1 / 519   
จำนวนที่พบ  10367 รายการ
Clear   Condition :
1660274300842023-03-22ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติซื้อตู้สำหรับเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ในสภาวะไร้ออกซิเจน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
2660274300842023-03-22สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติซื้อตู้สำหรับเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ในสภาวะไร้ออกซิเจน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
3660274383092023-03-22ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติซื้อชุดถังเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ (Fermentor ขนาด 10 ลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
4660274383092023-03-22สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติซื้อชุดถังเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ (Fermentor ขนาด 10 ลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
5660274388312023-03-22ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติซื้อเครื่องนาโนฟิลเตรชั่น รุ่นโมเดลแอล (Nanofiltration Model L) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
6660274388312023-03-22สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติซื้อเครื่องนาโนฟิลเตรชั่น รุ่นโมเดลแอล (Nanofiltration Model L) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
7660274915272023-03-22สำนักงานกลางซื้อสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ป้องกันช่องโหว่ในเครื่องแม่ข่ายที่ทำงานบน NSTDA Cloud (Trend Micro) ปี 2566 โดยวิธีคัดเลือกคัดเลือกประกาศราคากลาง
8660274915272023-03-22สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติซื้อสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ป้องกันช่องโหว่ในเครื่องแม่ข่ายที่ทำงานบน NSTDA Cloud (Trend Micro) ปี 2566 โดยวิธีคัดเลือกคัดเลือกประกาศราคากลาง
9660373007952023-03-22สำนักงานกลางจ้างออกแบบและพัฒนาระบบการจัดมื้ออาหารและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
10660373608952023-03-22ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติซื้อระบบครุภัณฑ์ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ เครื่องวัดวิเคราะห์ประสิทธิภาพแบตเตอรี่แบบพกพา (Battery Analyzer) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
11660373608952023-03-22สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติซื้อระบบครุภัณฑ์ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ เครื่องวัดวิเคราะห์ประสิทธิภาพแบตเตอรี่แบบพกพา (Battery Analyzer) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
12660373647872023-03-22สำนักงานกลางจ้างบำรุงรักษาเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองต่อเนื่อง (UPS) พร้อมชุดแบตเตอรี่ อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
13660373686652023-03-22สำนักงานกลางซื้อเครื่องตรวจวัดระดับความดันโลหิตและชีพจรแบบอัตโนมัติชนิดแขนสอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
14660373775862023-03-22สำนักงานกลางจ้างออกแบบและจัดกิจกรรม พร้อมจัดชุดอุปกรณ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการแพทย์และสุขภาพ สำหรับครูผู้สอนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
15660374023872023-03-22ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติจ้างสร้างเครื่องทดสอบการกัดกร่อนใต้ฉนวน (Corrosion Under Insulation CUI) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
16660374172612023-03-22สำนักงานกลางจ้างเหมาบริการเสริมศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนตัวแทนประเทศไทยโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ Regeneron International Science and Engineering Fair 2023 (Regeneron ISEF 2023) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
17660374172612023-03-22สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจ้างเหมาบริการเสริมศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนตัวแทนประเทศไทยโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ Regeneron International Science and Engineering Fair 2023 (Regeneron ISEF 2023) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
18660374187232023-03-22สำนักงานกลางจ้างเหมาบริการจอทีวี LED เครื่องอ่าน Barcode และระบบเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
19660374187232023-03-22สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจ้างเหมาบริการจอทีวี LED เครื่องอ่าน Barcode และระบบเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
20660374223272023-03-22สำนักงานกลางซื้อสารเคมีและเซลล์เพาะเลี้ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง