แนะนำ

หน่วยงาน สวทช.  NQI  NSTI Focus Center  

6 Frontier Research Areas (FRAs) สวทช. วางแผนพัฒนางานวิจัยไปข้างหน้า สร้างองค์ความรู้สำหรับแข่งขันในโลกอนาคต ด้วย 6 สาขาวิจัยขั้นแนวหน้า เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี    

10 Technology Devlopment Groups (TDGs) เป็นเป็าหมายการทำงานร่วมกันของ Research Pillars

การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 ต้องก้าวข้ามปัญหา อุปสรรคต่างๆ อาทิ ปัญหาทรัพยากรเสื่อมโทรม ขยะล้นเมือง โลกร้อน รวมถึงรายได้เกษตรกรที่ไม่เพิ่มขึ้น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งขับเคลื่อน BCG โมเดล

ผลงานวิจัยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและัวัสดุแห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ให้ทุน ผศ.ดร. อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ แห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิจัยและพัฒนาเครื่องบดงาต้นแบบ ทำให้สามารถบดงาและเมล็ดพืชต่างๆ เช่น การบดถั่วลิสงเพื่อผลิตเนยถั่วได้ในระยะเวลาอันสั้น และประหยัดพลังงาน แก้ปัญหาความยุ่งยากเรื่องเมล็ดพืชติดที่ใบปาด ล้อบด การกระเด็นและแตกกระจายของเมล็ดพืช เหมาะสำหรับการใช้งานในระดับ SMEs

จุดเด่นของเทคโนโลยี:
เครื่องบดเมล็ดพืชที่สามารถบดเมล็ดพืชเช่น งา ถั่วลิสง เมล็ดมะม่วงหิมพาน ได้ในปริมาณมากในเชิงอุตสาหกรรม แก้ปัญหาความยุ่งยากเรื่องเมล็ดพืชติดที่ใบปาด ล้อบด การกระเด็นและแตกกระจายของเมล็ดพืช

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
114 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2564 6500
โทรสาร 0 2564 6501-5
Website: http://www.mtec.or.th

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

nsd

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป