สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสต์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ปี 2565)(ปิดรับข้อเสนอโครงการ)

ด้วย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีความประสงค์จะจัดทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒  จึงขอประชาสัมพันธ์ การประกาศรับข้อเสนอโครงการฯ จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้

1. โครงการพัฒนาระบบสมุดบันทึกงานวิจัยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Lab Notebook)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง : ขอบเขตการวิจัยพัฒนา_E-labnote   แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (word)  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (pdf)

2. โครงการพัฒนาระบบ Open source ERP สำหรับประยุกต์ใช้ในองค์กร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง : ขอบเขตการวิจัยพัฒนา_ERP  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (word)  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (pdf)

โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการตามขอบเขตการวิจัยพัฒนา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 

ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564