สวทช. ปีงบประมาณ 2565

การประกาศผลการคัดเลือกโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ

ของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประจำปีงบประมาณ 2565

ตามที่ สวทช. มีความประสงค์จะดำเนินโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ ของ สวทช. ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ พ.ศ. 2562  จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่  “โครงการการพัฒนาระบบสมุดบันทึกงานวิจัยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Lab Notebook) และ “โครงการพัฒนาระบบ Open source ERP สำหรับประยุกต์ใช้ในองค์กร” โดยได้ดำเนินการประกาศรับข้อเสนอโครงการฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2564 – 17 ธันวาคม 2564 นั้น

บัดนี้ สวทช. ได้ดำเนินขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกโครงการเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการ ดังรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ  ผลการคัดเลือกโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ ของ สวทช.

ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2565