สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ปิดรับข้อเสนอ)

ประชาสัมพันธ์ การประกาศรับข้อเสนอโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ ดังนี้

1. ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จัดทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ เรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการส่งต่อผู้ป่วยสำหรับหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร” ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ พ.ศ 2562  โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการตามขอบเขตการวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563  

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเวบไซต์ https://bkk.nhso.go.th/main/shownews.php?newsid=4579

เอกสารที่เกี่ยวข้อง : ขอบเขตการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม ⁄แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563