MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

  สวทช.

  Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

   สวทช.

   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 ตาม พ.ร.บ.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 เพื่อเป็นหน่วยงานที่บริหารกองทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)

   ประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๗๙ ง วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

   สวทช. มุ่งผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและเจริญรุ่งเรืองบนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก โดยการนำความสามารถอันเหนือชั้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยให้ภาคการ เกษตรและภาคอุตสาหกรรมสามารถดำเนินงานได้ดี มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่ง สวทช. ได้ดำเนินงานผ่านการทำงานร่วมกันของศูนย์ทั้ง 5 ศูนย์ ได้แก่

        • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
          มุ่งพัฒนางานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

        • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
          มุ่งพัฒนางานด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวัสดุต่างๆ

        • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
          มุ่งพัฒนางานด้านอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

        • ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
          มุ่งพัฒนางานด้านนาโนเทคโนโลยี

        • ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC)
          มุ่งให้ความช่วยเหลือนักวิจัยและบริษัทต่างๆ ในการนำผลงานการ ค้นพบและเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์     

    

   สวทช.


   การที่ประเทศของเราจะเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนได้นั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถของประเทศเราในการผลิตงานให้ได้ดีกว่าประเทศอื่นๆ และความมั่งคั่งของประเทศจะเกิดขึ้นได้กับคนไทย หากเราจะมุ่งพัฒนาประเทศสู่ ‘เศรษฐกิจฐานความรู้’ นั่นหมายถึง ประเทศเราต้องไม่เพียงรับงานประกอบชิ้นส่วน หรือไม่เพียงแต่ผลิตสินค้าตามแบบที่คนอื่นคิดไว้แล้ว เพราะอย่างไรก็จะมีคนอื่นที่ผลิตได้ถูกกว่า ดังนั้น เราจำเป็นต้องสร้างสรรค์ และวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีของเราเอง อีกทั้งหาวิธีการสร้างมูลค่าเพิ่มจากสิ่งที่มีอยู่แล้ว ถ้าเราไม่สามารถพัฒนาตนเองในด้านนี้ได้แล้ว สิ่งที่แต่ละคนทำจะมีมูลค่าน้อย และจะบั่นทอนความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของชาติอีกด้วย
    
   สวทช. จึงได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับส่วนราชการ เอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อเชื่อมโยงให้นักวิทยาศาสตร์ไทยได้ทำงานกันอย่างใกล้ชิด และเข้าถึงความต้องการของทั้งภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ การแพทย์ สิ่งทอ การประมง และอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นผู้คิดค้นเทคโนโลยี เกิดการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของ อุตสาหกรรม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศบนเวทีการค้าโลกได้

    

   วิสัยทัศน์

   สวทช. เป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดี
   สู่สังคมฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    

   พันธกิจ

   สวทช. มุ่งสร้างเสริมการวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม (RDDE) จนสามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ (TT) พร้อมส่งเสริมด้านการพัฒนากำลังคน (HRD) และโครงสร้างพื้นฐาน (INFRA) ด้าน ว และท ที่จำเป็น เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีระบบบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทุกส่วน

   NSTDA and members

    

   ค่านิยมหลัก สวทช.

   NSTDA Nation First

   การคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก
   ไม่ยึดติดกับอัตตาของตัวเอง
   เห็นถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม
   มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม
   มีความเสียสละ
   เป็นเรื่องที่สำคัญมากเวลาพิจารณาเรื่องใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณ การเดินหน้าโครงการต่างๆ ต้องนึกถึงประเทศเป็นหลัก


   Science & Technology Excellence

   การมุ่งเน้นในการสร้างความเป็นเลิศในสิ่งที่ทำ
   รับผิดชอบศึกษาค้นคว้าเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ


   Teamwork

   การทำงานร่วมกันเป็นทีม
   พร้อมที่จะเปิดใจรับฟัง
   การกล้าวิพากษ์อย่างสร้างสรรค์
   มีการสื่อสาร 2 ทาง


   Deliverability

   ความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบงานที่มีคุณภาพ ให้ได้ตามคำมั่นสัญญา
   มุ่งเน้นให้ทุกคนทำงานด้วยความกระตือรือร้น และเน้นความคล่องตัว


   Accountability

   ความมีจริยธรรม จรรยาบรรณ
   ความโปร่งใส
   กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง

    

   ทำเนียบผู้บริหาร

                                                                      ทีมผู้บริหาร สวทช.

   ntsda xcm ทีมผู้บริหารสวทช. ชุดปัจจุบัน

    

   กวทช.

   คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)

   (14 กรกฎาคม 2558 - 13 กรกฎาคม 2560)


   นางอรรชกา สีบุญเรือง

   นางอรรชกา สีบุญเรือง

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   (ประธาน)

    
          
   นายสรนิต ศิลธรรม

   นายสรนิต ศิลธรรม

   ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   (รองประธาน)

   ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล

   นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล

   ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
   และเทคโนโลยีแห่งชาติ

   (กรรมการและเลขานุการ)

   นายกฤษดา เรืองอารีย์รัชต์

   นายนายสมคิด  เลิศไพฑูรย์

   อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

    

   นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา

   นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา

   ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
   บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

   นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ

   นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

   นายอาชว์ เตาลานนท์

   นายอาชว์ เตาลานนท์

   รองประธานกรรมการ 
   บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

   นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ

   นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ

   ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

   นายอิสระ ว่องกุศลกิจ

   นายอิสระ ว่องกุศลกิจ

   ประธานหอการค้าไทยและ
   สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

   พลโท ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ

   พลเอก ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ

    

   นายชาติศิริ โสภณพนิช

   นายชาติศิริ โสภณพนิช

   กรรมการผู้จัดการใหญ่
   ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

   นายเข็มชัย ชุติวงษ์

   นายเข็มชัย ชุติวงศ์

   รองอัยการสูงสุด

   นายเทวินทร์ วงศ์วานิช

   นายเทวินทร์ วงศ์วานิช

   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
   กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
   บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

   นายศักรินทร์ ภูมิรัตน

   นายศักรินทร์ ภูมิรัตน

   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
   พระจอมเกล้าธนบุรี

   นายวีระชัย เชาว์ชาญกิจ

   นายวีระชัย เชาว์ชาญกิจ

   กรรมการผู้จัดการ
   กลุ่มบริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด

   นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ

   นายสุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ

   ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุน
   สนับสนุนการวิจัย (สกว.)

   นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์

   นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์

   กรรมการบริหาร
   ASIAN DISASTER PREPAREDNESS
   CENTER (ADPC)
   นายลักษณ์ วจนานวัช

   นายลักษณ์ วจนานวัช

   ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

   นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

   นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

   กรรมการผู้จัดการใหญ่
   บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

   นายเขมทัต  สุคนธสิงห์

   ประธานกรรมการ บริษัท สิขร จำกัด

   นายประพันธ์ เจริญประวัติ

   นายประพันธ์ เจริญประวัติ

   ผู้จัดการ 
   ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
   นางดวงใจ อัศวจินตจิตร์

   นางดวงใจ อัศวจินตจิตร์

   รองเลขาธิการ 
   สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
   นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

   นายเจน  นำชัยศิริ

   ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

   นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

   นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส

   รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
    
   นายปรเมธี วิมลศิริ

   นายปรเมธี วิมลศิริ

   เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

   และสังคมแห่งชาติ

          
    

    

    

          

    

    

   ทรัพย์สินทางปัญญา

   ทรัพย์สินทางปัญญา

    

   (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2557)

    

    Items details

    • Hits: 281770 clicks
    • Average hits: 3029.8 clicks / month

    TCE-Plugin by www.teglo.info