กฟภ. ปีงบประมาณ 2564

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

เรื่อง ผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ สำหรับการดำเนินงาน “โครงการออกแบบลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า เพื่อแก้ไขปัญหาจากมลภาวะ” ปีงบประมาณ 2564 ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติมเวบไซต์ ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการ กฟภ.

ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2564