แสดงข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ให้บริการของ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ PTEC

      1 / 1   
      Download File
จำนวนที่พบ  13 รายการ
Clear   Condition :
16695-064-0001-0000579-000ระบบห้องปฏิบัติการทดสอบภูมิคุ้มกันแม่เหล็กไฟฟ้าใช้งานปกติ
26630-028-0001-0000067-000ชุดทดสอบแบตเตอร์รี่ใช้งานปกติ
36630-028-0001-0000065-000ชุดทดสอบเครื่องส่งสัญญาณวิทยุระบบดิจิตอลใช้งานปกติ
46625-002-0001-0000106-000ชุดทดสอบ EMC สำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ใช้งานปกติ
56625-002-0001-0000087-000ชุดทดสอบประสิทธิภาพอุปกรณ์ส่องสว่างและใช้งานปกติ
66625-002-0001-0000080-000ชุดทดสอบด้านอิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์ใช้งานปกติ
76625-002-0001-0000078-000EMC Semi - Anechoic Chamberใช้งานปกติ
86625-002-0001-0000060-000ระบบทดสอบการรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้าใช้งานปกติ
96625-002-0001-0000041-000ระบบทดสอบความคงทนทางแม่เหล็กไฟฟ้าใช้งานปกติ
106625-001-0001-0000101-000ชุดทดสอบ Immunityใช้งานปกติ
115895-009-0001-0000050-000เครื่องวิเคราะห์สัญญาณโครงข่าย (Network Analyzer)ใช้งานปกติ
125895-009-0001-0000034-000ชุดทดสอบสัญญาณรบกวนสำหรับอุปกรณ์ House holdใช้งานปกติ
135895-009-0001-0000031-000ชุดทดสอบด้านความน่าเชื่อถือผลิตภัณฑ์ใช้งานปกติ