MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

งานวิจัย/พัฒนา สวทช.

องค์ความรู้งานวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมของ สวทช. 

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 ชุดตรวจโปรตีน NS1 ของไวรัสเด็งกี่ที่แยกซีโรทัยป์ได้ทันที 2238
2 วัคซีนไข้เลือดออกตัวเลือก 2093
3 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาธนาคารพันธุ์พืชตำบลคลองจินดา 1260
4 Cyberinfrastructure เพื่อการจัดการข้อมูล Sensor แบบ Near real-time 876
5 โครงการบัณฑิตคืนถิ่น 1920
6 การถ่ายทอดเทคโนโลยี (หลักสูตรระยะสั้น) 1494
7 แผนการพัฒนาบุคลากรระบบราง(วศร.) 942
8 โครงการจัดตั้งสถานบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ 935
9 วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันชนิดฉายแสง 1132
10 ชุดทดสอบสำหรับการหาปริมาณเฮกซะวาเลนต์โครเมียม 802
11 ครีมกันแดดไล่ยุง ออกฤทธิ์เนิ่น ชนิดกันน้ำ 2455
12 น้ำยาเคลือบสิ่งทอสำเร็จรูป สูตรต้านเชื้อแบคทีเรีย กันยูวี สะท้อนน้ำ มีกลิ่นหอม ด้วยกระบวนการผลิตแบบตกแต่งสำเร็จ 1269
13 ระบบการตรวจสอบความชื้นดิน และการชลประทานในแปลงขนาดใหญ่ 1077
14 น้ำยาทาหน้ายาง นาโน รับเบอร์ ทรีแคร์ สูตร ฟอร์มูล่า 3 1093
15 วัสดุทดแทนกระดูก 2227
16 กระบวนการขยายสัญญาณของอนุภาคทองขนาดนาโน ด้วยการเพิ่มชั้นโลหะติดฉลาก 755
17 การบำบัดแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ ด้วยวัสดุดูดซึบแบบเฉพาะเจาะจง 807
18 การบำบัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ด้วยวัสดุดูดซึบแบบเฉพาะเจาะจง 889
19 การบำบัดแก๊สมลพิษด้วยเทคโนโลยีการดูดซับ 1177
20 Life Cycle Assessment laboratory 762
21 การประยุกต์ใช้การประเมินวัฏจักรชีวิต 947
22 การประเมินวัฏจักรชีวิต 1110
23 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยเส้นใยต้นแบบและการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอเทคนิค 998
24 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสีย้อมธรรมชาติสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ 1457
25 เครื่องสีข้าวขนาดเล็กสำหรับชุมชน 1919
26 Network-based ASEAN language Translation Public Service 776
27 Mobile Application ทางด้านการเกษตรและการใช้ปุ๋ย 1258
28 เศรษฐกิจดิจิทัล Digital Economy คืออะไร ? 1527
29 e-Health โปรแกรมบันทึกและคัดกรอง การเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย Kid Diary 1180
30 e-Health โปรแกรมบันทึกและวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และการออกกำลังกาย FoodiEat 1040

Page 1 of 10