สปสช. ปีงบประมาณ 2563

ประกาศ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 13 กรุงเทพมหานคร

เรื่อง ผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ เรื่อง”การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการส่งต่อผู้ป่วยสำหรับหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร” ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเวบไซต์ https://bkk.nhso.go.th/main/shownews.php?newsid=4591

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศผลคัดเลือกโครงการ

ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563