MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

งานวิจัย/พัฒนา สวทช.

องค์ความรู้งานวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมของ สวทช. ทั้ง 8 คลัสเตอร์ รวมผลงานเด่นและผลงานวิจัยที่พัฒนาสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 ชุดตรวจโปรตีน NS1 ของไวรัสเด็งกี่ที่แยกซีโรทัยป์ได้ทันที 78
2 วัคซีนไข้เลือดออกตัวเลือก 29
3 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาธนาคารพันธุ์พืชตำบลคลองจินดา 220
4 Cyberinfrastructure เพื่อการจัดการข้อมูล Sensor แบบ Near real-time 88
5 โครงการบัณฑิตคืนถิ่น 153
6 การถ่ายทอดเทคโนโลยี (หลักสูตรระยะสั้น) 171
7 แผนการพัฒนาบุคลากรระบบราง(วศร.) 95
8 โครงการจัดตั้งสถานบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ 109
9 วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันชนิดฉายแสง 124
10 ชุดทดสอบสำหรับการหาปริมาณเฮกซะวาเลนต์โครเมียม 86
11 ครีมกันแดดไล่ยุง ออกฤทธิ์เนิ่น ชนิดกันน้ำ 305
12 น้ำยาเคลือบสิ่งทอสำเร็จรูป สูตรต้านเชื้อแบคทีเรีย กันยูวี สะท้อนน้ำ มีกลิ่นหอม ด้วยกระบวนการผลิตแบบตกแต่งสำเร็จ 141
13 ระบบการตรวจสอบความชื้นดิน และการชลประทานในแปลงขนาดใหญ่ 100
14 น้ำยาทาหน้ายาง นาโน รับเบอร์ ทรีแคร์ สูตร ฟอร์มูล่า 3 111
15 วัสดุทดแทนกระดูก 253
16 กระบวนการขยายสัญญาณของอนุภาคทองขนาดนาโน ด้วยการเพิ่มชั้นโลหะติดฉลาก 90
17 การบำบัดแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ ด้วยวัสดุดูดซึบแบบเฉพาะเจาะจง 82
18 การบำบัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ด้วยวัสดุดูดซึบแบบเฉพาะเจาะจง 85
19 การบำบัดแก๊สมลพิษด้วยเทคโนโลยีการดูดซับ 114
20 Life Cycle Assessment laboratory 95
21 การประยุกต์ใช้การประเมินวัฏจักรชีวิต 100
22 การประเมินวัฏจักรชีวิต 118
23 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยเส้นใยต้นแบบและการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอเทคนิค 106
24 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสีย้อมธรรมชาติสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ 164
25 เครื่องสีข้าวขนาดเล็กสำหรับชุมชน 164
26 ระบบการตรวจสอบความชื้นดินและการชลประทานในแปลงขนาดใหญ่ 139
27 Network-based ASEAN language Translation Public Service 91
28 Mobile Application ทางด้านการเกษตรและการใช้ปุ๋ย 123
29 เศรษฐกิจดิจิทัล Digital Economy คืออะไร ? 215
30 e-Health โปรแกรมบันทึกและคัดกรอง การเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย Kid Diary 95

Page 1 of 10