โครงการ ASEAN : การบูรณาการการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมผ่านหลักสูตรการท่องเที่ยวในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษาประเทศสิงคโปร์และบรูไน

Titleโครงการ ASEAN : การบูรณาการการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมผ่านหลักสูตรการท่องเที่ยวในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษาประเทศสิงคโปร์และบรูไน
Publication TypeReport
Year of Publication2010
Authorsตติยาพร จารุมณีรัตน์
Paginationก-น, 254 หน้า
Date Published2553
Institutionสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
Cityกรุงเทพฯ
Publication Languagetha
KeywordsASEAN, ASEAN countries, Association of South East Asian Nations, Brunei, Culture, Singapore, Tourism, Travel, กลุ่มประเทศอาเซียน, การท่องเที่ยว, บรูไน, วัฒนธรรม, สมาคมอาเซียน, สิงคโปร์, อาเซียน
Short Titleการบูรณาการการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมผ่านหลักสูตรการท่องเที่ยวในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษาประเทศสิงคโปร์และบรูไน
Alternate TitleLearning each other through ASEAN tourism education : The case of Singapore and Brunei