การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ปิดรับข้อเสนอ)

ประกาศรับข้อเสนอโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ 

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีความประสงค์จัดทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ เรื่อง “โครงการออกแบบลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าเพื่อแก้ไขปัญหาจากมลภาวะ” ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ พ.ศ. 2562

โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการตามขอบเขตการวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 เมษายน 2563 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง : ขอบเขตการวิจัยและพัฒนา /แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563