ประกาศรายชื่อหน่วยงานรับทำโครงการ

ประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่รับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ 

___________________________

           อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๔ ประกอบข้อ ๖ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การขึ้นทะเบียนหน่วยงานที่รับทำโครงการ ลงวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประกาศ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  กำหนดให้หน่วยงานดังต่อไปนี้ เป็นหน่วยงานที่รับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ

(๑) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

(๒) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

(๓) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

(๔) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

(๕) ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

(๖) ศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

(๗) ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

(๘) สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

(๙) ศูนย์ระบบไซเบอร์-ภายภาพ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

(๑๐) ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

(๑๑) ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

(๑๒) ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

(๑๓) ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

(๑๔) ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่รับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ (ฉบับที่ ๒) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)

(๑๕) บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

(๑๖) คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

(๑๗) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี)

(๑๘) สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

(๑๙) คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

(๒๐) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

(๒๑) สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

(๒๒) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

(๒๓) สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

(๒๔) สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

(๒๕) สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

(๒๖) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

(๒๗) บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

(๒๘) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

(๒๙) สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

(๓๐) ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

(๓๑) สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่รับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ (ฉบับที่ ๓) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)

(๓๒) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

(๓๓) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

(๓๔) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

(๓๕) คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา

(๓๖) คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา

(๓๗) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

(๓๘) คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

(๓๙) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

(๔๐) คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

(๔๑) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

(๔๒) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

(๔๓) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

(๔๔) สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่รับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ (ฉบับที่ ๔) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)

(๔๕) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

(๔๖) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

(๔๗) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

(๔๘) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

(๔๙) สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่รับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ (ฉบับที่ ๕) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)

(๕๐) คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

(๕๑) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

(๕๒) คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

(๕๓) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

(๕๔) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

(๕๕) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่รับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ (ฉบับที่ ๖) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)

(๕๖) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

(๕๗) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

(๕๘) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

(๕๙) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

(๖๐) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

(๖๑) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

(๖๒) วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

(๖๓) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา

(๖๔) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา

(๖๕) คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

(๖๖) คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

(๖๗) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา

(๖๘) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่รับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ (ฉบับที่ ๗) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป)

(๖๙) กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

(๗๐) กองส่งเสริมการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

(๗๑) สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยนเรศวร

(๗๒) สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปิโตรเคมีและวัสดุขั้นสูง มหาวิทยาลัยนเรศวร

(๗๓) สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

(๗๔) สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

(๗๕) สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนเรศวร

(๗๖) สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านนวัตกรรมและระบบราง มหาวิทยาลัยนเรศวร

(๗๗) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

(๗๘) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

(๗๙) คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

(๘๐) คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

(๘๑) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

(๘๒) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

(๘๓) คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

(๘๔) คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

(๘๕) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

(๘๖) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

(๘๗) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

(๘๘) วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร

(๘๙) วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่รับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ (ฉบับที่ ๘) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป)

(๙๐) สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

(๙๑) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

(๙๒) สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

(๙๓) โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

(๙๔) สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

(๙๕) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่รับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ (ฉบับที่ ๙) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป)

(๙๖) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

(๙๗) คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

(๙๘) คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

(๙๙) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

(๑๐๐) วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

(๑๐๑) วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่รับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ (ฉบับที่ ๑๐) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป)

(๑๐๒) สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

(๑๐๓) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

(๑๐๔) คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

(๑๐๕) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

(๑๐๖) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

(๑๐๗) วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

(๑๐๘) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

(๑๐๙) คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

(๑๑๐) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่รับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ (ฉบับที่ ๑๑) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป)

(๑๑๑) คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(๑๑๒) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(๑๑๓) วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(๑๑๔) วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(๑๑๕) สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(๑๑๖) สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(๑๑๗) คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(๑๑๘) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(๑๑๙) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(๑๒๐) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(๑๒๑) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(๑๒๒) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(๑๒๓) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(๑๒๔) คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(๑๒๕) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(๑๒๖) คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(๑๒๗) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(๑๒๘) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(๑๒๙) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(๑๓๐) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(๑๓๑) วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่รับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ (ฉบับที่ ๑๒) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป)

(๑๓๒) สถาบันชาและกาแฟ แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

(๑๓๓) ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

(๑๓๔) สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่รับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ (ฉบับที่ ๑๓) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป)

(๑๓๕) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

(๑๓๖) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

(๑๓๗) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

(๑๓๘) วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

(๑๓๙) วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

(๑๔๐) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

(๑๔๑) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่รับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ (ฉบับที่ ๑๔) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป)

(๑๔๒) สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่รับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ (ฉบับที่ ๑๕) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป)

(๑๔๓) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

(๑๔๔) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

(๑๔๕) โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

(๑๔๖) โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

(๑๔๗) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

(๑๔๘) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่รับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ (ฉบับที่ ๑๖) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป)

(๑๔๙) คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่รับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ (ฉบับที่ ๑๗) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป)

(๑๕๐) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่รับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ (ฉบับที่ ๑๘) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป)

(๑๕๑) สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่รับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ (ฉบับที่ ๑๙) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป)

(๑๕๒) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่รับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ (ฉบับที่ ๒๐) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป)

(๑๕๓) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

(๑๕๔) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

(๑๕๕) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

(๑๕๖) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

(๑๕๗) สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

(๑๕๘) สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

(๑๕๙) สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

(๑๖๐) สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

(๑๖๑) สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

(๑๖๒) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

(๑๖๓) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีวกลศาสตร์ทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

(๑๖๔) ศูนย์วิจัยโรคปรสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

(๑๖๕) หน่วยวิจัยโรคติดเชื้อ Helicobacter pylori มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

(๑๖๖) หน่วยวิจัยอณูพยาธิวิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

(๑๖๗) ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์ดาราศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

(๑๖๘) ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

(๑๖๙) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการประยุกต์ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

(๑๗๐) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

(๑๗๑) ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

(๑๗๒) ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

(๑๗๓) ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

(๑๗๔) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจไก่โคราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

(๑๗๕) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

(๑๗๖) โครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

(๑๗๗) เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

(๑๗๘) โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

(๑๗๙) สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่รับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ (ฉบับที่ ๒๑) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป)

(๑๘๐) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่รับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ (ฉบับที่ ๒๒) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป)

(๑๘๑) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

(๑๘๒) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

(๑๘๓) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

(๑๘๔) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

(๑๘๕) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

(๑๘๖) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่รับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ (ฉบับที่ ๒๓) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป)

(๑๘๗) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

(๑๘๘) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

(๑๘๙) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

(๑๙๐) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่รับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ (ฉบับที่ ๒๔) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป)

(๑๙๑) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

(๑๙๒) ศูนย์วิจัย นวัตกรรม สำหรับผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

(๑๙๓) ศูนย์วิจัย นวัตกรรม ด้านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่รับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ (ฉบับที่ ๒๕) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป)

(๑๙๔) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

(๑๙๕) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

(๑๙๖) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่รับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ (ฉบับที่ ๒๖) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป)

(๑๙๗) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

(๑๙๘) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

(๑๙๙) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

(๒๐๐) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

(๒๐๑) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

(๒๐๒) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

(๒๐๓) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่รับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ (ฉบับที่ ๒๗) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป)

(๒๐๔) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

(๒๐๕) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

(๒๐๖) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

(๒๐๗) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

(๒๐๘) สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

(๒๐๙) สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

(๒๑๐) สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

(๒๑๑) สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

(๒๑๒) สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

(๒๑๓) สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

(๒๑๔) วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

(๒๑๕) วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

(๒๑๖) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

(๒๑๗) สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่รับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ (ฉบับที่ ๒๘) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป)

(๒๑๘) วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

(๒๑๙) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

(๒๒๐) คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

(๒๒๑) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

(๒๒๒) คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

(๒๒๓) คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

(๒๒๔) คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

(๒๒๕) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

(๒๒๖) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

(๒๒๗) คณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

(๒๒๘) วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

(๒๒๙) วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

(๒๓๐) วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบิน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

(๒๓๑) คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

(๒๓๒) วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

(๒๓๓) วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่รับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ (ฉบับที่ ๒๙) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป)

(๒๓๔) สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

(๒๓๕) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

(๒๓๖) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

(๒๓๗) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

(๒๓๘) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

(๒๓๙) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

(๒๔๐) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่รับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ (ฉบับที่ ๓๐) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป)

(๒๔๑) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

(๒๔๒) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

(๒๔๓) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

(๒๔๔) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่รับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ (ฉบับที่ ๓๑) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป)

(๒๔๕) คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

(๒๔๖) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

(๒๔๗) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

(๒๔๘) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

(๒๔๙) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

(๒๕๐) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

(๒๕๑) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

(๒๕๒) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่รับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ (ฉบับที่ ๓๒) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป)

(๒๕๓) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

(๒๕๔) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

(๒๕๕) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

(๒๕๖) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

(๒๕๗) สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่รับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ (ฉบับที่ ๓๓) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป)

(๒๕๘) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

(๒๕๙) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

(๒๖๐) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

(๒๖๑) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

(๒๖๒) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

(๒๖๓) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

(๒๖๔) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่รับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ (ฉบับที่ ๓๔) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป)

(๒๖๕) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

(๒๖๖) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่รับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ (ฉบับที่ ๓๕) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป)

(๒๖๗) สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่รับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ (ฉบับที่ ๓๖) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป)

(๒๖๘) สำนักส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยสยาม

(๒๖๙) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

(๒๗๐) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

(๒๗๑) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

(๒๗๒) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

(๒๗๓) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

(๒๗๔) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่รับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ (ฉบับที่ ๓๗) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป)

(๒๗๕) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่รับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ (ฉบับที่ ๓๘) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป)

(๒๗๖) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

(๒๗๗) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

(๒๗๘) คณะเทคโนโลยีเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่รับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ (ฉบับที่ ๓๙) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป)

(๒๗๙) วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่รับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ (ฉบับที่ ๔๐) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป)

(๒๘๐) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(๒๘๑) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(๒๘๒) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(๒๘๓) คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(๒๘๔) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(๒๘๕) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(๒๘๖) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(๒๘๗) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(๒๘๘) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(๒๘๙) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(๒๙๐) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(๒๙๑) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่รับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ (ฉบับที่ ๔๑) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป)

(๒๙๒) ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

(๒๙๓) ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหาร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

(๒๙๔) ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยดิจิทัล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

(๒๙๕) ฝ่ายบริการเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

(๒๙๖) ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่รับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ (ฉบับที่ ๔๒) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป)

(๒๙๗) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(๒๙๘) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(๒๙๙) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(๓๐๐) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(๓๐๑) คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(๓๐๒) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(๓๐๓) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(๓๐๔) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(๓๐๕) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(๓๐๖) วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(๓๐๗) สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(๓๐๘) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(๓๐๙) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่รับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ (ฉบับที่ ๔๓) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป)

(๓๑๐) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

(๓๑๑) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

(๓๑๒) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

(๓๑๓) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

(๓๑๔) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่รับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ (ฉบับที่ ๔๔) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป)

(๓๑๕) ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่รับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ (ฉบับที่ ๔๕) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป)

(๓๑๖) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่รับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ (ฉบับที่ ๔๖) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป)

(๓๑๗) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่รับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ (ฉบับที่ ๔๗) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป)

(๓๑๘) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่รับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ (ฉบับที่ ๔๘) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป)

(๓๑๙) ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่รับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ (ฉบับที่ ๔๙) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป)

(๓๒๐) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

(๓๒๑) สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
            (๓๒๒) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
            (๓๒๓) คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
            (๓๒๔) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
            (๓๒๕) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
            (๓๒๖) คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
            (๓๒๗) คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
            (๓๒๘) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
            (๓๒๙) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
            (๓๓๐) คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
            (๓๓๑) บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
            (๓๓๒) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
            (๓๓๓) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่รับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ (ฉบับที่ ๕๐) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป)

(๓๓๔) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่รับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ (ฉบับที่ ๕๑) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป)

(๓๓๕) สำนักวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่รับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ (ฉบับที่ ๕๒) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป)

(๓๓๖) ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

(๓๓๗) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

(๓๓๘) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

(๓๓๙) คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

(๓๔๐) วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่รับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ (ฉบับที่ ๕๓) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป)

(๓๔๑) สถาบันวิทยสิริเมธี
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่รับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ (ฉบับที่ ๕๔) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป)

(๓๔๒) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่รับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ (ฉบับที่ ๕๕) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป)

(๓๔๓) คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

(๓๔๔) คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่รับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ (ฉบับที่ ๕๖) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป)

(๓๔๕) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

(๓๔๖) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

(๓๔๗) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

(๓๔๘) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

(๓๔๙) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

(๓๕๐) คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

(๓๕๑) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่รับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ (ฉบับที่ ๕๗) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป)

(๓๕๒) ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(๓๕๓) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(๓๕๔) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(๓๕๕) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(๓๕๖) คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(๓๕๗) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(๓๕๘) คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(๓๕๙) คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(๓๖๐) คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(๓๖๑) วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(๓๖๒) สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(๓๖๓) สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(๓๖๔) สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่รับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ (ฉบับที่ ๕๘) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป)

(๓๖๕) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

(๓๖๖) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

(๓๖๗) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่รับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ (ฉบับที่ ๕๙) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป)

(๓๖๘) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(๓๖๙) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(๓๗๐) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่รับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ (ฉบับที่ ๖๐) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป)

(๓๗๑) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

(๓๗๒) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

(๓๗๓) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

(๓๗๔) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

(๓๗๕) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

(๓๗๖) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

(๓๗๗) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่รับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ (ฉบับที่ ๖๑) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป)

(๓๗๘) สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่รับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ (ฉบับที่ ๖๒) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป)

(๓๗๙) คณะเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่รับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ (ฉบับที่ ๖๓) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป)

(๓๘๐) สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกริก
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่รับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ (ฉบับที่ ๖๔) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป)

(๓๘๑) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

(๓๘๒) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

(๓๘๓) คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

(๓๘๔) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

(๓๘๕) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

(๓๘๖) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

(๓๘๗) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

(๓๘๘) สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

(๓๘๙) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่รับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ (ฉบับที่ ๖๕) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป)

(๓๙๐) สำนักวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

(๓๙๑) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยปทุมธานี

(๓๙๒) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

(๓๙๓) คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่รับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ (ฉบับที่ ๖๖) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป)

(๓๙๔) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

(๓๙๕) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

(๓๙๖) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

(๓๙๗) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

(๓๙๘) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
(แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่รับทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ (ฉบับที่ ๖๗) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป)

(๓๙๙) สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

(๔๐๐) หน่วยวิจัยนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจำนงค์
(ศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจำนงค์)
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ