MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

รวมปาฐกถาพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Wednesday, 01 April 2015 18:48

รวมปาฐกถาพระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้แต่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

จัดพิมพ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

พิมพ์ครั้งที่ 1 (404 หน้า)

จำนวนพิมพ์ 3,000 เล่ม 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไม่อนุญาตให้คัดลอก ทำซ้ำ และดัดแปลง ส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม [47.3 MB]

 

Read more: รวมปาฐกถาพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

   

กระทรวงวิทย์ฯ โดย สวทช. จัดงานประชุมวิชาการ 2 งานใหญ่ฯ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Wednesday, 01 April 2015 10:19

กระทรวง วิทย์ฯ โดย สวทช. จัดงานประชุมวิชาการ 2 งานใหญ่ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558

alt  alt  alt


30 มีนาคม 2558 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี :  สำนักงานพัฒนาวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงาน สัมมนาและนิทรรศการ "60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์"  และงานประชุม วิชาการ สวทช. ประจำปี 2558 (NSTDA Annual Conference 2015: NAC2015) ภายใต้หัวข้อ   “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่ปวงไทย ด้วยน้ำพระทัยองค์สิรินธร” ที่ จัด ขึ้นในระหว่างวันที่ 30 มีนาคม –     2 เมษายน 2558 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี

Read more: กระทรวงวิทย์ฯ โดย สวทช. จัดงานประชุมวิชาการ 2 งานใหญ่ฯ

   

เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Tuesday, 31 March 2015 21:26

เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

พระอัจฉริยภาพและพระกรณียกิจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีและโครงการตามพระราชดำริฯ ที่ดำเนินงาน  โดย สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตระหนักถึงประโยชน์และศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาประเทศและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ให้ได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต เพื่อการเรียนรู้ และการประกอบอาชีพ เพื่อโอกาสในชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต

ดังนั้น โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีจึงได้เริ่มดำเนินงานใน พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยมุ่งพัฒนากลุ่มผู้ด้อยโอกาสต่างๆ ได้แก่ เด็กจากโรงเรียนในชนบท เด็กป่วยในโรงพยาบาล ผู้พิการ ผู้ต้องขังในเรือนจำ/ทัณฑสถาน และเยาวชนในสถานพินิจ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะองค์ประธานโครงการฯ พระราชทานแนวพระราชดำริ แนวทางการดำเนินงาน และทรงติดตามงานในโครงการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงสนับสนุนการพัฒนาเยาวชนและบุคลากรในทุกระดับ ให้มีโอกาสได้ไปเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่การดูงาน การเข้ารับการอบรม การทำวิจัย ตลอดจนการศึกษาต่อในระดับสูงตามศักยภาพและความสนใจของแต่ละคน เพื่อจะได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ กลับมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศต่อไป

เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ นี้ คณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ โดย สวทช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ จึงมีดำริที่จะจัดงานสัมมนาและนิทรรศการ “๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์” ขึ้น 

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม

 

Read more: เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

   

จดหมายข่าว สวทช.

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Sunday, 29 March 2015 19:58

 

  จดหมายข่าว สวทช. ฉบับปฐมฤกษ์นี้ ถือโอกาสเปิดตัวในช่วงเดือน ที่มีการจัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2558 ของ สวทช.พอดี หรืองาน NAC 2015 เป้าหมายหลักของการจัดทำจดหมายข่าวนี้ ก็เพื่อต้องการเผยแพร่ ข่าวสารถึงสาธารณชนทั่วไป ให้ทราบถึงบทบาท กิจกรรม ความเคลื่อนไหว และสาระความรู้ของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อันเป็นองค์กรที่อยู่ในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี และมีบทบาทสำคัญต่อการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศชาติ

Read more: จดหมายข่าว สวทช.

   

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สรอ.

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 26 March 2015 08:53

“สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)” (สรอ.) (Electronic Government Agency : EGA) เป็นองค์การมหาชน จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อทำหน้าที่หลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญ สนับสนุนให้เกิดบริการออนไลน์ภาครัฐ เพิ่มโอกาสและความเท่าเทียมของประชาชนในการใช้บริการภาครัฐโดยมีเป้าหมายในการช่วยเติมเต็มและเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยจากบริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐ ทั้งนี้ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จะรับผิดชอบ

Read more: รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สรอ.

   

งานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2558 (NAC2015) และ 60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 19 March 2015 14:30

กระทรวงวิทย์ฯ โดย สวทช. จัด 2 งานใหญ่เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


กระทรวงวิทย์ฯ  โดย สวทช. ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยกำหนดจัดงานสัมมนาและนิทรรศการ “๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์” วันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2558 และงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2558 (NSTDA Annual Conference: NAC 2015) วันที่ 30 มีนาคม – 2 เมษายน 2558 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

alt  alt  alt

Read more: งานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2558 (NAC2015) และ 60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

   

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจ ดับลิน

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Wednesday, 25 March 2015 16:11

 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจ ดับลิน (University College Dublin) ประจำปีการศึกษา 2558

ตามที่มีประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 13 มกราคม 2558 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ University College Dublin; UCD ไอร์แลนด์ ที่มอบให้นักศึกษาในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2558 บัดนี้ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

- ประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจ ดับลิน (University College Dublin) ประจำปีการศึกษา 2558  alt ดาวน์โหลดรายชื่อ

Read more: รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจ ดับลิน

   

ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Tuesday, 17 March 2015 10:16

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiao Tong University) ประจำปีการศึกษา 2558

ตามที่มีประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiao Tong University) ประจำปีการศึกษา 2558 ไปแล้ว นั้น

บัดนี้  คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทงที่มอบให้นักศึกษาในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนดังกล่าว ดังต่อไปนี้

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณสาวิตรี ภิรมย์กิจ / คุณเรณุกา อานับ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๐๐ ต่อ ๘๑๘๗๔ / ๘๑๘๑๕
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘๙ ๘๑๖ ๖๔๑๕
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

   

กระทรวงวิทย์ฯ สกัดผลงานวิจัยใช้ประโยชน์ เพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทยสู่ธุรกิจส่งออกหมื่นล้าน

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 12 March 2015 10:42

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 11มีนาคม / ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยี(นาโนเทค) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS)และนางเกศมณี เลิศกิจจา นายกสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย และประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าว การใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ วิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทยสู่ตลาดโลก


alt  alt  alt

ดร.พิเชฐ กล่าวว่า หนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลคือ การผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้นำผลงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทย

Read more: กระทรวงวิทย์ฯ สกัดผลงานวิจัยใช้ประโยชน์ เพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทยสู่ธุรกิจส่งออกหมื่นล้าน

   

สวทช. ผนึก บสย. ส่งเสริม SMEs กลุ่มนวัตกรรม หนุนใช้เทคโนโลยีต่อยอดธุรกิจ-เพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 12 March 2015 10:28

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ลงนามความร่วมมือกับ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) เชื่อมโยงจุดแข็ง 2 หน่วยงานรัฐ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม ต่อยอดธุรกิจ เพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน

    alt  alt  alt

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า “ถือว่าเป็นอีกมิติหนึ่งของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในหลากหลายด้าน เพราะว่าในปัจจุบันนั้น วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นองค์ประกอบสำคัญทั้งในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการพัฒนาประเทศ ทั้งภาคการผลิตและบริการในทุกกลุ่ม ทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคธุรกิจเอกชน”

Read more: สวทช. ผนึก บสย. ส่งเสริม SMEs กลุ่มนวัตกรรม หนุนใช้เทคโนโลยีต่อยอดธุรกิจ-เพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน

   

Page 1 of 22

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป