โครงการวิจัยที่ใช้งบประมาณของรัฐในส่วนที่ สวทช. ดำเนินการ

      1 / 24   
จำนวนที่พบ  467 รายการ รายละเอียดโครงการวิจัยฉบับเต็ม กรุณาติดต่อ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สวทช.
Clear   Condition :
1P1851580R61-พัฒนาระบบ CRISPR/Cpf1 ในรา Aspergillus aculeatus BCC199 นายดุริยะ จันทสิงห์ศช.25612562ดำเนินการเอง97,383.16
2P1851565R61-การสร้างระบบตัดต่อยีนในแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis ด้วยเทคโนโลยี CRISPR-Cas9 เพื่อ พัฒนาสายพันธุ์สำหรับชีวภัณฑ์ควบคุมแมลงศัตรูพืชนางสาวสุมาริน ซุนสง่าศช.25612562ดำเนินการเอง90,606.00
3P1851196R61-การเตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถงานวิจัยนิเวศวิทยาทางด้าน functional traits นางสาวอนุตตรา ณ ถลางศช.25612561ดำเนินการเอง80,645.70
4P1851124R61-การศึกษาวิธีการสกัดดีเอ็นเอจากดินที่เหมาะสมนางสาวจิตวดี พิทักษ์โรจนกุลศช.25612561ดำเนินการเอง48,544.00
5P1851005R61-การใช้งานเชื้อจุลินทรีย์ที่แยกได้จากระบบ biofloc ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดของเสียไนโตรเจนและการลดปริมาณเชื้อ Vibrio ในการเลี้ยงกุ้งขาว นายเสจ ไชยเพ็ชรศช.25612562ดำเนินการเอง50,746.20
6P1850996R61-การแสดงออกและการศึกษาลักษณะสมบัติของ subtilisin-like protease ในยีสต์ทนร้อน Ogataea thermomethanolica TBRC656นายนิรันดร์ รุ่งสว่างศช.25612562ดำเนินการเอง24,369.00
7P1850931โครงการนำร่องการให้บริการแพลตฟอร์มข้อมูลแบบเปิดนายมารุต บูรณรัชศอ.25612562ดำเนินการเอง79,500.00
8P1850702การเตรียมแผ่นเมมเบรนจากแบคทีเรียเซลลูโลส-คอลลาเจนสำหรับการชักนำให้เกิดการฟื้นฟูกระดูกในช่องปากนางสาวจิตรลดา สารสัสดีกุลศว.25612562ดำเนินการเอง57,075.61
9P1850487R61-การหาลำดับเบสจีโนมของรา Mortierella sp. ที่ผลิตกรดไขมันอะแรคชิโดนิคนายเตวิช วรปรีดาศช.25612562ดำเนินการเอง176,000.00
10P1850414NPR,การใช้เครื่องลดขนาดแรงดันสูง (Microfluidizer?) ร่วมกับของเหลวไอออนิกในการดัดแปรโครงสร้างเพื่อลดขนาดและเพิ่มการละลายของเบต้ากลูแคนนายอิศรา สระมาลาศน.25612562ดำเนินการเอง266,939.00
11P1850303R61-การทดสอบในภาคสนามของการเสริมสารเบต้า-แคโรทีนในอาหารผสมครบส่วนเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์พันธุ์ของโคนม นายศิวัช สังข์ศรีทวงษ์ศช.25612561ดำเนินการเอง24,000.00
12P1850255NPR : การสร้างอุปกรณ์ท่อนำของไหลจุลภาคเพื่อใช้สร้างหยดของสารขนาดเล็กนายธนากร เจียมสกุลศน.25612561ดำเนินการเอง98,459.85
13P1850241NPR: การจำแนกสายพันธุ์ข้าวผ่านการเรียนรู้เชิงลึกของโครงข่ายประสาทเทียมนายอิทธิ ฉัตรนันทเวชศน.25612562ดำเนินการเอง180,011.06
14P1850078การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตเพื่อกักเก็บสารเสริมอาหารสัตว์ (feed additive) ที่มีฤทธิ์ป้องกันโรคท้องเสียในสุกรนางสาวอรอนงค์ หนูชูเชื้อศน.25612561ดำเนินการเอง208,785.90
15P1850031R61-การพัฒนาวิธีการตรวจหาเชื้อไวรัส SDDV ในปลากะพง ด้วยเทคนิค LAMPนางสาวศิรินทิพย์ แดงติ๊บศช.25612561ดำเนินการเอง78,866.47
16P1850021SH: การพัฒนาวัสดุจับสารอินทรีย์ด้วยเคลย์บนถ่านกัมมันต์นายกฤตภาส เลาหสุรโยธินศน.25612561ดำเนินการเอง313,799.35
17P1752772R61- การพัฒนาระบบศึกษาการจำลองตัวเองของไวรัสพีอีดีนางสาวษมาภรณ์ ธีรเวชญาณศช.25612561ดำเนินการเอง299,868.00
18P1752632NPR_การประเมินประสิทธิภาพด้วยเทคนิควิเคราะห์สมบัติทางความร้อนของน้ำมันหล่อลื่นและสารเพิ่มสิทธิภาพที่จำหน่ายในท้องตลาดด้วยสภาวะเร่งการเสื่อมสลายทางอุณหภูมิ นายติรโภชน์ รัตนอมรศน.25612561ดำเนินการเอง274,570.00
19P1752618SH : การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำลิกนินซัลโฟเนตมาเป็นสารช่วยรักษาเสถียรภาพของปุ๋ยน้ำแขวนลอยนางดวงพร เครสปี้ศน.25612561ดำเนินการเอง284,130.00
20P1752613NPR : การพัฒนาอนุภาคนาโนด้วยเกลือน้ำดีเพื่อควบคุมการปลดปล่อยน้ำมันหอมระเหยในระบบทางเดินอาหารนายคทาวุธ นามดีศน.25612561ดำเนินการเอง294,685.79