มาตรการ STI คืออะไร

     มาตรการ STI คือ นโยบายการจูงใจให้ภาคอุตสาหกรรมมีการลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment: BOI) ประกาศให้ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสามารถยื่นขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมได้ หากมีการใช้จ่ายด้านการพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ดังนี้

1) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 31 วรรคสอง

2) ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร