สถานที่ติดต่อ :

ศูนย์สนับสนุนและให้บริการประเมินจัดอันดับเทคโนโลยีของประเทศ(TTRS)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เลขที่ 111 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง ปทุมธานี 12120