งานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท Science in Rural Schools : SIRS NSTDA - สวทช. ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วิทยาการคำนวณ องค์ความรู้และการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เชิงรุกแห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี มีครูเข้ารับการอบรม จำนวน 111 คน จาก 103 โรงเรียน ทั้งนี้ขอขอบคุณ วิทยากรจากทีมงานผู้ร่างหนังสือแบบเรียนวิทยาการคำนวณ สสวท. (โป้งก้อยอิ่ม) ได้รับการอนุเคราะห์กิจกรรมอบรม และอุปกรณ์ต่างๆ จาก สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท. จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาคำนวณ ทั้งแบบ unplug และการใช้โปรแกรม scratch