เมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 และ 16 กันยายน 2561 ที่สยามริเวอร์รีสอร์ท อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ: งานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบทร่วมกับสถาบันคุรุพัฒนา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรการนำแนวคิดสะเต็มศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา สำหรับครูระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 2 มีครูจากจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมรับการอบรมทั้งสิ้น 96 คน

เริ่มต้นกิจกรรมแรกด้วยการปูพื้นฐานการทำคำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ร่วมถึงการวิเคราะห์ตัวชี้วัดชั้นปีของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ได้อย่างเข้าใจ ซึ่งบรรยายโดย ดร. บัญชา แสนทวี ผู้จัดการ งานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบทและเพื่อให้เห็นภาพการจัดกิจกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษา และกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมอย่างเข้าใจ ช่วงบ่ายจึงเป็นที่สนุกสนานที่มีชื่อว่า “มหัศจรรย์พลังดูดแห่งแม่เหล็ก” โดย นายศิโรจน์ ศรีสรากรณ์ นักวิชาการ สวทช. ในกิจกรรมนี้ครูได้วางแผน ออกแบบอุปกรณ์แยกวัสดุพลังแม่เหล็ก และนำไปทดลองใช้งานจริงและนำกลับมาพัฒนาปรับปรุงอีกครั้งตามกระบวนการคิดแบบสะเต็มศึกษา

 


ช่วงภาคค่ำต่อด้วยกิจกรรมที่สร้างความตื่นเต้นให้ครูผู้เข้าอบรมไม่น้อยกับการเรียนรู้กิจกรรมสะเต็มศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 “วัตถุ วัสดุ เรื่องเล็ก ๆ ที่เด็ก ๆ ต้องรู้” โดย นางสาวปฐมาภรณ์ ชุมแสง นักวิชาการ สวทช. เกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุรอบ ๆ ตัว ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อมีการลดหรือเพิ่มอุณหภูมิมาใช้ในออกแบบและประดิษฐ์ต่างหูจากพลาสติกที่สวยงาม


กิจกรรมวันที่สองเริ่มต้นด้วยกิจกรรมสนุกๆ กับหน่วยการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ตอน “ขั้นตอน วิธี และ BeeBot”โดย นางสาวกนกพรรณ เสลา นักวิชาการ สวทช. ที่นำเรื่องวิทยาการคำนวณเข้ามาประยุกต์ใช้ กับการเดินทางของผึ้งน้อยในภารกิจต่างๆ เรียกได้ว่า หลังผ่านกิจกรรมนี้ไปครูวิทยาศาสตร์จะกล้าและเข้าใจวิทยาการคำนวณขึ้นอีกมากความสนุกยังไม่จบเพียงเท่านั้นช่วงบ่ายครูได้สัมผัสกับตัวอย่างกิจกรรมสะเต็มศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้เรื่อง แบบจำลองของพ่อ โดยยึดหลักการเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นต้นในการจัดการพื้นที่ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ในหลวง รัชกาลที่ 9 ) ในกิจกรรม “แบบจำลองของพ่อ” โดย นางสาวกิตติยา บำบัดภัย นักวิชาการ สวทช. ทำให้ครูได้ปลดปล่อยจินตนาการผ่านการวางแผน และสร้างโมเดลออกมาได้อย่างสวยงามและสุดท้ายครูได้เพิ่มเติมทักษะการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ซึ่งบรรยายโดย ดร.บัญชา แสนทวี ผู้จัดการ งานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบทและหลังจากการอบรมเสร็จสิ้น ครูผู้เข้ารับการอบรมจะมีเวลาทดลองนำกิจกรรมและแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาไปใช้จริงในสถานศึกษาของตนเอง และเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2561 ได้มีการติดตามและประเมินผลการนำแนวคิดสะเต็มศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยการนำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน ผลที่เกิดขึ้นกับครู และเด็กนักเรียน ให้คำวิพากษ์ โดยคณะวิทยากร ร่วมกับเพื่อนครูเพื่อสร้างเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ อีกครั้ง ซึ่งพบว่า การนำแนวคิดสะเต็มศึกษาไปใช้ทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะ ร้อยละ 30.97 และทำให้ครูผู้เข้ารับการอบรมเกิดการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้มากถึงร้อยละ 47.10 ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้เกิดการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.52 เกิดทักษะ ร้อยละ 17.42 ส่งเสริมพฤติกรรมที่ดี ร้อยละ 13.55 และมีการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 12.26
ในส่วนของปัญหา อุปสรรคที่พบในการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา ได้แก่ เวลาในการจัดกิจกรรม ร้อยละ 16.77งบประมาณร้อยละ 12.90 ขาดความชำนาญร้อยละ 12.26 และขาดแคลนสื่ออุปกรณ์ร้อยละ 11.61 แต่อย่างไรก็ตามการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาไปใช้ในสถานศึกษานั้นยังต้องมีการพัฒนา และได้รับความร่วมมือจากหลายส่วนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน และอนาคตของประเทศชาติต่อไปDownload ภาพกิจกรรม

Download เอกสารประกอบการฝึกอบรม