โครงการวิจัยที่ใช้งบประมาณของรัฐในส่วนที่ สวทช. ดำเนินการ

      1 / 39   
      Download File
จำนวนที่พบ  772 รายการ รายละเอียดโครงการวิจัยฉบับเต็ม กรุณาติดต่อ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สวทช.
Clear   Condition :
1P2050943ระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับช่วยวินิจฉัยภาวะปอดอักเสบจากเชื้อ COVID-19 จากภาพถ่ายเอกซเรย์ทรวงอกนายอิทธิ ฉัตรนันทเวชศน.25632563ดำเนินการเองอยู่ระหว่างยืนยันข้อมูล
2P2050576การพัฒนากระบวนการสังเคราะห์ทางเคมีเบื้องต้นของฟาวิพิราเวียและอนุพันธ์นิวคลีโอไทด์นายนิติพล ศรีมงคลพิทักษ์ศช.25632563ดำเนินการเองอยู่ระหว่างยืนยันข้อมูล
3P1951535R62-การพัฒนาระบบแบคทีเรียทดแทนเพื่อการศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์ไฮดรอกซีเมทิลไดไฮโดรเทอรีน ไพโรฟอสโฟไคเนสของเชื้อพลาสโมเดียม ฟัลซิปารัมนางสาวณัฐิดา สุวรรณกิตติศช.25622563ดำเนินการเองอยู่ระหว่างยืนยันข้อมูล
4P1951379R62-การพัฒนาระบบออแกนอยด์ตับเพื่อการศึกษาโรคและทดสอบยานายธีรวัฒน์ วิวัฒน์พาณิชย์ศช.25622563ดำเนินการเองอยู่ระหว่างยืนยันข้อมูล
5P1951377R62-ผลของกระบวนการทำเข้มข้นในระดับ pilot ต่อคุณภาพของน้ำซุปปลาเข้มข้นที่สามารถเก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิห้องนางสาวญาณี ศรีมารุตศช.25622563ดำเนินการเองอยู่ระหว่างยืนยันข้อมูล
6P1951231NPR: การศึกษาผลของอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์สำหรับใช้เจือปนในอาหาร (E171) ในแบบจำลองเนื้อเยื่อลำไส้สามมิตินางสาวรัตน์จิกา วงศ์วนากุลศน.25622563ดำเนินการเองอยู่ระหว่างยืนยันข้อมูล
7P1951210การสร้างฟิล์มบางอะลูมิเนียมออกไซด์สำหรับใช้เป็นชั้นฉนวนไดอิเล็กทริกในทรานซิสเตอร์แบบฟิลด์เอฟเฟคที่ทำจากสารอินทรีย์นางละอองดาว กางแก้วศว.25632563ดำเนินการเองอยู่ระหว่างยืนยันข้อมูล
8P1951150NPR_การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาอิเล็กโทรครอมมิกแบบฟิล์มนางสาวชุลีกร โชติสุวรรณศน.25622563ดำเนินการเองอยู่ระหว่างยืนยันข้อมูล
9P1950997NPR: การขยายขนาดการสังเคราะห์สารโฟโตโครมิก 1-Benzyl-3,3-dimethylspiro[indoline-2,3-naphtho[2,1-b][1,4]oxazine ขนาด 10Lนายคมสันต์ สุทธิสินทองศน.25622563ดำเนินการเองอยู่ระหว่างยืนยันข้อมูล
10P1950896NPR: การเตรียมซิลิกาเจลที่ปรับปรุงพื้นผิวด้วยหมู่ไทออลเด็นไดเมอร์สำหรับการบำบัดยาปฏิชีวนะในน้ำอย่างมีประสิทธิภาพนายวีรชัย พงษ์กิตติพันธ์ศน.25622563ดำเนินการเองอยู่ระหว่างยืนยันข้อมูล
11P1950815R62-การออกแบบ สังเคราะห์ และทดสอบฤทธิ์ของสารยับยั้ง NADKs และโปร-ดรัก ในเชื้อ พลาสโมเดียม ฟาลสิปารัมนายนิติพล ศรีมงคลพิทักษ์ศช.25622563ดำเนินการเองอยู่ระหว่างยืนยันข้อมูล
12P1950814R62-การศึกษาหน้าที่ของไตรเอซิลกลีเซอรอลไลเปสต่อการสะสมลิปิดของเชื้อรา Aspergillus oryzaeนางสาวจุฑามาศ อนันทยานนท์ศช.25622563ดำเนินการเองอยู่ระหว่างยืนยันข้อมูล
13P1950746NPR: การศึกษาพิษวิทยาระดับโมเลกุลของแอลฟาแมงโกสทินในตัวอ่อนของปลาม้าลายนายวิทยา พิมทองศน.25622564ดำเนินการเองอยู่ระหว่างยืนยันข้อมูล
14P1950708การศึกษาเบื้องต้นในการใช้เทคโนโลยีไลดาร์และชุดกลไกสำหรับตรวจจับต้นข้าวล้มนายกิตติคุณ ประเสริฐกาญจน์ศว.25622563ดำเนินการเองอยู่ระหว่างยืนยันข้อมูล
15P1950504NPR: การสังเคราะห์อนุภาคนาโนรูปเข็ม เพื่อประเมินคุณสมบัติเชิงโครงสร้างต่อเซลล์และเนื้อเยื่อผิวหนังนางสาวฐานิศร มหัตนิรันดร์กุลศน.25622562ดำเนินการเองอยู่ระหว่างยืนยันข้อมูล
16P1950435NPR: การสร้างวัสดุรองรับ freestanding ZnO/Ag heterostructure เพื่อเพิ่มสัญญาณฟลูออเรสเซนต์นางสาวพิชญา หมื่นศรีศน.25622563ดำเนินการเองอยู่ระหว่างยืนยันข้อมูล
17P1950421NPR: การสร้างต้นแบบแผ่นไมโครนีดเดิลเพื่อการทดสอบการระคายเคืองต่อผิวหนังนายไพศาล ขันชัยทิศศน.25622563ดำเนินการเองอยู่ระหว่างยืนยันข้อมูล
18P1950306อิทธิพลของอัตราการเย็นตัวและอิทธิพลของ chills ของชิ้นงานหล่ออะลูมิเนียมเกรด A356 และ A319 ต่อความต้านทานการสึกกร่อนใน Slurry และความต้านทานการกัดกร่อนนายเอกชัย กิติแก้วทวีเสริฐศว.25622563ดำเนินการเองอยู่ระหว่างยืนยันข้อมูล
19P1950304การใช้กรรมวิธีวิศวกรรมย้อนกลับศึกษากระบวนการขึ้นรูปตัวนำคาร์บอนด้วยกระบวนการอบผนึกนายอัศสฎาวุฒิ ปาทาคำศว.25622563ดำเนินการเองอยู่ระหว่างยืนยันข้อมูล
20P1950290การประยุกต์ใช้เทคนิค electrochemical frequency modulation ร่วมกับขั้วไฟฟ้าแบบคู่เพื่อติดตามการกัดกร่อนนายอำนวยศักดิ์ เจียรไพโรจน์ศว.25622563ดำเนินการเองอยู่ระหว่างยืนยันข้อมูล