การประเมินหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การประเมินหน่วยงาน
โครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ
ภายใต้ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ พ.ศ. 2562
………………………………………………………..

          ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ พ.ศ. 2562 ข้อ 8 ได้ระบุไว้ว่าเมื่อดำเนินโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐเสร็จสิ้น ให้คณะกรรมการประเมินผลโครงการของหน่วยงานเจ้าของโครงการ ประเมินหน่วยงานที่รับทำโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการ และผู้บริหารโครงการ และส่งข้อมูลผลการประเมินหน่วยงานไปยัง สวทช. เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนบนระบบฐานข้อมูลกลาง
          ทั้งนี้ สวทช. ได้จัดทำเอกสารประกอบการประเมินหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำโครงการ เพื่อให้หน่วยงานเจ้าของโครงการนำไปใช้ประเมินหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

แนวทางการประเมินหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำโครงการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง Download

โดยมีเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน ดังนี้

คะแนน ระดับคะแนน ความหมาย
4         ดีมาก
3                           ดี
2                           พอใช้
1                             ควรปรับปรุง

ผลการประเมินหน่วยงาน
1. ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ ชื่อโครงการ หน่วยงานเจ้าของโครงการ หน่วยงานที่รับทำโครงการ ผลการประเมินหน่วยงานที่รับทำโครงการ
1. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งต่อผู้ป่วยสำหรับหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเขตกรุงเทพมหานคร สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 13 กรุงเทพมหานคร ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ