สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ปี 2564)(ปิดรับข้อเสนอโครงการ)

New !!  ประกาศรับข้อเสนอโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ ดังนี้

ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดย สำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จัดทำโครงการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ เรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการส่งต่อผู้ป่วย E-Referral System ส่วนต่อขยายระบบรับส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลทุติยภูมิไปยังโรงพยาบาลตติยภูมิ ปีงบประมาณ 2564”  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ พ.ศ. 2562 โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการตามขอบเขตการวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเวบไซต์ สปสช.กทม: รายละเอียดข่าว (nhso.go.th)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ขอบเขตการวิจัยพัฒนา ปี 2564 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564