โครงการวิจัยที่ใช้งบประมาณของรัฐในส่วนที่ สวทช. ดำเนินการ

      1 / 32   
จำนวนที่พบ  625 รายการ รายละเอียดโครงการวิจัยฉบับเต็ม กรุณาติดต่อ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สวทช.
Clear   Condition :
1P1950997NPR: การขยายขนาดการสังเคราะห์สารโฟโตโครมิก 1-Benzyl-3,3-dimethylspiro[indoline-2,3-naphtho[2,1-b][1,4]oxazine ขนาด 10Lนายคมสันต์ สุทธิสินทองศน.25622563ดำเนินการเองอยู่ระหว่างยืนยันข้อมูล
2P1950504NPR: การสังเคราะห์อนุภาคนาโนรูปเข็ม เพื่อประเมินคุณสมบัติเชิงโครงสร้างต่อเซลล์และเนื้อเยื่อผิวหนังนางสาวฐานิศร มหัตนิรันดร์กุลศน.25622562ดำเนินการเองอยู่ระหว่างยืนยันข้อมูล
3P1950056การผลิตโพลีโคลนอลแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัส Spodoptera litura nucleopolyhedrovirus และพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัส S. litura nucleopolyhedrovirus โดยวิธีการทางอิมมูโนวิทยานายชาญณรงค์ ศรีภิบาลศช.25622562ดำเนินการเองอยู่ระหว่างยืนยันข้อมูล
4P1852865R61-การพัฒนาเทคนิคแลมป์ร่วมกับตัวตรวจจับดีเอ็นเอที่ติดฉลากอนุภาคทองคำนาโนเพื่อการตรวจหาเชื้อไมโครสปอริเดีย EHP ในกุ้งนายณรงค์ อรัญรุตม์ศช.25622562ดำเนินการเองอยู่ระหว่างยืนยันข้อมูล
5P1852714R61-การพัฒนากระบวนการค้นหาเอนไซม์กลูตามิเนสจากจุลินทรีย์นางสาวเบญจรัตน์ บรรเทิงสุขศช.25622562ดำเนินการเอง48,000.00
6P1852713การวิเคราะห์จีโนมและทรานสคริปโตมของไวรัสเอ็นพีวีของหนอนกระทู้ผักนายวันอภินันต์ นาแวศช.25622562ดำเนินการเอง219,770.00
7P1852610R61-การพัฒนาสร้างข้อมูลจีโนมของบวบเหลี่ยมด้วยวิธี de novo assembly นางสาวชุติมา สนธิรอตศช.25622563ดำเนินการเอง347,780.10
8P1852606R61-การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมในระดับจีโนไทป์ของบวบ 107 สายพันธุ์ใน germplasmนางสาวทิพวัลย์ อยู่ชาศช.25622563ดำเนินการเอง31,400.00
9P1852603R61-การเปรียบเทียบกระบวนการค้นหาเครื่องหมายโมเลกุล single nucleotide polymorphism (SNP) โดยการทำ de novo assembled contig และการใช้ข้อมูล reference genomeนายชัยวัฒน์ นาคทั่งศช.25622562ดำเนินการเอง59,250.00
10P1852467เปปไทด์ออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ DPP-IV จากสาหร่ายสไปรูลิน่านางสาวสุกัญญา แซ่เอี๋ยวศช.25622562ดำเนินการเอง24,786.75
11P1852312NPR-RNN: ศูนย์เครือข่ายงานวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยีสำหรับสิ่งแวดล้อม นางสาวณัฏฐพร พิมพะศน.25622563ดำเนินการเอง106,320.00
12P1852233R61-การศึกษาความสามารถในการทนต่อสารยับยั้งของยีสต์ Saccharomyces cerevisiae โดยใช้เทคนิค Genome-Wide Association Study นางสาววราศิรินทร์ สอนเล็กศช.25622563ดำเนินการเอง38,860.00
13P1852157R61:การศึกษาผลของ defective interfering viral RNA ต่อระบบภูมิต้านทานของกลุ่มสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนางสาววณิลดา รุ่งรัศมีศช.25622563ดำเนินการเอง203,370.00
14P1852144R61-การพัฒนาอาหารเลี้ยงเชื้อราแมลงที่โตยากเพื่อพัฒนางานวิจัยด้านจีโนมิกส์ประชากรระดับจีโนมนายนพพล คบหมู่ศช.25622562ดำเนินการเอง17,000.00
15P1852098NPR: การเตรียมถ่านกัมมันต์ที่มีความพรุนจากลิกนินเพื่อใช้ประโยชน์ในการจับสารมีประจุออกจากน้ำด้วยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้านางสาวเสาวลักษณ์ เฉลียวเลิศอำพลศน.25622563ดำเนินการเอง200,640.00
16P1851819R61-การพัฒนาต้นแบบก๊าซเซนเซอร์ประสิทธิภาพสูงสำหรับการวิเคราะห์ไอโซโพรพานอลนายสุรเชษฐ์ สุนทรทวีทรัพย์ศช.25622562ดำเนินการเอง7,760.00
17P1851754R61-การศึกษาปัจจัยในการพัฒนาเป็นต้นอ่อนของปาล์มน้ำมันโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในอาหารเหลว นางสาวยี่โถ ทัพภะทัตศช.25622562ดำเนินการเอง214,046.17
18P1851724R61-ผลกระทบจากการให้แม่เพรียงเป็นอาหารและการตัดตาต่อการแสดงออกของยีนที่มีความความสัมพันธ์กับรังไข่ของกุ้งกุลาดำเพศเมียในโรงเพาะเลี้ยงโดยใช้เทคนิค RNA sequencing (RNAseq)นางสาวกาญจนา สิทธิขันแก้วศช.25612562ดำเนินการเอง267,762.35
19P1851709R61-การพัฒนาการตรวจคัดกรองแบบมีประสิทธิภาพของฟาจที่แสดงเปปไทด์จำเพาะต่อสารออคราทอกซิน เอ ด้วยเทคนิคบีดอะเรย์นางสาวสุดธิดา พึ่งวาสศช.25612562ดำเนินการเอง36,866.00
20P1851691R61-การดัดแปลง ?-mannanase จาก Aspergillus niger ด้วยวิศวกรรมเอนไซม์เพื่อเพิ่มความจำเพาะต่อแมนแนนโอลิโกแซคคาไรด์นายณัฐพล อรุณรัตนมุขย์ศช.25612562ดำเนินการเอง13,880.00