โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ธุรกิจเทคโนโลยี ปี 2559

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการประจำปี 2559

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ธุรกิจเทคโนโลยี ประจำปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้เริ่มต้นธุรกิจและทายาทธุรกิจด้านเทคโนโลยี  ที่มีผลงานและผลิตภัณฑ์ทางด้านเทคโนโลยี ไอที ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีอื่นๆ อาทิเช่น  Clean technology , Food technology ด้วยการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านธุรกิจและเทคโนโลยี โดยถ่ายทอดจากประสบการณ์จริง และกิจกรรม workshop พร้อมผลักดันการเชื่อมโยงช่องทางการตลาดและแหล่งเงินทุนที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ

 

Support & Fulfillment
สนับสนุนและเติมเต็มความมั่นใจ ด้วยหลักสูตรเข้มข้นจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ

 • สร้างโมเดลการวางแผนธุรกิจที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

 • อบรมความรู้พื้นฐานที่สำคัญในการประกอบธุรกิจ 60 ชั่วโมง

 • เชื่อมโยงโอกาสและช่องทางการตลาด อาทิ การออกบูธนิทรรศการ การเข้าประกวดเทคโนโลยี/นวัตกรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ Business Lab Boot Camp ผ่านการวิเคราะห์ธุรกิจด้วย Business Model Canvas 

 • เชื่อมโยงแหล่งเงินทุน อาทิ สถาบันการเงิน ธนาคาร นักลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ

Reward & Benefit
สิทธิประโยชน์ครบครัน

 • มีแผนธุรกิจที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
 • บริหารจัดการธุรกิจได้อย่างเป็นระบบ
 • สามารถจัดตั้งธุรกิจและต่อยอดธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ 

Privilege
เอกสิทธิ์ที่เหนือกว่า

 • ได้รับวุฒิบัตรเมื่อจบโครงการ ภายใต้เครื่องหมาย/สัญลักษณ์ สวทช.  ซอฟต์แวร์พาร์ค และ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการ Technology Business Incubation Program กับศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สวทช. ต่อเนื่อง
 • รับการประชาสัมพันธ์ และโอกาสออกสู่ตลาดไปกับ สวทช. (ตามเงื่อนไขโครงการ)
 • รับการเชื่อมโยง และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีกับศูนย์วิจัยแห่งชาติ สวทช. (Nectec, Mtec, Biotec, Nanotec)

Qualification
คุณสมบัติผู้สมัคร 

 • มีแนวคิดหรือผลิตภัณฑ์ทางด้านเทคโนโลยีที่สามารถนำไปประกอบธุรกิจได้จริง
 • เป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านเทคโนโลยี (ซอฟต์แวร์ ไอที,  Clean technology  Food technology และเทคโนโลยีอื่นๆ)
 • ต้องการเริ่มต้นธุรกิจหรือต่อยอดธุรกิจภายในระยะเวลาของโครงการ
 • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร
 • วุฒิการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่เกิน 3 ปี
 • เป็นทายาทธุรกิจที่ต้องการขยายธุรกิจเพิ่มจากกิจการเดิม

ค่าธรรมเนียมเมื่อได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ       5,350 บาท 

กิจกรรมภายในโครงการ

รับสมัครและคัดเลือก

บัดนี้ – ก.พ. 59

-          ส่งใบสมัคร

ถึง 20 ก.พ. 59

-          คัดเลือก (โดยการสัมภาษณ์)

ก.พ. 59

อบรมหลักสูตรดำเนินธุรกิจ  (จำนวน 60 ชั่วโมง)

มี.ค. – เม.ย. 59

-          ปฐมนิเทศ

มี.ค. 59

-          การวิเคราะห์โอกาสการลงทุนทางธุรกิจ

 

 

 

มี.ค. – เม.ย. 59

-          User Experience & User Interface

-          Digital Marketing

-          Market Strategy Planning

-          Tax Management & Cost Control

-          Selling like a Pro & Effective Presentation Skill

-          Financial Smart Start Business

-          Business Model Canvas

กิจกรรม Business Lab Boot Camp

 

พ.ค. 59

-          Workshop & Presentation

ประเมินแผนธุรกิจ

พ.ค. 59


ดาวโหลดใบสมัคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

99/31 หมู่ 4 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทร : 02-583-9992 ต่อ 1508-1512 , 1523 โทรสาร : 02-583-2884

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website : http://www.nstda.or.th/bic/ Facebook : www.facebook.com/TechincuBIC