คลัสเตอร์อาหารและการเกษตร มีเป้าหมายพัฒนาพันธุ์ข้าว พันธุ์พืชกลุ่มข้าวโพด แตง พริก มะเขือเทศ พัฒนาพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำ พัฒนาอาหารกุ้งวัยต่างๆ พัฒนาเทคโนโลยีในการตรวจและติดตามการแพร่กระจายของเชื้อที่เป็นสาเหตุให้ เกิดโรคกุ้ง  พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และลดความเสียหายหลังการเก็บเกี่ยว พัฒนาผลิตภาพการผลิต คุณภาพและมาตรฐานของยางธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ   พัฒนาอาหารสุขภาพที่มีความปลอดภัย พัฒนาการประเมินความเสี่ยงการเกิดโรคของผลิตภัณฑ์อาหารทะเล อาหารหมักดอง และความเสี่ยงเนื่องจากการปนเปื้อนของอัลฟลาทอกซินในถั่วลิสงและพริก

 

เป้าหมายผลผลิต/เทคโนโลยี/ผลลัพธ์

 

กุ้ง

 • เทคโนโลยีการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำ ควบคุมการผสมพันธุ์ และวางไข่ของพ่อแม่พันธุ์ เพื่อผลิตแม่พันธุ์พร้อมผสมพันธุ์และวางไข่ให้ได้ 700 ตัว และผลิตลูกกุ้ง Post larva จากพ่อแม่พันธุ์ที่มาจากการเลี้ยงส่งให้เกษตรกรเลี้ยงทดสอบให้ได้ 25 ล้านตัว
 • สายพันธุ์กุ้งกุลาดำโตไว ต้านทานโรค และการเลี้ยงกุ้งให้ปลอดภัยจากโรคระบาด
 • อาหารเลี้ยงกุ้งกุลาดำและวิธีการใช้อาหาร ได้แก่ อาหารป้องกันโรคไวรัสตัวแดงดวงขาว อาหารป้องกันการตายของกุ้งที่ติดเชื้อไวรัส อาหารสำเร็จรูปและอาหารธรรมชาติสำหรับกระตุ้นความสมบูรณ์พันธุ์ของพ่อแม่พันธุ์กุ้งและลูกกุ้งวัยอ่อน
 

ยาง

 

 • เทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และไม่ก่อให้เกิดมลพิษ 2 เทคโนโลยี คือ การรักษาสภาพน้ำยางธรรมชาติโดยไม่ใช้แอมโมเนียและการจับตัวยางสกิมที่ไม่ใช้กรดซัลฟูริกเข้มข้น
 • เครื่องทำให้ยางแห้งแบบต่อเนื่องทดแทนเตาอบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
 

เมล็ดพันธุ์

 • พัฒนาพลาสติกคลุมโรงเรือนที่เหมาะสมกับประเทศเขตร้อนและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลิตผลได้ 20 % โดยผ่านการทดสอบในระดับแปลงผลิต
 • เชื้อพันธุกรรมที่มีลักษณะทนทานหรือต้านทานโรค (พริก มะเขือเทศ แตงกวา และข้าวโพดหวาน ) อย่างน้อย 4 พันธุ์ ที่สามารถถ่ายทอดให้ภาคเอกชนนำไปต่อยอดเป็นพันธุ์การค้า
 

พืชและสัตว์เศรษฐกิจ

 • พันธุ์ข้าวใหม่ 2 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ กข 6 ต้านทานโรคไหม้ และ พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ทนน้ำท่วมฉับพลัน ที่สามารถเผยแพร่สู่เกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • การเพิ่มผลผลิตพืชพลังงาน เพื่อการผลิตไบโอเอทา นอล (อ้อยจากเดิม 13.34 เป็น 15 ตัน/ไร่และมันสำปะหลังจากเดิม 3.78 เป็น 5-6 ตัน/ไร่) ในพื้นที่เป้าหมาย (จ.กาญจนบุรี) ภายในปี 2553
 

เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องจักรกลเพื่อการ เกษตรและอาหาร

 • ฟิล์มห่อผลิตผลระหว่างการปลูกเพื่อเพิ่มคุณภาพ ลดการใช้สารเคมีและความสูญเสียจากแมลง
 • นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและลดการสูญเสีย เช่น ฟิล์ม/บรรจุภัณฑ์ยืดอายุรักษาความสดผลิตผลการเกษตร เพื่อทดแทนการนำเข้า และเพื่อการส่งออกผลิตผลสด
 • บรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่งและระบบที่เหมาะสม เพื่อลดการสูญเสียระหว่างการขนส่งผลิตผลสด
 

การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

 • เทคโนโลยีกระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส ผลิตภัณฑ์แป้งและการใช้ประโยชน์จากแป้ง และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เพื่อลดต้นทุนการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ และสามารถใช้ประโยชน์จากของเสียในกระบวนการผลิต
 • ควบคุมกระบวนการผลิตอาหารเพื่อให้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายมีความปลอดภัยจากเชื้อก่อโรคและสารปนเปื้อน โดยอาศัยข้อมูลการประเมินความเสี่ยงในกระบวนการผลิต

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป