1 / 692   
จำนวนที่พบ  13835 รายการ
Clear   Condition :
ลำดับที่
รหัสโครงการ
วันที่
หน่วยงาน
ชื่อเรื่อง
วิธีจัดหา
ประเภทประกาศ
12024-06-23สำนักงานกลางจ้างเหมาบริการจัดการและให้บริการรักษาความสะอาด (รวมศูนย์) ระยะเวลา ๓ เดือน โดยวิธีคัดเลือก คัดเลือก ประกาศราคากลาง
22024-06-21ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติประกวดราคาซื้อระบบครุภัณฑ์ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ออสซิลโลสโคปพร้อมหัววัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
32024-06-21ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติประกวดราคาซื้อปั๊มสุญญากาศชนิดโรตารี (Vacuum pump) จำนวน 2 เครื่องพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
42024-06-21ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติประกวดราคาซื้อระบบครุภัณฑ์ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง เครื่องควบคุมการไหลของสารละลายผ่านกระบอกฉีดแรงดันสูง พร้อมอุปกรณ์ (High pressure synringe pump) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e-bidding ประกาศราคากลาง
52024-06-21ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติประกวดราคาซื้อระบบครุภัณฑ์ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง เครื่องควบคุมการไหลของสารละลายผ่านกระบอกฉีดแรงดันสูง พร้อมอุปกรณ์ (High pressure synringe pump) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e-bidding ประกาศเชิญชวน
62024-06-21ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติประกวดราคาซื้อระบบครุภัณฑ์ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 2 เครื่อง ชุดเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนควบคุมอุณหภูมิ พร้อมอุปกรณ์ (Refrigerated centrifuge) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e-bidding ประกาศราคากลาง
72024-06-21ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติประกวดราคาซื้อระบบครุภัณฑ์ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 2 เครื่อง ชุดเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนควบคุมอุณหภูมิ พร้อมอุปกรณ์ (Refrigerated centrifuge) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e-bidding ประกาศเชิญชวน
8670593617372024-06-21ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
9670693591972024-06-21ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติซื้อเพื่อให้การดำเนินงานจ้างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
102024-06-20ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติประกวดราคาซื้อเครื่องบดตัวอย่างด้วยความเย็น (Freezer Mill) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e-bidding ประกาศราคากลาง
112024-06-20ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติประกวดราคาซื้อเครื่องบดตัวอย่างด้วยความเย็น (Freezer Mill) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e-bidding ประกาศเชิญชวน
122024-06-20สำนักงานกลางประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการและให้บริการรักษาความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e-bidding ยกเลิกประกาศเชิญชวน
13670693032022024-06-20ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติจ้างเหมาทำความสะอาดที่สูงและซ่อมแซมรอยแตกร้าวผนังอาคาร พื้นที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
14670693032912024-06-20ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้งห้อง MP305B จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
152024-06-19ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติประกวดราคาซื้อระบบครุภัณฑ์ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เครื่องทำตัวอย่างแห้งด้วยหลักการแช่เยือกแข็ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e-bidding ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
162024-06-19ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ประกอบต้นแบบโครงสร้างหลักโบกี้ขนส่งสินค้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
172024-06-19ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติประกวดราคาซื้อระบบครุภัณฑ์ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เครื่องศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางความร้อนของสารตัวอย่าง (Differential Scanning Calorimeter) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
182024-06-19ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติประกวดราคาซื้อระบบครุภัณฑ์ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze dryer) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
192024-06-19ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติประกวดราคาซื้อระบบครุภัณฑ์ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง เครื่องวัดความหนืดคิเนมาติกแบบดิจิตัล (Digital Kinematic Viscometer) พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
202024-06-19ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติประกวดราคาซื้อระบบครุภัณฑ์ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 2 ชุด เครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน (Rotary evaporator) พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) e-bidding ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก