สปสช. ปีงบประมาณ 2564

ประกาศ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 13 กรุงเทพมหานคร

เรื่อง ผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ เรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการส่งต่อผู้ป่วย e-Referral System ส่วนต่อขยายระบบรับส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลทุติยภูมิไปยังโรงพยาบาลตติยภูมิ” ปีงบประมาณ 2564 ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติมเวบไซต์ ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการ สปสช. เขต 13

ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2564