ผู้บริหารพบนักวิจัย: ดร.กอบศักดิ์ ศรีประภา และคณะทีมวิจัย ได้รับรางวัลจากผลงานวิจัยโครงการเซลล์แสงอาทิตย์แบบสีสันสวยงาม

ดร.กัญญวิมว์ กรีติกร ในฐานะผู้แทน ผพว. มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ดร.อัศวิน หงส์สิงห์ทอง (ผู้แทน ดร.กอบศักดิ์ ศรีประภา) และคณะทีมวิจัย จากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ (STL) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยโครงการเซลล์แสงอาทิตย์แบบสีสันสวยงาม (COLORFUL PV) ดังนี้

  1. รางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม รางวัลที่ 1 ประจำปี 2557 สาขาเครื่องจักรกลเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  2. รางวัลสุดยอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม (คัดเลือกจากที่ 1 ของ 3 สาขาคือ สาขาเครื่องจักรกลเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม สาขาเครื่องจักรกลการผลิต และสาขาเครื่องจักรกลการเกษตร) จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

โครงการเซลล์แสงอาทิตย์แบบสีสันสวยงาม (COLORFUL PV) เป็นโครงการรับจ้างวิจัย จากบริษัท ปตท. จำกัด มหาชน โดยห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ (STL) หน่วยวิจัยอุปกรณ์และระบบอัจฉริยะ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

โครงการนี้เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกแบบมองทะลุผ่านให้มีสันสันสวยงาม และลดการส่งผ่านความร้อน ด้วยการใช้กระจกสีเป็น back sheet หรือใช้วัสดุ PVB สีร่วมกับโครงสร้าง เพื่อใช้เป็นวัสดุตกแต่งอาคารที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในรูปแบบใหม่ โดยเหมาะสมกับการใช้งานเป็น BIPV (Building Integrated Photovoltaic) ในเขตภูมิอากาศร้อนชื้นแบบประเทศไทย แผงเซลล์ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ดังกล่าวนี้ได้ขอรับสิทธิบัตรประเภทการประดิษฐ์ เลขที่ 1301007001 เมื่อเดือนธันวาคม 2556

จุดเด่นของเทคโนโลยีฯ ได้แก่

  • พัฒนาโครงสร้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์ Colorful PV ให้ใช้งานหรือเปลี่ยนแทนกระจกของอาคาร ซึ่งสามารถเลือกสีและขนาดตามความต้องการและสามารถผลิตไฟฟ้าได้
  • ลดการส่องผ่านของแสง UP และ IR ที่ทำอันตรายต่อผิวหนังมนุษย์ รวมถึงลดการสะท้อนของแสงแดดที่เป็นอันตรายต่อนัยน์ตาหรือรบกวนสายตาผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
  • ป้องกันความร้อนจากภายนอกอาคาร ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศได้
  • เพิ่มมูลค่า ความสวยงามให้กับอาคาร และส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรในด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน
  • ประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย เช่น roofing, glazing, canopy, facades และ windows เป็นต้น

รายชื่อคณะทีมวิจัย
ดร.กอบศักดิ์ ศรีประภา (หัวหน้าโครงการ)
ดร.อัศวิน หงษ์สิงห์ทอง
นายทรงเกียรติ กิตติสนธิรักษ์
นายพีระวุฒิ ชินวรรังสี
นายสุทธินันท์ เจริญเสถียรโชค
นางสาวศิวิมล ทรงไตร
นายวิชิต แสงสุวรรณ์
ดร.จรัญ ศรีธาราธิคุณ
ดร.ทวีวัฒน์ กระจ่างสังข์
ดร.อมรรัตน์ ลิ้มมณี

Dr.Kobsak Sriprapha

Comments are closed.