MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

งานวิจัย/พัฒนา สวทช.

องค์ความรู้งานวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมของ สวทช. 

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 ชุดตรวจโปรตีน NS1 ของไวรัสเด็งกี่ที่แยกซีโรทัยป์ได้ทันที 1367
2 วัคซีนไข้เลือดออกตัวเลือก 1262
3 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาธนาคารพันธุ์พืชตำบลคลองจินดา 905
4 Cyberinfrastructure เพื่อการจัดการข้อมูล Sensor แบบ Near real-time 576
5 โครงการบัณฑิตคืนถิ่น 1091
6 การถ่ายทอดเทคโนโลยี (หลักสูตรระยะสั้น) 1023
7 แผนการพัฒนาบุคลากรระบบราง(วศร.) 599
8 โครงการจัดตั้งสถานบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ 612
9 วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันชนิดฉายแสง 788
10 ชุดทดสอบสำหรับการหาปริมาณเฮกซะวาเลนต์โครเมียม 555
11 ครีมกันแดดไล่ยุง ออกฤทธิ์เนิ่น ชนิดกันน้ำ 1611
12 น้ำยาเคลือบสิ่งทอสำเร็จรูป สูตรต้านเชื้อแบคทีเรีย กันยูวี สะท้อนน้ำ มีกลิ่นหอม ด้วยกระบวนการผลิตแบบตกแต่งสำเร็จ 845
13 ระบบการตรวจสอบความชื้นดิน และการชลประทานในแปลงขนาดใหญ่ 714
14 น้ำยาทาหน้ายาง นาโน รับเบอร์ ทรีแคร์ สูตร ฟอร์มูล่า 3 688
15 วัสดุทดแทนกระดูก 1436
16 กระบวนการขยายสัญญาณของอนุภาคทองขนาดนาโน ด้วยการเพิ่มชั้นโลหะติดฉลาก 515
17 การบำบัดแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ ด้วยวัสดุดูดซึบแบบเฉพาะเจาะจง 565
18 การบำบัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ด้วยวัสดุดูดซึบแบบเฉพาะเจาะจง 583
19 การบำบัดแก๊สมลพิษด้วยเทคโนโลยีการดูดซับ 789
20 Life Cycle Assessment laboratory 505
21 การประยุกต์ใช้การประเมินวัฏจักรชีวิต 602
22 การประเมินวัฏจักรชีวิต 765
23 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยเส้นใยต้นแบบและการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอเทคนิค 646
24 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสีย้อมธรรมชาติสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ 1000
25 เครื่องสีข้าวขนาดเล็กสำหรับชุมชน 1218
26 Network-based ASEAN language Translation Public Service 552
27 Mobile Application ทางด้านการเกษตรและการใช้ปุ๋ย 811
28 เศรษฐกิจดิจิทัล Digital Economy คืออะไร ? 1006
29 e-Health โปรแกรมบันทึกและคัดกรอง การเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย Kid Diary 708
30 e-Health โปรแกรมบันทึกและวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และการออกกำลังกาย FoodiEat 688

Page 1 of 10