บริการ

โรงงานต้นแบบชีวกระบวนการไบโอเทค (BIOTEC Bioprocessing Facility; BBF) 

รองรับการผลิตได้ทั้งจุลินทรีย์ทั่วไป และจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม ภายใต้สถานที่ผลิตอาหาร (food-grade manufacturer) ตามมาตรฐานสากล Codex GHPs และ HACCP รวมถึงดำเนินงานภายใต้แนวทางการปฏิบัติที่ดีในการใช้จุลินทรีย์ในระดับอุตสาหกรรม (Good Industrial Large Scale Practice (GILSP) สภาพควบคุมระดับ LS1 ที่ให้บริการด้านการพัฒนากระบวนการผลิตจากจุลินทรีย์ทั่วไปและจุลินทรีย์ชีววิทยาสังเคราะห์หรือจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม การขยายขนาดการผลิตและประเมินต้นทุนการผลิต การสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์สำหรับทดสอบทางคลินิกหรือทดสอบตลาด การผลิตในระดับกึ่งอุตสาหกรรม และการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ สำหรับจำหน่ายเชิงพาณิชย์

แนะนำ BBF

ตัวอย่างเครื่องมือที่สำคัญ

  • Bioreactor 40 ลิตร และ 300 ลิตร
  • Solid state Bioreactor 500 kg.
  • Continuous centrifuge
  • Formulation tank
  • Mixing tank
  • Filter press
  • Cross-flow ultrafiltration
  • Freeze dryer

Share to

Facebook
Twitter