MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

nac2014

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

กรมการข้าว จับมือ สวทช. วิจัยและพัฒนาข้าวไทย

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Friday, 14 November 2014 15:21

alt  alt

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า สวทช. ให้ความสำคัญและเล็งเห็นศักยภาพของอุตสาหกรรมข้าว โดยร่วมกับกรมการข้าวและหน่วยงานต่างๆ ในการวิจัยและพัฒนาด้านข้าวตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เทคโนโลยีเครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือกร่วมกับการปรับปรุงพันธุ์แบบมาตรฐาน (Marker Assisted Selection; MAS) จนได้พันธุ์ข้าวที่ผ่านการรับรองพันธุ์จากกรมการข้าว 2 พันธุ์ คือ พันธุ์ กข51 (พันธุ์ข้าวเจ้า ทนน้ำท่วม ไวต่อช่วงแสง ปลูกในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และพันธุ์ กข18 (พันธุ์ข้าวเหนียว ต้านทานโรคไหม้ ไวต่อช่วงแสง ปลูกในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) รวมทั้งการพัฒนานักปรับปรุงพันธุ์รุ่นใหม่ของกรมการข้าว
ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโดยใช้เทคโนโลยีเครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือกร่วมกับการปรับปรุงพันธุ์แบบมาตรฐานด้วย ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) นอกจากนี้ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ยังได้ร่วมกับกรมการข้าวพัฒนาเครื่องตรวจเมล็ดข้าวโดยใช้เทคโนโลยีโฟโทนิกส์เป็นเครื่องมือในการจำแนกรายละเอียดของข้าว แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย เครื่องวัดขนาดคัพภะของเมล็ดข้าว, เครื่องตรวจคุณภาพเมล็ดข้าว และเครื่องตรวจเมล็ดข้าวแดง เมล็ดข้าวเหนียว หรือเมล็ดข้าวเจ้า ที่ปนมากับเมล็ดพันธุ์ ซึ่งได้ทดสอบทางห้องปฏิบัติการและกรมการข้าวพร้อมกันพบว่ามีความแม่นยำอยู่ที่ประมาณ 90% นอกจากนี้ทีมวิจัยยังมุ่งพัฒนาเครื่องตรวจให้เกิดความแม่นยำมากขึ้น และพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการสนับสนุนวิเคราะห์
การแพร่ระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลด้วยการประมวลผลภาพ (Image Processing) และการสร้างแบบจำลองการเคลื่อนย้ายประชากรเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (Modeling) เพื่อหารูปแบบในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพอากาศประจำถิ่นและภูมิประเทศกับรูปแบบการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและการปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังเตือนภัย เป็นต้น

Read more: กรมการข้าว จับมือ สวทช. วิจัยและพัฒนาข้าวไทย

   

โครงการพัฒนานักประกอบการวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Friday, 14 November 2014 14:54

10-11 พฤศจิกายน 2557: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการพัฒนานักประกอบการวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ และโครงการ ทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสนบาท ที่พื้นที่ จ. ยโสธร และ จ. อุบลราชธานี ตามลำดับ


โครงการพัฒนานักประกอบการวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์
จ. ยโสธร เป็นจังหวัดนำร่อง โครงการพัฒนานักประกอบการวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ เนื่องจาก จ. ยโสธร เป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ และมีพื้นที่ในการทำเกษตรอินทรีย์มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ประกอบกับ จ. ยโสธร ได้มีการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้เป็น “เมืองแห่งวิถีอีสาน เกษตรอินทรีย์ก้าวไกลสู่สากล” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ครบวงจร


ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า “กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีหน้าที่หลักในการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นฐานการพัฒนาประเทศ ดังนั้น เพื่อสอดรับกับยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ กระทรวงวิทย์ฯ จึง ดำเนินการด้านเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร ตั้งแต่การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย การค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรและผู้ประกอบการ ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือลงทุนสร้างธุรกิจนวัตกรรมและการตลาด”

alt  alt

Read more: โครงการพัฒนานักประกอบการวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์

   

วิดีทัศน์ ประชาสัมพันธ์งาน nanothailand 2014

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Wednesday, 12 November 2014 15:52

วิดีทัศน์ ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ Nano Thailand 2014

วันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์ประชุม อุทยานวิทยาศตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

ลงทะเบียนหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.nanoassociation.or.th

   

ผู้บริหารพบนักวิจัย: ผพว. มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ดร.ดรุณี อัศวเสถียร และทีมวิจัยฯ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Wednesday, 12 November 2014 14:57

ผู้บริหารพบนักวิจัย: ผพว. มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ดร.ดรุณี อัศวเสถียร และทีมวิจัย ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพลาสติก ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ศว.)

ผพว. มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ดร.ดรุณี อัศวเสถียร และทีมวิจัย ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพลาสติก ศว. ได้รับรางวัล "The 1st runner up of the best paper" จากผลงานวิจัยเรื่อง " Preparation and Properties of Graphene Nanoplatelet/Multi-walled CarbonNanotube/Polycarbonate Hybrid Nanocomposites for Electrostatic Discharge Applications" จากงาน The 2nd International Conference on Materials, Energy and Environment (ICMEE'13)

 

 

แหล่งที่มา : Pachreeya Kulanuch ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ) วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557

   

GEW Entrepreneurship Forum

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Tuesday, 11 November 2014 15:46

Read more: GEW Entrepreneurship Forum

   

สุดยอดผลงานเพื่อช่วยเกษตรกรไทย คว้ารางวัล SIA ในโครงการ “เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี 2014”

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Friday, 07 November 2014 09:21

5 พ.ย.57 : ประกาศผลสุดยอดผลงานที่คว้ารางวัล SIA ในโครงการ “เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี 2014” แล้ว ได้แก่ Len-Din (เล่นดิน) นวัตกรรมตรวจสอบและพัฒนาดิน เตรียมพร้อมเป็นเถ้าแก่น้อยฯเต็มตัว ด้าน “สามารถ-สวทช. จับมือกันอีกครั้งจัด “เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี ปี 4” สร้าง “นักธุรกิจด้านเทคโนโลยี ทำเงิน ตัวจริง” รองรับการแข่งขันยุค AEC ประกาศปีหน้าความเข้มข้นทวีคูณ ทั้งเพิ่มทักษะความรู้ด้าน “ดิจิทัล” และเงินรางวัล

alt  alt


นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวว่า “บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการประกวดด้านนวัตกรรมภายใต้โครงการ Samart Innovation Award มาตลอด 12 ปี โดย 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทได้ร่วมกับสวทช.จัดโครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี เพื่อสร้างนักคิดนักพัฒนาเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ที่สามารถนำผลงานมาต่อยอดเป็น “นักธุรกิจ ทำเงิน ตัวจริง” ซึ่งกว่าจะได้ผลสรุปของโครงการฯ ต้องผ่านความเข้มข้นมากมาย ทั้งการอบรม การคัดเลือกจากคณะกรรมการที่เป็นกูรูในแวดวงเทคโนโลยีและการตลาดถึง 3 รอบ ผ่านการลงสนามเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการทำตลาดจริง จนในที่สุดผลงาน Len-Din  (เล่นดิน) ได้รับคัดเลือกให้เป็น “สุดยอดนักคิด นักพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ” หรือรางวัล Samart Innovation Award 2014 พร้อมรับเงินรางวัล 200,000 บาท จากกลุ่มบริษัทสามารถ

Read more: สุดยอดผลงานเพื่อช่วยเกษตรกรไทย คว้ารางวัล SIA ในโครงการ “เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี 2014”

   

วท. เปิดเวทีเสวนาคุยกันฉันท์วิทย์ ยกประเด็น “Digital Economy” เอาใจผู้ประกอบการ SMEs บนโลกออนไลน์

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 06 November 2014 13:45

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดเวทีเสวนาคุยกัน...ฉันท์วิทย์ แลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม นำประเด็นที่น่าสนใจในโลกยุคสังคมสื่อออนไลน์ “Digital  Economy” เสริมความรู้การตลาดกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ดึงบรรณการ Social Media หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น ร่วมเสวนาบนเวที

alt  alt

นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานเปิดเสวนา กล่าวว่า เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นอุปกรณ์ที่มีความหลากหลายเปลี่ยนแปลงมากขึ้น ช่องทางการสื่อสารใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น อุปกรณ์และสื่อดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทต่อการตลาดและการประชาสัมพันธ์มากขึ้น สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำประเด็น “Digital Economy : รู้ทัน เข้าใจ และนำไปใช้” มาให้ความรู้แก่สื่อมวลชน บุคลากรภาครัฐ ภาคธุรกิจ และประชาชนผู้สนใจ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัล และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อทำการตลาดและการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัลต่อไปได้

Read more: วท. เปิดเวทีเสวนาคุยกันฉันท์วิทย์ ยกประเด็น “Digital Economy” เอาใจผู้ประกอบการ SMEs บนโลกออนไลน์

   

ก.วิทย์ สวทช. จับมือ บ. ล็อกซเล่ย์ ร่วมวิจัยรถไฟฟ้า รายแรกในประเทศไทย

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Tuesday, 04 November 2014 13:45

สำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จับมือ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด มหาชน ร่วมลงนามความร่วมมือ พัฒนาเทคโนโลยีทางด้านยานยนต์ไฟฟ้า และการจัดทำมาตรฐานทางด้านอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาความแข็งแกร่งทางด้านเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ของ ไทย และยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก พร้อมหนุนและสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยต่อยอดผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจในประเทศ
 

alt  alt


ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า ตลอดเวลาที่ ผ่านมา  สวทช.ให้ความสำคัญกับการ วิจัยและพัฒนาทางด้านยานยนต์ ในโครงการอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งเป็นการสนับสนุนการวิจัย เพื่อตอบสนองความต้องการภาคเอกชน โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางด้านยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญในปัจจุบัน โดยจะเห็นยานยนต์ไฟฟ้าทำการจำหน่ายในตลาดอยู่จำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้า รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า รถจักรยานไฟฟ้า รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งประเทศไทยได้นำเข้ารถยนต์และอุปกรณ์ชิ้นส่วนรถไฟฟ้าจำนวนมาก
 
ซึ่งในส่วนของ สวทช. ได้ดำเนินงานกิจกรรมวิจัยและพัฒนาทางด้านสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง อาทิ
1. การออกแบบ โครงสร้างสำหรับรถไฟฟ้า ที่ต้องมีความแข็งแรง ปลอดภัยรองรับน้ำหนักแบตเตอรี่
2. การออกแบบ มอเตอร์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงมอเตอร์ไดรพ์
3. การ วิเคราะห์และออกแบบการเลือกใช้งานแบตเตอรี่ที่เหมาะสม รวมถึงระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่ เพื่อให้แบตเตอรี่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

Read more: ก.วิทย์ สวทช. จับมือ บ. ล็อกซเล่ย์ ร่วมวิจัยรถไฟฟ้า รายแรกในประเทศไทย

   

สวทช. เปิดรับสมัครผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Tuesday, 21 October 2014 16:39

ประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

เนื่องจากผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติคนปัจจุบันจะหมดวาระการดำรงตำแหน่งใน วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ สำนักงานฯ จึงประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ในการนี้สำนักงานฯ จึงใคร่เชิญชวนผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ทั้งนี้ให้ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบอื่นๆได้ที่ นางลดาวัลย์ กระแสร์ชล เลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหาฯ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ๑๑๑ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๐๐ ต่อ ๗๑๗๙๙ e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ภายในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ สำนักงานฯ จะยึดวันที่บนไปรษณียภัณฑ์เป็นหลัก หรือส่งด้วยตนเองที่สำนักผู้อำนวยการ ชั้น ๕ อาคารสำนักงานกลาง ตามที่อยู่ข้างต้น ภายในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗เวลา ๑๗.๐๐ น.

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวจุฑามาส อุดมสรยุทธ e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๐๐ ต่อ ๗๑๕๘๒ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๘๔

 

รายละเอียดการรับสมัคร:

ประกาศรับสมัคร [pdf]

แบบฟอร์มใบสมัคร [pdf] | [doc]

   

ผู้บริหารพบนักวิจัย: นักวิจัยผลงานเด่นจากงาน IPITEx.2014 รับมอบเกียรติบัตรจาก ผพว. ในเวทีที่ประชุมผู้บริหารเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Tuesday, 28 October 2014 14:28

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผพว. มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักวิจัยผลงานเด่นในการสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจมาสู่ สวทช. จากการนำเสนอผลงานเด่นในกิจกรรม Investors' Day by NSTDA ในงาน IPITEx.2014 เมื่อวันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 30,000 คน และมีนักลงทุนสนใจเข้าเจรจาธุรกิจในผลงานต่างๆ ภายในงานและภายหลังงานจำนวนมาก ดังต่อไปนี้

1. ผลงานวิจัย “ระบบประเมินพฤติกรรมการขับขี่ด้วยโทรศัพท์ Smartphone (SafeMate)”
ดร.เฉลิมพล  สายประเสริฐ นักวิจัยและทีมงาน สังกัด ศอ.

2. ผลงานวิจัย “เทคโนโลยีสูบน้ำแบบประหยัดด้วย Solar Pump Inverter (SUNFLOW)”
ดร.ดวิษ  กิระชัยวนิช นักวิจัยและทีมงานจากห้องปฏิบัติการ IPP สังกัด ศอ.

alt

Read more: ผู้บริหารพบนักวิจัย: นักวิจัยผลงานเด่นจากงาน IPITEx.2014 รับมอบเกียรติบัตรจาก ผพว. ในเวทีที่ประชุมผู้บริหารเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557

   

Page 1 of 17

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป