MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

  สวทช.

  Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

   สวทช.

   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 โดย พ.ร.บ.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)

   สวทช. มุ่งผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและเจริญรุ่งเรืองบนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก โดยการนำความสามารถอันเหนือชั้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยให้ภาคการ เกษตรและภาคอุตสาหกรรมสามารถดำเนินงานได้ดี มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่ง สวทช. ได้ดำเนินงานผ่านการทำงานร่วมกันของศูนย์ทั้ง 5 ศูนย์ ได้แก่

        • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
          มุ่งพัฒนางานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

        • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
          มุ่งพัฒนางานด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวัสดุต่างๆ

        • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
          มุ่งพัฒนางานด้านอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

        • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
          มุ่งพัฒนางานด้านนาโนเทคโนโลยี

        • ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC)
          มุ่งให้ความช่วยเหลือนักวิจัยและบริษัทต่างๆ ในการนำผลงานการ ค้นพบและเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์     

    

   สวทช.


   การที่ประเทศของเราจะเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนได้นั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถของประเทศเราในการผลิตงานให้ได้ดีกว่าประเทศอื่นๆ และความมั่งคั่งของประเทศจะเกิดขึ้นได้กับคนไทย หากเราจะมุ่งพัฒนาประเทศสู่ ‘เศรษฐกิจฐานความรู้’ นั่นหมายถึง ประเทศเราต้องไม่เพียงรับงานประกอบชิ้นส่วน หรือไม่เพียงแต่ผลิตสินค้าตามแบบที่คนอื่นคิดไว้แล้ว เพราะอย่างไรก็จะมีคนอื่นที่ผลิตได้ถูกกว่า ดังนั้น เราจำเป็นต้องสร้างสรรค์ และวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีของเราเอง อีกทั้งหาวิธีการสร้างมูลค่าเพิ่มจากสิ่งที่มีอยู่แล้ว ถ้าเราไม่สามารถพัฒนาตนเองในด้านนี้ได้แล้ว สิ่งที่แต่ละคนทำจะมีมูลค่าน้อย และจะบั่นทอนความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของชาติอีกด้วย
    
   สวทช. จึงได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับส่วนราชการ เอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อเชื่อมโยงให้นักวิทยาศาสตร์ไทยได้ทำงานกันอย่างใกล้ชิด และเข้าถึงความต้องการของทั้งภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ การแพทย์ สิ่งทอ การประมง และอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นผู้คิดค้นเทคโนโลยี เกิดการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของ อุตสาหกรรม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศบนเวทีการค้าโลกได้

    

   วิสัยทัศน์

   สวทช. เป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดี
   สู่สังคมฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    

   พันธกิจ

   สวทช. มุ่งสร้างเสริมการวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม (RDDE) จนสามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ (TT) พร้อมส่งเสริมด้านการพัฒนากำลังคน (HRD) และโครงสร้างพื้นฐาน (INFRA) ด้าน ว และท ที่จำเป็น เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีระบบบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทุกส่วน

   NSTDA and members

    

   ค่านิยมหลัก สวทช.

   NSTDA Nation First

   การคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก
   ไม่ยึดติดกับอัตตาของตัวเอง
   เห็นถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม
   มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม
   มีความเสียสละ
   เป็นเรื่องที่สำคัญมากเวลาพิจารณาเรื่องใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณ การเดินหน้าโครงการต่างๆ ต้องนึกถึงประเทศเป็นหลัก


   Science & Technology Excellence

   การมุ่งเน้นในการสร้างความเป็นเลิศในสิ่งที่ทำ
   รับผิดชอบศึกษาค้นคว้าเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ


   Teamwork

   การทำงานร่วมกันเป็นทีม
   พร้อมที่จะเปิดใจรับฟัง
   การกล้าวิพากษ์อย่างสร้างสรรค์
   มีการสื่อสาร 2 ทาง


   Deliverability

   ความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบงานที่มีคุณภาพ ให้ได้ตามคำมั่นสัญญา
   มุ่งเน้นให้ทุกคนทำงานด้วยความกระตือรือร้น และเน้นความคล่องตัว


   Accountability

   ความมีจริยธรรม จรรยาบรรณ
   ความโปร่งใส
   กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง

    

   ทำเนียบผู้บริหาร

   ทีมผู้บริหาร สวทช.

   ntsda xcm ทีมผู้บริหารสวทช.

    

   กวทช.

   คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)

   (25 มิถุนายน 2556 - 24 มิถุนายน 2558)


    นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์

   นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   (ประธาน)

    
          
    นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ

   นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ

   ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   (รองประธาน)

   ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล

   นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล

   ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
   และเทคโนโลยีแห่งชาติ

   (กรรมการและเลขานุการ)

   นายอำพน กิตติอำพน

   นายอำพน กิตติอำพน

   เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

   นายสุเมธ ตันติเวชกุล

   นายสุเมธ ตันติเวชกุล

   เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

   นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ

   นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ

   เลขาธิการ คณะกรรมการพัฒนาการ
   เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

   นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา

   นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา

   กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
   บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

   นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ

   นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ

   ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

   นายอิสระ ว่องกุศลกิจ

   นายอิสระ ว่องกุศลกิจ

   ประธานหอการค้าไทยและ
   สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

   นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ

   นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ

   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

   นายชาติศิริ โสภณพนิช

   นายชาติศิริ โสภณพนิช

   กรรมการผู้จัดการใหญ่
   ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

   นพ.วิษณุ ธรรมลิขิตกุล

   นายวิษณุ ธรรมลิขิตกุล

   หัวหน้าสถานส่งเสริมการวิจัย
   และหัวหน้าสาขาวิชาโรคติดเชื้อและ
   อายุรศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์
   คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
   มหาวิทยาลัยมหิดล
   นายเทวินทร์ วงศ์วานิช

   นายเทวินทร์ วงศ์วานิช

   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
   กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
   บริษัท ปตท.สผ. จำกัด (มหาชน)

   นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ

   นายสุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ

   ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุน
   สนับสนุนการวิจัย (สกว.)
   นายกานต์ ตระกูลฮุน

   นายกานต์ ตระกูลฮุน

   กรรมการผู้จัดการใหญ่
   บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

   นายสุทธิพร จิตต์มิตรภาพ

   นายสุทธิพร จิตต์มิตรภาพ 

   เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

   นายวีระชัย เชาว์ชาญกิจ

   นายวีระชัย เชาว์ชาญกิจ

   กรรมการผู้จัดการ
   กลุ่มบริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด

   นายศักรินทร์ ภูมิรัตน

   นายศักรินทร์ ภูมิรัตน

   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
   พระจอมเกล้าธนบุรี

   นายชนิตร ชาญชัยณรงค์

   นายชนิตร ชาญชัยณรงค์

   รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์
   แห่งประเทศไทย

   นายอภิชาต จงสกุล

   อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
   นายทรงศักดิ์ เปรมสุข

   นายทรงศักดิ์ เปรมสุข

   กรรมการผู้อำนวยการ
   บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด
   นายขวัญชัย วงศ์นิติกร

   นายขวัญชัย วงศ์นิติกร

   อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

   รศ.ดร.ภก.นิจสิริ เรืองรังษี

   นายนิจศิริ เรืองรังษี

   ที่ปรึกษาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   นายสุพันธุ์ มงคลสุธี

   ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

   นานายเข็มชัย  ชุติวงศ์

   ผู้ตรวจการอัยการ สำนักงานอัยการสุงสุด

    

    

    

          

    

   สถิติบุคลากร สวทช.

    

   สวทช. มีการเติบโตของอัตรากำลังคนอย่างต่อเนื่องมาตลอด นับตั้งแต่เริ่มดำเนินการ ในปี พ.ศ. 2534 จากบุคลากรจำนวนเริ่มต้นไม่กี่ร้อยคน เป็นจำนวนพันกว่าคนในระยะเวลาประมาณ 10 ปี โดยมีการเติบโตสูงในระยะ 5 ปีหลัง ซึ่ง สวทช. มีการขยายงานวิจัย และพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและประเทศชาติ ณ 31 มีนาคม 2555 สวทช. มีอัตราบุคลากรทั้งสิ้น 2,688 คน เมื่อพิจารณาบุคลากรของ สวทช. ในมิติต่างๆ แสดงให้เห็นว่า สวทช. ได้เตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อสร้างงานวิจัย และดำเนินงานทางด้านเทคนิคเป็นสำคัญ โดยมีบุคลากรในสายวิจัยและวิชาการ ในอัตราส่วนที่สูงกว่าตำแหน่งอื่นๆ (ร้อยละ 68)

   บุคลากร สวทช.

    

   เกียรติประวัติ

   จำนวนผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์
   จำนวนผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์

   จำนวนผลงานจดสิทธิบัตร
   จำนวนบทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติและการยื่นจดสิทธิบัตร

    

   (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2552)

    

    Items details

    • Hits: 209001 clicks
    • Average hits: 2786.7 clicks / month

    TCE-Plugin by www.teglo.info