ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ดร.ปิติ อ่ำพายัพ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น จากสภาวิจัยแห่งชาติ

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ดร.ปิติ อ่ำพายัพ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านอณูชีววิทยาและจีโนมกุ้ง ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น จากสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ผลงานวิจัยเรื่อง “กลไกระดับโมเลกุลของการสร้างเมลานินโดยระบบโพรฟีนอลออกซิเดส และบทบาทสำคัญในการตอบสนองภูมิคุ้มกันต่อการต้านเชื้อก่อโรคที่สำคัญในกุ้ง” Continue reading

นักวิจัยไบโอเทค ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วม “โครงการนำร่องพัฒนานักวิทยาศาสตร์อาเซียน-สหรัฐ”

ดร. หงลดา เทอดเกียรติกุล นักวิจัยห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์ หน่วยวิจัยเทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ ไบโอเทค ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วม “โครงการนำร่องพัฒนานักวิทยาศาสตร์อาเซียน-สหรัฐ” ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) ร่วมกับ U.S. Mission to ASEAN

ผู้บริหารพบนักวิจัย: ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ได้รับรางวัล SPIE Fellow ประจำปี 2014

ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผศอ. มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ผู้ได้รับรางวัล SPIE Fellow ประจำปี 2014

เนคเทค รับโล่เกียรติคุณนายกรัฐมนตรี ในงานประกาศเกียรติคุณโครงการดีเด่นของชาติ

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รก.รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ มอบโล่เกียรติคุณนายกรัฐมนตรี ในงานประกาศเกียรติคุณบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำพุทธศักราช 2556 แก่ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค จากผลงาน”โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย”ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้รับพระราชทานรางวัลโครงการดีเด่นของชาติสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการเนคเทค เป็นผู้รับมอบ พร้อมคุณเจษฎา จงสุขวรากุล หัวหน้างานพัฒนาวิชาชีพและเยาวชนไอที และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายร่วมเป็นเกียรติในงานฯ

โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ได้รับพระราชทานรางวัลโครงการดีเด่นของชาติ พ.ศ.2556 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานรางวัลเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี แทนพระองค์ ในวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัยสวนจิตรลดา จากผลงาน “โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย” ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับพระราชทานรางวัลโครงการดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ดร.กว้าน สีตะธนี ร.ผศอ.  คุณกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผช.ผพว. ดร.กัลยา อุดมวิทิต ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารและสนับสนุนงานวิจัย และคุณเจษฎา จงสุขวรากุล หัวหน้างานพัฒนาวิชาชีพและเยาวชนไอที ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ

สาระวิทย์ เดือนมีนาคม 2557 (12)

เรื่องเด่น

นักวิจัยหญิงไบโอเทค ได้รับเลือกจาก GCP ให้เป็นผู้มีบทบาทสำคัญทางวิทยาศาสตร์

เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล ในวันที่ 8 มีนาคม 2557 Generation Challenge Programme หรือ GCP ได้ยกย่องนักวิทยาศาสตร์หญิงจากทั่วโลกที่ทำงานวิจัยด้านปรับปรุงพันธุ์พืชอาหาร อาทิ ข้าว พืชตระกูลถั่ว ธัญพืช ซึ่งมี ดร. โจนาลิซา แอล เซี่ยงหลิว นักวิจัยจากหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว เป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์หญิงที่ได้รับเลือกในครั้งนี้
นักวิจัยหญิงไบโอเทค ได้รับเลือกจาก GCP ให้เป็นผู้มีบทบาทสำคัญทางวิทยาศาสตร์ Continue reading

ผู้บริหารพบนักวิจัย: ดร.วรายุทธ สะโจมแสง กับ Award for Rising Suns in Asia

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผพว. มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ดร.วรายุทธ สะโจมแสง นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการระบบนำส่ง หน่วยวิจัยนาโนเทคโนโลยี ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ผู้ได้รับรางวัล Rising Suns in Asia จากผลเรื่อง Development of pH Responsive Polymeric Self-Assembly System for Curcumin Delivery ในงาน 40th Annual Meeting & Exposition of the Controlled Release Society เมื่อวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2556 ณ Hawaii Convention Center, Honolulu, Hawaii, U.S.A. Continue reading