css templates

Aqua-RASD

ระบบบำบัดไนเตรตแบบท่อยาว เพื่อใช้กับระบบหมุนเวียนน้ำสำหรับเพาะเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจทั้งระบบน้ำจืดและน้ำทะเล โดยใช้ปฏิกิริยาดีไนตริฟิเคชัน (Denitification) ทำให้ไม่ต้องเปลี่ยนน้ำในบ่อออกระหว่างการเลี้ยง

Aqua-RASd

CephSmile V2

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์กะโหลกศีรษะเพื่อการวางแผนการจัดฟันและสามารถจำลองใบหน้าหลังการจัดฟัน ซึ่งช่วยให้ทันตแพทย์จัดฟันสามารถวิเคราะห์และวางแผนการรักษาให้แก่คนไข้จัดฟันได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

CephSmile V2

G-Rock

โดยใช้กากตะกอนจากอุตสาหกรรมอลูมิเนียมและดินตะกอนจากโรงงานผลิตน้ำประปา เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการก่อสร้าง และการลดต้นทุน ซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ มีส่วนผสมของมวลเบา และคอนกรีตอัดแรง เป็นที่ต้องการของตลาด

G-Rock

Easy Care Silk

ใช้เทคโนโลยีนาโนเทคโนโลยีในการพัฒนาสูตรน้ำยาเคลือบเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติพิเศษของผ้าไหม โดยจะเน้นที่สามารถดูแลรักษาง่าย ลดรอยยับระหว่างการใช้สอย และนุ่มนวลเมื่อสัมผัส

Easy Care Silk

K9 Diagnostic Kit-MDR1

ชุดตรวจการแพ้ยาในสุนัข โดยใช้วิธีการ Loop Mediated Isothermal Amplification (LAMP) ในการตรวจหาความผิดปรกติของดีเอ็นเอ MDR1 ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้สุนัขมีอาการแพ้ยา แทนวิธีการตรวจหาแบบเดิม

K9 Diagnostic Kit-MDR1

กำหนดการจัดงาน NSTDA Investors’ Day ประจำปี 2553

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2553 เวลา 11.30 – 17.00 น.
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้องบอลรูม เอ

เวลา รายละเอียด
11.30 – 12.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และเดินชมบูธแสดงผลงาน
Session A*
12.00 – 12.10 น. กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
โดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
12.10 – 12.30 น. กล่าวเปิดงานพร้อมบรรยายพิเศษ “ยุทธศาสตร์ของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน 10 ปีข้างหน้า”
โดย ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12.30 – 13.00 น. รับชมวิดีทัศน์พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.45 น. การบรรยายเรื่อง “10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองสำหรับธุรกิจ” (10 Technologies to Watch)
โดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย
13.45 – 14.40 น. Investment Pitching Session** สำหรับผลงานเด่นของ สวทช. 5 ผลงาน ได้แก่
  • Aqua-RASD  ระบบหมุนเวียนน้ำเพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ำ (BIOTEC)
  • CephSmile V2  ระบบจำลองใบหน้าหลังจัดฟันและวางแผนการจัดฟัน (NECTEC)
  • G-Rock  เม็ดมวลเบาสังเคราะห์ (MTEC)
  • NANO Silk Conditioner  น้ำยานาโนสำหรับผ้าไหม (NANOTEC)
  • K9 Diagnostic Kit-MDR1  ชุดตรวจการแพ้ยาของสุนัข (BIOTEC)
14.40 – 15.10 น. เชิญผู้เข้าร่วมงานชมนิทรรศการและรับประทานอาหารว่าง
Session B
15.00 – 16.30 น. เสวนาเรื่อง “ก้าวไกลกับธุรกิจเทคโนโลยีด้วยตลาดทุนไทย” โดย
คุณกฤษฎา อุทยานิน
  (ที่ปรึกษาด้านการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง)
คุณโสภณ บุณยรัตพันธุ์
  (นายกสมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมทุน)
คุณอ่อง ทุน
  (Executive Chairman, Thai Strategic Capital Management Co., Ltd.)
คุณศรกวี ปูรณโชติ
  (ผู้ช่วยผู้จัดการ กลุ่มงานพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
รศ.ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา
  (ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)
Session C
15.00 – 17.00 น. One-on-one matching session
(ผู้สนใจเข้าร่วม โปรดแจ้งความจำนงผ่านทางระบบออนไลน์)

* Session สำหรับผู้ลงทะเบียนแบบมีค่าใช้จ่ายเท่านั้น
** ผลงานละ 5 นาที โดยผู้เข้าร่วมงานจะ vote ผลงานที่สนใจฟังรายละเอียดเพิ่มเติม
     ผลงานที่ได้รับคะแนน vote สูงสุด จะต้องนำเสนอผลงานอีก 25 นาที