1 / 706   
จำนวนที่พบ  14113 รายการ
Clear   Condition :
ลำดับที่
รหัสโครงการ
วันที่
หน่วยงาน
ชื่อเรื่อง
วิธีจัดหา
ประเภทประกาศ
12024-07-17ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติประกวดราคาซื้อเครื่อง Modular Raman spectrometer ร่วมกับชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ SDK ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
22024-07-17สำนักงานกลางจ้างติดตั้งและให้บริการระบบ Printing Solution ระยะเวลา 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
32024-07-17สำนักงานกลางประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการระบบครุภัณฑ์วิเคราะห์ทดสอบคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของวัสดุที่ใช้ทำเครื่องมือแพทย์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน
4670793287262024-07-17ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติซื้อสิทธิ์การเข้าใช้งานซอฟต์แวร์จำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการวิเคราะห์กระบวนการขึ้นรูปโลหะ (general-purpose metal forming simulation software) จำนวน 1 สิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
52024-07-16ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติประกวดราคาซื้อชุดระบบควบคุมยานยนต์ตามเส้นทาง (Automotive Path Following System) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e-bidding ประกาศราคากลาง
62024-07-16ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติประกวดราคาซื้อชุดระบบควบคุมยานยนต์ตามเส้นทาง (Automotive Path Following System) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e-bidding ประกาศเชิญชวน
72024-07-16ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติประกวดราคาซื้อซื้อระบบครุภัณฑ์ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ๑ ระบบ รายการ Gentry Robot NDT Phase Array ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e-bidding ประกาศราคากลาง
82024-07-16ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติประกวดราคาซื้อซื้อระบบครุภัณฑ์ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ๑ ระบบ รายการ Gentry Robot NDT Phase Array ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e-bidding ประกาศเชิญชวน
92024-07-16ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติประกวดราคาซื้อระบบครุภัณฑ์ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติทางความร้อนเชิงพลังงานและปริมาณ (Simultaneous Thermal Analyzer) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e-bidding ประกาศราคากลาง
102024-07-16ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติประกวดราคาซื้อระบบครุภัณฑ์ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติทางความร้อนเชิงพลังงานและปริมาณ (Simultaneous Thermal Analyzer) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e-bidding ประกาศเชิญชวน
112024-07-16สำนักงานกลางจ้างเหมาบริการระบบติดต่อสื่อสารดิจิทัล (ระยะเวลา 3 ปี) โดยวิธีคัดเลือก คัดเลือก ประกาศราคากลาง
122024-07-16สำนักงานกลางประกวดราคาจ้างเหมาบริการบริหารงานระบบอาคารของกลุ่มอาคารสำนักงานใหญ่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi Headquarters) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e-bidding ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
132024-07-16สำนักงานกลางประกวดราคาจ้างเหมาบริหารอาคารพื้นที่เช่า งานวิศวกรรมและบริการลูกค้าอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e-bidding ประกาศราคากลาง
142024-07-16สำนักงานกลางประกวดราคาจ้างเหมาบริหารอาคารพื้นที่เช่า งานวิศวกรรมและบริการลูกค้าอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e-bidding ประกาศเชิญชวน
15670791672422024-07-16ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติจ้างวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
16670791691792024-07-16ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติจ้างขึ้นรูปเส้นใย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
17670792022432024-07-16ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติจ้างจ้างบารุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่ เครื่อง Ion Chromatograph โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
182024-07-15สำนักงานกลางประกวดราคาซื้อเครื่องวัดการเยื้องศูนย์โครงการะบบครุภัณฑ์วิเคราะห์ทดสอบคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของวัสดุที่ใช้ทำเครื่องมือแพทย์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
19670595189212024-07-15สำนักงานกลางซื้อสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ระบบป้องกันไวรัส 2568 โดยวิธีคัดเลือก คัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
20670692492362024-07-15สำนักงานกลางจ้างจัดหาบริการระบบเครื่องแม่ข่ายกลาง NSTDA Cloud 4.0 โดยวิธีคัดเลือก คัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก