครื่องเมื่อเทียบกับเครื่องสีข้าวขนาดเล็กจากต่างประเทศ นอกจากนี้ยังให้องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการโรงสีให้ได้คุณภาพแบบครบวงจรอีกด้วย

alt  alt

Read more: เอ็มเทค/สวทช. ส่งมอบงานวิจัยเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก...สู่ชุมชนบ้านสามขา ลำปาง

   

ผู้บริหารพบนักวิจัย: ผพว. มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ดร.ณัฏฐพร พิมพะ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Tuesday, 13 January 2015 20:30

ผู้บริหารพบนักวิจัย: ผพว. มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ดร.ณัฏฐพร พิมพะ นักวิจัยห้องปฏิบัติการโครงสร้างนาโนไฮบริดและนาโนคอมพอสิท ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.)

 

ดร.ณัฏพร พิมพะ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์สตรีดีเด่นอาเซียน-ยูเอส (ASEAN-US Science Prize for Women) ประจำปี 2557 จากผลงานวิจัยเทคโนโลยีไส้กรองนาโนจากเซรามิคเคลือบเงิน สำหรับเครื่องผลิตน้ำดื่มสะอาดแก่ชุมชนในช่วงอุทกภัย รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลร่วมระหว่างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศสหรัฐอเมริกาโดยการสนับสนุนจาก Underwriter Laboratories

Read more: ผู้บริหารพบนักวิจัย: ผพว. มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ดร.ณัฏฐพร พิมพะ

   

สวทช. เปิดตัวเกมกระดาน The Xvolution เรียนรู้วิวัฒนาการสิ่งมีชีวิตผ่านบรรพชีวินไทย

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 12 January 2015 11:06

ต้อน รับวันเด็ก! สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับบริษัทแปลนทอยส์ จำกัด เปิดตัว The Xvolution game หรือ เกมเศรษฐีไดโนเสาร์ไทย ที่รวมเอาความรู้ “ไดโนเสาร์พันธุ์ไทย” และ “ทฤษฎีวิวัฒนาการ” มาผลิตในรูปแบบเกมกระดานเป็นครั้งแรก พร้อมเปิดให้ทดลองเล่นและแข่งขันชิงรางวัลที่บูธแปลนทอยส์ ห้างสรรพสินค้าอิเซตัน ชั้น 4 ระหว่าง วันที่ 8-14 มกราคมนี้


alt  alt  alt
 

Read more: สวทช. เปิดตัวเกมกระดาน The Xvolution เรียนรู้วิวัฒนาการสิ่งมีชีวิตผ่านบรรพชีวินไทย

   

สวทช./กระทรวงวิทย์ ฯ จัดงานตะลุยวันเด็ก บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 12 January 2015 09:54

สวทช. เปิดบ้าน วิทยาศาสตร์สิรินธร “ตะลุยวันเด็ก” โดยจัดกิจกรรม อาทิ หนูน้อยท่องโลกอาชีพวิทยาศาสตร์ ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้หลากหลายอาชีพของนักวิทยาศาสตร์ สนุกสนานกับกิจกรรมถุงมือวิเศษบังคับรถ ด้วยการบังคับหุ่นยนต์ไร้สายผ่านทางถุงมือที่ติดเซนเซอร์ หรือกิจกรรมสวนผักหลังบ้านวิทย์ ฯ ฝึกทักษะการเรียนรู้การปลูกพืชไร้ดิน เพื่อปลูกฝังแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากสวนหลังบ้าน พร้อมการแสดงพ่อของแผ่นดินบนเวที จากเด็กๆ อนุบาล ม. ธรรมศาสตร์ นอกจากนี้ภายในงาน น้องโบกัส นักแสดงพิธีกรรายการดิสนีย์คลับทางช่อง ๗ ได้ร่วมกิจกรรมบนเวทีมอบความสุขและแจกของรางวัลให้น้องๆ อย่างสนุกสนาน ซึ่งงานตะลุยวันเด็ก บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๘ - ๙ ม.ค. ๕๘ เวลา ๙.oo – ๑๖.oo น. ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ( เข้ามาใน ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต )

alt  alt  alt

Read more: สวทช./กระทรวงวิทย์ ฯ จัดงานตะลุยวันเด็ก บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

   

Page 1 of 19

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป