ผู้บริหารพบนักวิจัย: ดร.กอบศักดิ์ ศรีประภา และคณะทีมวิจัย ได้รับรางวัลจากผลงานวิจัยโครงการเซลล์แสงอาทิตย์แบบสีสันสวยงาม

ดร.กัญญวิมว์ กรีติกร ในฐานะผู้แทน ผพว. มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ดร.อัศวิน หงส์สิงห์ทอง (ผู้แทน ดร.กอบศักดิ์ ศรีประภา) และคณะทีมวิจัย จากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ (STL) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยโครงการเซลล์แสงอาทิตย์แบบสีสันสวยงาม (COLORFUL PV) ดังนี้

  1. รางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม รางวัลที่ 1 ประจำปี 2557 สาขาเครื่องจักรกลเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  2. รางวัลสุดยอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม (คัดเลือกจากที่ 1 ของ 3 สาขาคือ สาขาเครื่องจักรกลเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม สาขาเครื่องจักรกลการผลิต และสาขาเครื่องจักรกลการเกษตร) จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

Continue reading

ผู้บริหารพบนักวิจัย: ดร.รวิวรรณ เหล่าเจริญสุข ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีเด่น ประจำปี 2555 จาก วช.

ผพว. มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ดร.รวิวรรณ เหล่าเจริญสุข นักวิจัยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ประจำปี 2555 ระดับดีเด่น สาขาเคมีและเภสัช จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่อง “การสังเคราะห์แท่งโลหะนาโนเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการควบคุมปฏิกิริยาเคมีแบบใหม่ (Synthetic Metal Nanowires: Application towards On-demand Controlled Reactions and Autonomous Motions)”

ปัจจุบันงานวิจัยทางด้านวัสดุศาสตร์ที่เน้นในด้านการศึกษาโครงสร้างในระดับนาโนเมตรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการคิดค้นวิธีการสังเคราะห์และการวิเคราะห์คุณสมบัติเฉพาะที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงขนาดและองค์ประกอบของวัสดุ รวมทั้งการประยุกต์ใช้โครงสร้างเหล่านี้ในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาตัวตรวจวัดทางเคมีและชีวภาพ เพื่อนำไปใช้ในงานทางการแพทย์ การเกษตรและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

Continue reading

ผู้บริหารพบนักวิจัย : ผพว. มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ดร.สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ และคณะทีมวิจัย จาก MTEC

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผพว. มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ดร.สุรพิชญ ลอยกุลอนันท์ และคณะทีมวิจัยจากหน่วยเฉพาะทางด้านยางธรรมชาติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เนื่องจากได้รับรางวัลจากหลากหลายสถาบันดังนี้

  1. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2556 ระดับดี ด้านเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จากผลงาน “นวัตกรรมการผลิตยางสกิมเพื่อสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร”
  2. รางวัล Special Prize ด้านเกษตรและอาหาร ในวานวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2556 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จากผลงาน “เทคโนโลยีการจัดการของเสียในโรงงานผลิตน้ำยางข้นที่มีประสิทธิภาพสูง”
  3. รางวัลเหรียญทอง กลุ่มงานด้านพืชสวนและเกษตรกรรม และ รางวัล Special Prize จาก Korea Invention Promotion Association ในงาน 41st International Exhibition of Inventions of Geneva 2013 จากผลงาน “การพัฒนาระบบสารรักษาสภาพน้ำยางไร้แอมโมเนียสำหรับผลิตภัณฑ์จุกนมยาง”
  4. รางวัลเหรียญทอง กลุ่มงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ในงาน 41st International Exhibition of Inventions of Geneva 2013 จากผลงาน “นวัตกรรมการนำกลับเนื้อยางและสารอนินทรีย์จากกากตะกอนของเสียในอุตสาหกรรมน้ำยางพารา”
  5. รางวัญเหรียญทอง กลุ่มงานด้านการเกษตรในงาน Seoul International Invention Fair SIIF 2012 จากผลงาน “การพัฒนาระบบการจัดการน้ำยางสกิมและของเสียจากกระบวนการผลิตน้ำยางข้น”

Continue reading

ผู้บริหารพบนักวิจัย: ดร.ธริดาพร บัวเจริญ ได้รับทุนวิจัยลอรีอัลเพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์

ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล ในฐานะผู้แทน ผพว. มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ดร.ธริดาพร บัวเจริญ ที่ได้รับทุนวิจัยลอรีอัลเพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ (For Women in Science LOREAL Thailand) จากผลงานวิจัยเรื่อง “การค้นหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อจุลินทรีย์ที่พบในประเทศไทย” โดยการสนับสนุนจากสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)

drtaridaporn

ผู้บริหารพบนักวิจัย: ดร.มนฤดี เลี้ยงรักษา กับรางวัล Outstanding Poster Award จากงาน 2013 MRS Spring Meeting & Exhibit

ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ดร.มนฤดี เลี้ยงรักษา ห้องปฏิบัติการคำนวณระดับนาโน หน่วย วิจัยกลางนาโนเทคโนโลยี ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยผลงานวิจัยเรื่อง “Phonon Transport in an Initially Twisted Nanowire for Thermoelectric Applications” ได้รับรางวัล Outstanding Poster Award จากงาน 2013 MRS Spring Meeting & Exhibit ในวันที่ 1-5 เมษายน 2013 ที่ซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

Continue reading

ผู้บริหารพบนักวิจัย: ดร.พัชรี ลาภสุริยกุล และทีมวิจัย กับผลงานวิจัย “ฝาจุกสำหรับภาชนะบรรจุของเหลวเพื่อช่วยป้องกันการสำลักในระหว่างริน” ได้รับอนุสิทธิบัตร และได้รับรางวัลเหรียญทองในงาน 41st International Exhibition of Inventions of Geneva

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผพว. มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ดร.พัชรี ลาภสุริยกุล นายดำรงค์ ถนอมจิตร และ นางสาวณัชชา ประกายมรมาศ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพลาสติก หน่วยวิจัยโพลิเมอร์ ศว. กับผลงานวิจัยเรื่อง “ฝาจุกสำหรับภาชนะบรรจุของเหลวเพื่อช่วยป้องกันการสำลักในระหว่างริน” โดยได้รับความคุ้มครองอนุสิทธิบัตรตามประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา และได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการประกวดในงาน 41st International Exhibition of Inventions of Geneva
Continue reading

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ดร.ปิติ อ่ำพายัพ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น จากสภาวิจัยแห่งชาติ

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ดร.ปิติ อ่ำพายัพ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านอณูชีววิทยาและจีโนมกุ้ง ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น จากสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ผลงานวิจัยเรื่อง “กลไกระดับโมเลกุลของการสร้างเมลานินโดยระบบโพรฟีนอลออกซิเดส และบทบาทสำคัญในการตอบสนองภูมิคุ้มกันต่อการต้านเชื้อก่อโรคที่สำคัญในกุ้ง” Continue reading

นักวิจัยไบโอเทค ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วม “โครงการนำร่องพัฒนานักวิทยาศาสตร์อาเซียน-สหรัฐ”

ดร. หงลดา เทอดเกียรติกุล นักวิจัยห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์ หน่วยวิจัยเทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ ไบโอเทค ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วม “โครงการนำร่องพัฒนานักวิทยาศาสตร์อาเซียน-สหรัฐ” ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) ร่วมกับ U.S. Mission to ASEAN

โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อผลักดันให้นักวิทยาศาสตร์ได้ทำงานในหน่วยงานต่างๆ ของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อนำวิทยาศาสตร์มาใช้ในการปรับปรุงนโยบายและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ 8 คนที่ได้รับการคัดเลือกนี้ จะมีโอกาสทำงานในสาขาที่สนใจ อาทิ ความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การเตือนภัยพิบัติเพื่อลดความเสี่ยง สาธารณสุข และการบริหารจัดการน้ำ โดยจะเข้าปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานต่างๆ ที่ดำเนินงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในประเทศของตนเป็นเวลา 1 ปี Continue reading

ผู้บริหารพบนักวิจัย: ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ได้รับรางวัล SPIE Fellow ประจำปี 2014

ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผศอ. มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ผู้ได้รับรางวัล SPIE Fellow ประจำปี 2014

ผู้บริหารพบนักวิจัย: ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ได้รับรางวัล SPIE Fellow ประจำปี 2014

เนคเทค รับโล่เกียรติคุณนายกรัฐมนตรี ในงานประกาศเกียรติคุณโครงการดีเด่นของชาติ

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รก.รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ มอบโล่เกียรติคุณนายกรัฐมนตรี ในงานประกาศเกียรติคุณบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำพุทธศักราช 2556 แก่ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค จากผลงาน”โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย”ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้รับพระราชทานรางวัลโครงการดีเด่นของชาติสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการเนคเทค เป็นผู้รับมอบ พร้อมคุณเจษฎา จงสุขวรากุล หัวหน้างานพัฒนาวิชาชีพและเยาวชนไอที และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายร่วมเป็นเกียรติในงานฯ

Continue reading