MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

งานวิจัย/พัฒนา สวทช.

องค์ความรู้งานวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมของ สวทช. 

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 ชุดตรวจโปรตีน NS1 ของไวรัสเด็งกี่ที่แยกซีโรทัยป์ได้ทันที 1846
2 วัคซีนไข้เลือดออกตัวเลือก 1736
3 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาธนาคารพันธุ์พืชตำบลคลองจินดา 1090
4 Cyberinfrastructure เพื่อการจัดการข้อมูล Sensor แบบ Near real-time 729
5 โครงการบัณฑิตคืนถิ่น 1509
6 การถ่ายทอดเทคโนโลยี (หลักสูตรระยะสั้น) 1286
7 แผนการพัฒนาบุคลากรระบบราง(วศร.) 760
8 โครงการจัดตั้งสถานบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ 782
9 วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันชนิดฉายแสง 966
10 ชุดทดสอบสำหรับการหาปริมาณเฮกซะวาเลนต์โครเมียม 683
11 ครีมกันแดดไล่ยุง ออกฤทธิ์เนิ่น ชนิดกันน้ำ 2014
12 น้ำยาเคลือบสิ่งทอสำเร็จรูป สูตรต้านเชื้อแบคทีเรีย กันยูวี สะท้อนน้ำ มีกลิ่นหอม ด้วยกระบวนการผลิตแบบตกแต่งสำเร็จ 1051
13 ระบบการตรวจสอบความชื้นดิน และการชลประทานในแปลงขนาดใหญ่ 887
14 น้ำยาทาหน้ายาง นาโน รับเบอร์ ทรีแคร์ สูตร ฟอร์มูล่า 3 888
15 วัสดุทดแทนกระดูก 1831
16 กระบวนการขยายสัญญาณของอนุภาคทองขนาดนาโน ด้วยการเพิ่มชั้นโลหะติดฉลาก 646
17 การบำบัดแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ ด้วยวัสดุดูดซึบแบบเฉพาะเจาะจง 687
18 การบำบัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ด้วยวัสดุดูดซึบแบบเฉพาะเจาะจง 728
19 การบำบัดแก๊สมลพิษด้วยเทคโนโลยีการดูดซับ 977
20 Life Cycle Assessment laboratory 644
21 การประยุกต์ใช้การประเมินวัฏจักรชีวิต 754
22 การประเมินวัฏจักรชีวิต 952
23 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยเส้นใยต้นแบบและการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอเทคนิค 800
24 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสีย้อมธรรมชาติสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ 1215
25 เครื่องสีข้าวขนาดเล็กสำหรับชุมชน 1620
26 Network-based ASEAN language Translation Public Service 660
27 Mobile Application ทางด้านการเกษตรและการใช้ปุ๋ย 1040
28 เศรษฐกิจดิจิทัล Digital Economy คืออะไร ? 1272
29 e-Health โปรแกรมบันทึกและคัดกรอง การเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย Kid Diary 967
30 e-Health โปรแกรมบันทึกและวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และการออกกำลังกาย FoodiEat 875

Page 1 of 10