ผู้บริหารพบนักวิจัย: ดร.กอบศักดิ์ ศรีประภา และคณะทีมวิจัย ได้รับรางวัลจากผลงานวิจัยโครงการเซลล์แสงอาทิตย์แบบสีสันสวยงาม

ดร.กัญญวิมว์ กรีติกร ในฐานะผู้แทน ผพว. มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ดร.อัศวิน หงส์สิงห์ทอง (ผู้แทน ดร.กอบศักดิ์ ศรีประภา) และคณะทีมวิจัย จากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ (STL) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยโครงการเซลล์แสงอาทิตย์แบบสีสันสวยงาม (COLORFUL PV) ดังนี้

 1. รางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม รางวัลที่ 1 ประจำปี 2557 สาขาเครื่องจักรกลเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 2. รางวัลสุดยอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม (คัดเลือกจากที่ 1 ของ 3 สาขาคือ สาขาเครื่องจักรกลเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม สาขาเครื่องจักรกลการผลิต และสาขาเครื่องจักรกลการเกษตร) จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

Continue reading

ผู้บริหารพบนักวิจัย: ดร.รวิวรรณ เหล่าเจริญสุข ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีเด่น ประจำปี 2555 จาก วช.

ผพว. มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ดร.รวิวรรณ เหล่าเจริญสุข นักวิจัยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ประจำปี 2555 ระดับดีเด่น สาขาเคมีและเภสัช จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่อง “การสังเคราะห์แท่งโลหะนาโนเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการควบคุมปฏิกิริยาเคมีแบบใหม่ (Synthetic Metal Nanowires: Application towards On-demand Controlled Reactions and Autonomous Motions)”

ปัจจุบันงานวิจัยทางด้านวัสดุศาสตร์ที่เน้นในด้านการศึกษาโครงสร้างในระดับนาโนเมตรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการคิดค้นวิธีการสังเคราะห์และการวิเคราะห์คุณสมบัติเฉพาะที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงขนาดและองค์ประกอบของวัสดุ รวมทั้งการประยุกต์ใช้โครงสร้างเหล่านี้ในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาตัวตรวจวัดทางเคมีและชีวภาพ เพื่อนำไปใช้ในงานทางการแพทย์ การเกษตรและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

Continue reading

ผู้บริหารพบนักวิจัย : ผพว. มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ดร.สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ และคณะทีมวิจัย จาก MTEC

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผพว. มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ดร.สุรพิชญ ลอยกุลอนันท์ และคณะทีมวิจัยจากหน่วยเฉพาะทางด้านยางธรรมชาติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เนื่องจากได้รับรางวัลจากหลากหลายสถาบันดังนี้

 1. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2556 ระดับดี ด้านเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จากผลงาน “นวัตกรรมการผลิตยางสกิมเพื่อสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร”
 2. รางวัล Special Prize ด้านเกษตรและอาหาร ในวานวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2556 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จากผลงาน “เทคโนโลยีการจัดการของเสียในโรงงานผลิตน้ำยางข้นที่มีประสิทธิภาพสูง”
 3. รางวัลเหรียญทอง กลุ่มงานด้านพืชสวนและเกษตรกรรม และ รางวัล Special Prize จาก Korea Invention Promotion Association ในงาน 41st International Exhibition of Inventions of Geneva 2013 จากผลงาน “การพัฒนาระบบสารรักษาสภาพน้ำยางไร้แอมโมเนียสำหรับผลิตภัณฑ์จุกนมยาง”
 4. รางวัลเหรียญทอง กลุ่มงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ในงาน 41st International Exhibition of Inventions of Geneva 2013 จากผลงาน “นวัตกรรมการนำกลับเนื้อยางและสารอนินทรีย์จากกากตะกอนของเสียในอุตสาหกรรมน้ำยางพารา”
 5. รางวัญเหรียญทอง กลุ่มงานด้านการเกษตรในงาน Seoul International Invention Fair SIIF 2012 จากผลงาน “การพัฒนาระบบการจัดการน้ำยางสกิมและของเสียจากกระบวนการผลิตน้ำยางข้น”

Continue reading

ผู้บริหารพบนักวิจัย: ดร.ธริดาพร บัวเจริญ ได้รับทุนวิจัยลอรีอัลเพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์

ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล ในฐานะผู้แทน ผพว. มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ดร.ธริดาพร บัวเจริญ ที่ได้รับทุนวิจัยลอรีอัลเพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ (For Women in Science LOREAL Thailand) จากผลงานวิจัยเรื่อง “การค้นหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อจุลินทรีย์ที่พบในประเทศไทย” โดยการสนับสนุนจากสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)

drtaridaporn

สาระวิทย์ ฉบับที่ 15, มิถุนายน 2557

สาระวิทย์ เพิ่มทางเลือกแก่เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจข้อมูลข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอในรูปแบบนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (eMagazine) โดยฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ สวทช.

สาระวิทย์ฉบับที่ 15/2557 นำเสนอเนื้อหาน่าสนใจ ดังนี้

 • เรื่องจากปก : วิตามินซีมีฤทธิ์ช่วยยับยั้งมะเร็งรังไข่
 • หน้าต่างข่าว วิทย์-เทคโนฯ โลก: ห้องครัวสำนักงาน: แหล่งสะสมเชื้อโรค
 • ระเบียงข่าว วิทย์-เทคโนฯ ไทย: สมุนไพรไทยยับยั้งเชื้อราในหนอนไหม
 • ความเชื่อกับวิทยาศาสตร์: สับปะรดประหลาดออกลูกแฝดคล้ายพัด Continue reading

Special Interviews: ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์

 

สัมภาษณ์พิเศษ ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ อดีตผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในหัวข้อการวิจัยด้านฟิสิกส์ อนุภาคฮิกส์กับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ประจำปี พ.ศ. 2556

เหลียวหลังแลหน้า สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีต ผพว. คนแรกของสวทช. ได้กล่าว่า
“การที่เราจะเดินไปข้างหน้าอย่างดีและมั่นคงเราต้องเหลียวไปดูข้างหลังว่ามีประวัติแห่งการเดินทางมาอย่างไร”

ศ.ดร. มรกต ตันติเจริญ

ศ.ดร. มรกต ตันติเจริญ

ศ.ดร. มรกต ตันติเจริญ
อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ศาสตราจารย์ ดร. มรกต ตันติเจริญ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาจุลชีววิทยา จากมหาวิทยาลัยแห่งโรดไอส์แลนด์ (University of Rhode Island) ประเทศสหรัฐอเมริกา

ศาสตราจารย์ ดร. มรกตเริ่มงานครั้งแรกในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ที่ SEATO Medical Research Laboratory ในปี พ.ศ. 2511 และปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยสอน และตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ที่ภาควิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยแห่งโรดไอส์แลนด์ในปี พ.ศ. 2515 และ พ.ศ. 2517 ตามลำดับ

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ศาสตราจารย์ ดร. มรกต เข้ารับราชการที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอม-เกล้าธนบุรี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในปัจจุบัน) ในตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ (คณะวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน) และมีส่วนร่วมในการดำเนินการก่อตั้งคณะพลังงานและวัสดุ และดำรงตำแหน่งคณบดี คณะพลังงานและวัสดุ ในปี พ.ศ. 2533 – 2536 นอกจากนั้นยังมีส่วนสำคัญในการดำเนินโครงการจัดตั้งคณะทรัพยากรชีวภาพและ เทคโนโลยี จนสำเร็จลุล่วงในปี พ.ศ. 2537 และได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ. 2542

ในปี พ.ศ. 2537 ศาสตราจารย์ ดร. มรกต ตันติเจริญ ได้โอนไปปฏิบัติราชการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและ เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และรับตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ไบโอเทค ในปีพ.ศ. 2543

ศาสตราจารย์ ดร. มรกต เป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งในด้านเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศ ท่านเคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศ ตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิบัณฑิตสภาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่ง ประเทศไทย และตำแหน่งเลขาธิการของเครือข่ายจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของยูเนสโก (The UNESCO Regional Network for Microbiology and Microbial Biotechnology in Southeast Asia) ปัจจุบัน ศาสตราจารย์ ดร. มรกต ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช.

ศาสตราจารย์ ดร. มรกต ได้รับรางวัลต่างๆ มากมายจากผลงานการวิจัยและพัฒนา เช่น รางวัลโครงการดีเด่นด้านพลังงานใหม่และหมุนเวียนของประเทศไทย ปี 2546 ประเภท Off-grid จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในโครงการ “การผลิตก๊าซชีวภาพจากระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศแบบตรึงฟิล์มจุลินทรีย์” ซึ่งผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การออกแบบระบบบำบัดน้ำทิ้งให้กับโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งใน ประเทศ และท่านยังเป็นผู้นำการวิจัยรุ่นแรกๆ ของประเทศไทยในงานวิจัยด้านไบโอเซ็นเซอร์อีกด้วย

รศ.ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน

รองศาสตราจารย์ ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน
ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(ดำรงตำแหน่งในช่วงปี พ.ศ. 2547- 30 มิถุนายน 2553)

ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาวิศวกรรมเคมี จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เดวิส สหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2514 และสำเร็จการศึกษาปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเคมี จากมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน เมดิสัน สหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2518 จากนั้นอีกหนึ่งปีถัดมา (พ.ศ. 2519) สำเร็จการศึกษาระดับหลังปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน

เริ่มทำงานในฐานะผู้ช่วยวิศวกร มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เดวิส สหรัฐอเมริกา ในปีพ.ศ.2513 จากนั้นได้ย้ายมาทำงานในฐานะนักวิจัยและนักวิจัยระดับหลังปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา ในปีพ.ศ.2514-2519 ก่อนจะกลับมารับราชการในตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างปี พ.ศ.2519-2522

จากนั้นก็ได้ย้ายไปยังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) ในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นเวลา 7 ปี (พ.ศ.2522-2529) ขณะที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมีนั้น ก็ได้รับมอบหมายในการเป็นประธานสายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะพลังงานและวัสดุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในปี พ.ศ.2524-2531 ก่อนจะเข้ารับตำแหน่งรองคณบดี (ฝ่ายวิชาการ) คณะพลังงานและวัสดุ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในปี พ.ศ.2525 และ พ.ศ.2530 ตามลำดับ ซึ่งในระหว่างปี พ.ศ.2527-2537 ท่านยังเป็นผู้ดำเนินงาน โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป โครงการหลวง โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ

พ.ศ.2529 ได้เข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ จากนั้นได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในปี พ.ศ.2535-2543 ระหว่างนี้ยังได้เข้ารับตำแหน่งในฐานะประธานคณะอนุกรรมการอาเซียน ว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ในปี พ.ศ.2538 ผู้อำนวยการโครงการทักษะวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ.2540 และปี พ.ศ.2543 ได้เข้ารับตำแหน่งรองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมกับการเป็นที่ปรึกษาอาวุโส ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ท่านดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2 สมัยในช่วง พ.ศ. 2547 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 

 

 

 

 

ศ.ดร.ชัชนาถ เทพธรานนท์

ศ.ดร.ชัชนาถ เทพธรานนท์
อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และอดีตผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี

ประวัติการศึกษา

ศาสตราจารย์ ดร.ชัชนาถ เทพธรานนท์ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาเคมี จากมหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบัน) เมื่อปี พ.ศ.2510 และสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาเคมีอินทรีย์ จากมหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษ เมื่อปี พ.ศ. 2515 หลังจากนั้นในปี 2519 ได้สำเร็จการศึกษาระดับ Post-doctoral Training จากมหาวิทยาลัยคอร์แนล สหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน

หลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี เมื่อปี พ.ศ. 2510 ศาสตราจารย์ ดร.ชัชนาถ ได้เริ่มต้นเข้ารับราชการในตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยมหิดล) จนกระทั่งปี พ.ศ. 2532 ได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ และนอกจากงานวิชาการแล้ว ได้ปฏิบัติงานอื่นๆ เช่น รองบรรณาธิการวารสารสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ศาสตราจารย์ ดร.ชัชนาถ ได้ย้ายเข้ามารับงานใน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2536 ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช. พร้อมกับการเป็นรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. จนกระทั่งปี พ.ศ.2538 ได้มาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สวทช. (สายงานพัฒนาธุรกิจและเทคโนโลยี) ปี พ.ศ. 2547 ศาสตราจารย์ ดร.ชัชนาถ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สวทช.

นอกจากงานที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ศาสตราจารย์ ดร.ชัชนาถ ยังได้เข้ารับตำแหน่งภายนอก สวทช. ที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นงานอุทยานวิทยาศาสตร์ งานสนับสนุนภาคเอกชนด้านการเงินและสิทธิประโยชน์ รวมถึงงานมหาวิทยาลัย เช่น ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมอุทยานวิทยาศาสตร์นานาชาติ (International Association of Science Parks, IASP) ในช่วง พ.ศ.2549-2551 และนายกสมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยในช่วง พ.ศ.2552-2554

การพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park) เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการวางนโยบายและแผนการจัดตั้ง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชิงกายภาพ การพัฒนาบริการมูลค่าเพิ่มต่างๆ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือมหาวิทยาลัย-ภาครัฐ-ภาคเอกชน การบริหารจัดการอุทยานวิทยาศาสตร์ ขณะที่งานสนับสนุนภาคเอกชนด้านการเงินและสิทธิประโยชน์ การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้มีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาและยกระดับเทคโนโลยีในโรงงาน การเสาะหาเทคโนโลยีและจับคู่ธุรกิจ การพัฒนาระบบจัดการคุณภาพ การบริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา การสนับสนุนด้านการเงินเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี งานมหาวิทยาลัยเป็นอีกหนึ่งงานที่ศาสตราจารย์ ดร.ชัชนาถ มีส่วนร่วมในการวางรากฐานและพัฒนา เช่น คณะกรรมการโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ศาสตราจารย์ ดร.ชัชนาถ มีความสนใจในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับตัวยาจากสมุนไพรไทย วิธีการสังเคราะห์ใหม่ๆ เพื่อนำไปใช้สังเคราะห์สารที่เป็นตัวยาและสารที่มีประโยชน์อื่นๆ รวมถึงการวิจัยปฏิกริยาเคมีอินทรีย์ เพื่อศึกษากลไกการเกิดปฏิกริยาและเพื่อพัฒนาปฏิกริยาไปใช้ประโยชน์ในเชิง สังเคราะห์ จากผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ 40 งาน และหนังสือเคมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 4 เล่ม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์และรางวัลเกียรติคุณที่ได้รับ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ประถมาภรณ์, มงกุฎไทย ป.ม. พ.ศ. 2532
 • ประถมาภรณ์, ช้างเผือก ป.ช. พ.ศ. 2535

รางวัลเกียรติคุณที่ได้รับ

ปี พ.ศ. 2536 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มอบรางวัลศาสตราจารย์เกียรติคุณ แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ชัชนาถ