MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

งานวิจัย/พัฒนา สวทช.

องค์ความรู้งานวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมของ สวทช. ทั้ง 8 คลัสเตอร์ รวมผลงานเด่นและผลงานวิจัยที่พัฒนาสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 ชุดตรวจโปรตีน NS1 ของไวรัสเด็งกี่ที่แยกซีโรทัยป์ได้ทันที 789
2 วัคซีนไข้เลือดออกตัวเลือก 663
3 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาธนาคารพันธุ์พืชตำบลคลองจินดา 600
4 Cyberinfrastructure เพื่อการจัดการข้อมูล Sensor แบบ Near real-time 369
5 โครงการบัณฑิตคืนถิ่น 659
6 การถ่ายทอดเทคโนโลยี (หลักสูตรระยะสั้น) 641
7 แผนการพัฒนาบุคลากรระบบราง(วศร.) 371
8 โครงการจัดตั้งสถานบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ 397
9 วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันชนิดฉายแสง 498
10 ชุดทดสอบสำหรับการหาปริมาณเฮกซะวาเลนต์โครเมียม 334
11 ครีมกันแดดไล่ยุง ออกฤทธิ์เนิ่น ชนิดกันน้ำ 1002
12 น้ำยาเคลือบสิ่งทอสำเร็จรูป สูตรต้านเชื้อแบคทีเรีย กันยูวี สะท้อนน้ำ มีกลิ่นหอม ด้วยกระบวนการผลิตแบบตกแต่งสำเร็จ 549
13 ระบบการตรวจสอบความชื้นดิน และการชลประทานในแปลงขนาดใหญ่ 452
14 น้ำยาทาหน้ายาง นาโน รับเบอร์ ทรีแคร์ สูตร ฟอร์มูล่า 3 429
15 วัสดุทดแทนกระดูก 885
16 กระบวนการขยายสัญญาณของอนุภาคทองขนาดนาโน ด้วยการเพิ่มชั้นโลหะติดฉลาก 329
17 การบำบัดแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ ด้วยวัสดุดูดซึบแบบเฉพาะเจาะจง 362
18 การบำบัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ด้วยวัสดุดูดซึบแบบเฉพาะเจาะจง 361
19 การบำบัดแก๊สมลพิษด้วยเทคโนโลยีการดูดซับ 495
20 Life Cycle Assessment laboratory 325
21 การประยุกต์ใช้การประเมินวัฏจักรชีวิต 368
22 การประเมินวัฏจักรชีวิต 464
23 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยเส้นใยต้นแบบและการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอเทคนิค 380
24 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสีย้อมธรรมชาติสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ 609
25 เครื่องสีข้าวขนาดเล็กสำหรับชุมชน 697
26 Network-based ASEAN language Translation Public Service 349
27 Mobile Application ทางด้านการเกษตรและการใช้ปุ๋ย 508
28 เศรษฐกิจดิจิทัล Digital Economy คืออะไร ? 652
29 e-Health โปรแกรมบันทึกและคัดกรอง การเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย Kid Diary 395
30 e-Health โปรแกรมบันทึกและวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และการออกกำลังกาย FoodiEat 416

Page 1 of 10