1 / 458   
จำนวนที่พบ  9155 รายการ
Clear   Condition :
1640373345142021-06-24สำนักงานกลางประกวดราคาซื้อระบบครุภัณฑ์สำหรับจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 ระบบ รายการ Battery Module/Pack test system ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-biddingประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
2640373345142021-06-24สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประกวดราคาซื้อระบบครุภัณฑ์สำหรับจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 ระบบ รายการ Battery Module/Pack test system ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-biddingประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
3640672115602021-06-24ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติจ้างเหมาบริการเพื่อทำงานในส่วนของพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอประสิทธิภาพสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
4640672115602021-06-24สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจ้างเหมาบริการเพื่อทำงานในส่วนของพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอประสิทธิภาพสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
5640672517632021-06-24ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติซื้อสิทธิ์การเข้าใช้บริการ Carto Enterprise Plan ในแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ระบบคลาวด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
6640672517632021-06-24สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติซื้อสิทธิ์การเข้าใช้บริการ Carto Enterprise Plan ในแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ระบบคลาวด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
7640673238452021-06-24ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
8640673238452021-06-24ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
9640673238452021-06-24สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
10640673238452021-06-24สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
11640674274982021-06-24สำนักงานกลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
12640674340102021-06-24ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติซื้อชุดตรวจคัดกรองเชื้อก่อโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
13640674340102021-06-24สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติซื้อชุดตรวจคัดกรองเชื้อก่อโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
14640674366262021-06-24สำนักงานกลางจ้างจัดทำเว็บไซต์สำหรับงานประชุมวิชาการนานาชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
15640674366262021-06-24สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจ้างจัดทำเว็บไซต์สำหรับงานประชุมวิชาการนานาชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
16640674548672021-06-24สำนักงานกลางจ้างบำรุงรักษาเครื่อง QuantStudio 6 Flex System โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
17640674548672021-06-24สำนักงานกลางจ้างบำรุงรักษาเครื่อง QuantStudio 6 Flex System โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
18640674548672021-06-24สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจ้างบำรุงรักษาเครื่อง QuantStudio 6 Flex System โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
19640674548672021-06-24สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจ้างบำรุงรักษาเครื่อง QuantStudio 6 Flex System โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
20640674566822021-06-24ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติจ้างติดตั้งอุปกรณ์ระบบน้ำอัจฉริยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง