1 / 632   
จำนวนที่พบ  12624 รายการ
Clear   Condition :
12023-11-29ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติประกวดราคาซื้อระบบครุภัณฑ์ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ กล้องจุลทรรศน์ 3 กระบอกตาชนิดหัวกลับพร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพความละเอียดสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-biddingร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
22023-11-29ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติประกวดราคาซื้อระบบครุภัณฑ์โรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 ระบบ เครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-biddingร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
3661093927972023-11-29ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
4661192897612023-11-29สำนักงานกลางจ้างทดสอบน้ำหนักลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนของอาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
5661193143742023-11-29สำนักงานกลางจ้างเหมาบริการดูแลสระว่ายน้ำภายในอาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
6661193567162023-11-29สำนักงานกลางจ้างพิมพ์นามบัตร สวทช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
7661193648122023-11-29สำนักงานกลางจ้างซ่อมแซมประตูบานม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
82023-11-28ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติประกวดราคาซื้อระบบครุภัณฑ์ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ ระบบ ชุด Femto second-Laser จำนวน ๑ ชุดพร้อมอุปกรณ์ และระบบวัดพื้นผิว จำนวน ๑ ชุดพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)e-biddingร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
9661190188192023-11-28ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติจ้างหาลำดับดีเอ็นเอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
10661191914582023-11-28ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติซื้อ หลอด Xenon และอุปกรณ์สำหรับการทดสอบ Xenon test สำหรับเครื่องทดสอบความคงทนต่อสภาพแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
11661193449392023-11-28ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติซื้อตู้อบความร้อน (oven) Model UF110 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
12661193618512023-11-28ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติเช่าบ้านพักเลขที่ 69 หมู่ที่ 6 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
132023-11-27สำนักงานกลางซื้อครุภัณฑ์การแพร่กระแสฮาร์มอนิกส์และแรงดันไฟฟ้ากระเพื่อมรองรับการเชื่อมต่อของยานยนต์ไฟฟ้า และเครื่องอัดประจุไฟฟ้าเข้ากับระบบสายส่งไฟฟ้า (V2G) กระแสสูง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
14660891850942023-11-23สำนักงานกลางจ้างทำระบบแจ้งเตือนและรับมือกับโรคระบาดโดยอาศัยข้อมูลจากอุณหภูมิร่างกายที่เก็บจากระบบบันทึกอุณหภูมิร่างกายและระบบวัดอุณหภูมิใบหน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
15661192397882023-11-23สำนักงานกลางจ้างบริการพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
162023-11-22ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติซื้อระบบครุภัณฑ์ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ Freezer -80 องศาเซลเซียส พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
17661192343012023-11-22ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
182023-11-21สำนักงานกลางซื้ออุปกรณ์ต้นแบบระบบควบคุมการผลิตในโรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
192023-11-21สำนักงานกลางจ้างบำรุงรักษารายปีอุปกรณ์ประกอบของระบบ Brooks BioStore II และ SampleStore II โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง
202023-11-21สำนักงานกลางจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนของอาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงประกาศราคากลาง