ขั้นตอนการพิจารณารับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เจ้าของโครงการ (บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล) ยื่นแบบคำขอรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ต่อสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ผ่านระบบ RDC Online

 
1 โครงการฯ ทั่วไป

หลังจากสำนักงานฯ ได้รับข้อเสนอโครงการแล้ว จะนำส่งโครงการให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินเบื้องต้น ก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณารับรองต่อไป

1.1 เอกสารประกอบการยื่นแบบคำขอฯ

(ก) ข้อเสนอโครงการ

(ข) สำเนาหนังสือรับรองบริษัท/นิติบุคคล ของเจ้าของโครงการ

(ค) สำเนาแบบคำขอเป็นผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ว.พ.01 ของ ผู้ทำวิจัย(1)

1.2 ขั้นตอนการพิจารณารับรองโครงการฯ แสดงดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 แสดงขั้นตอนการพิจารณารับรองโครงการฯ กรณีโครงการทั่วไป

 
 
2 โครงการฯ ที่ได้รับการพิจารณาแบบช่องทางด่วน

หลังจากสำนักงานฯ ได้รับข้อเสนอโครงการแล้ว จะนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณารับรองโครงการฯ โดยไม่ต้องผ่านการประเมินเบื้องต้นโดยผู้เชี่ยวชาญ

2.1 เอกสารประกอบการยื่นแบบคำขอฯ

(ก) ข้อเสนอโครงการ

(ข) สำเนาหนังสือรับรองบริษัท/นิติบุคคล ของเจ้าของโครงการ

(ค) สำเนาแบบคำขอเป็นผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ว.พ.01 ของ ผู้ทำวิจัย(1)

(ง) สำเนาเอกสารสัญญาจ้าง/ร่วม/สนับสนุนจากภาครัฐ/เอกสารรับรองระบบ RDIMS

2.2 ขั้นตอนการพิจารณารับรองโครงการฯ แสดงดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 แสดงขั้นตอนการพิจารณารับรองโครงการฯ กรณีโครงการฯพิจารณาแบบช่องทางด่วน

 

หมายเหตุ : (1) ผู้ทำวิจัยฯ ต้องได้รับอนุมัติจากกรมสรรพากรให้เป็นผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และได้มีการลงในประกาศอธิบดีกรมสรรพากร