1 / 613   
จำนวนที่พบ  12248 รายการ
Clear   Condition :
12023-09-29ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติประกวดราคาจ้างพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับติดตามและวิเคราะห์ขยะอาหารของประเทศ (iOSAndriod) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-biddingร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
22023-09-29ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติประกวดราคาจ้างออกแบบและพัฒนาข้อกำหนดการสื่อสาร และระบบเก็บข้อมูลของตู้สับเปลี่ยนแบตเตอรี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-biddingประกาศเชิญชวน
32023-09-29ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติประกวดราคาจ้างออกแบบและพัฒนาข้อกำหนดการสื่อสาร และระบบเก็บข้อมูลของตู้สับเปลี่ยนแบตเตอรี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-biddingประกาศราคากลาง
42023-09-29ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติประกวดราคาซื้อระบบครุภัณฑ์ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ เครื่องวัดปริมาณเยื่อใย (Fiber Analyser) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-biddingร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
52023-09-29สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประกวดราคาซื้อระบบครุภัณฑ์ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ เครื่องวัดปริมาณเยื่อใย (Fiber Analyser) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-biddingร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
62023-09-29สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประกวดราคาจ้างพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับติดตามและวิเคราะห์ขยะอาหารของประเทศ (iOSAndriod) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-biddingร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
72023-09-29สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประกวดราคาจ้างออกแบบและพัฒนาข้อกำหนดการสื่อสาร และระบบเก็บข้อมูลของตู้สับเปลี่ยนแบตเตอรี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-biddingประกาศเชิญชวน
82023-09-29สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประกวดราคาจ้างออกแบบและพัฒนาข้อกำหนดการสื่อสาร และระบบเก็บข้อมูลของตู้สับเปลี่ยนแบตเตอรี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-biddingประกาศราคากลาง
9660591477542023-09-29สำนักงานกลางซื้อไม้โกงกางเทียมซีออสเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและรากไม้เทียมเพื่อเร่งการตกตะกอน (ซีออส) จำนวน 300 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
10660591477542023-09-29สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติซื้อไม้โกงกางเทียมซีออสเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและรากไม้เทียมเพื่อเร่งการตกตะกอน (ซีออส) จำนวน 300 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
11660896212362023-09-29ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติจ้างจ้างซ่อม Laser Cladding optics จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
12660896212362023-09-29สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจ้างจ้างซ่อม Laser Cladding optics จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
132023-09-28ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติซื้อบัญชีสำหรับใช้งานไอโอทีแพลตฟอร์ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
142023-09-28ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติประกวดราคาจ้างปรับปรุงและตกแต่งพื้นที่จุดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-biddingประกาศเชิญชวน
152023-09-28ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติประกวดราคาจ้างปรับปรุงและตกแต่งพื้นที่จุดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-biddingประกาศราคากลาง
162023-09-28สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติซื้อบัญชีสำหรับใช้งานไอโอทีแพลตฟอร์ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
172023-09-28สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประกวดราคาจ้างปรับปรุงและตกแต่งพื้นที่จุดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-biddingประกาศเชิญชวน
182023-09-28สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประกวดราคาจ้างปรับปรุงและตกแต่งพื้นที่จุดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-biddingประกาศราคากลาง
19660795753922023-09-28ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติจ้างอัปเกรดเครื่องวัดและวิเคราะห์สเปกตรัมสัญญาณ เทระเฮิรตซ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
20660795753922023-09-28สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจ้างอัปเกรดเครื่องวัดและวิเคราะห์สเปกตรัมสัญญาณ เทระเฮิรตซ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก