แนวทางการขอขึ้นทะเบียน

ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียน “หน่วยงานรับทำโครงการ”

1. Download เอกสารแบบฟอร์ม พน. 01  แบบคำขอ-พน.01-word-document

2. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม ให้ครบถ้วน พร้อมเสนอลงนามโดย “ผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคล” หรือ ผู้รับมอบอำนาจ

3. ลงทะเบียนใน ระบบขึ้นทะเบียนหน่วยงานรับทำโครงการ (On Line) พร้อมแนบไฟล์สแกนแบบฟอร์ม พน. 01 ฉบับลงนาม และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

4. ผู้ประสานงานของหน่วยงานที่ยื่นขอขึ้นทะเบียน จะได้รับอีเมลล์ตอบรับการลงทะเบียน

5. เมื่อกระบวนการพิจารณาเสร็จสิ้น  สวทช.  จะดำเนินการประกาศรายชื่อหน่วยงานที่รับทำโครงการบนเวบไซต์

เอกสาร Download

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียนหน่วยงานที่รับทำโครงการ

แบบคำขอ-พน.01-PDF-document

แบบคำขอ-พน.01-word-document

แนวทางการขึ้นทะเบียน “หน่วยงานที่รับทำโครงการ”