ผลงานวิจัยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและัวัสดุแห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ให้ทุน ผศ.ดร. อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ แห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิจัยและพัฒนาเครื่องบดงาต้นแบบ ทำให้สามารถบดงาและเมล็ดพืชต่างๆ เช่น การบดถั่วลิสงเพื่อผลิตเนยถั่วได้ในระยะเวลาอันสั้น และประหยัดพลังงาน แก้ปัญหาความยุ่งยากเรื่องเมล็ดพืชติดที่ใบปาด ล้อบด การกระเด็นและแตกกระจายของเมล็ดพืช เหมาะสำหรับการใช้งานในระดับ SMEs

จุดเด่นของเทคโนโลยี:
เครื่องบดเมล็ดพืชที่สามารถบดเมล็ดพืชเช่น งา ถั่วลิสง เมล็ดมะม่วงหิมพาน ได้ในปริมาณมากในเชิงอุตสาหกรรม แก้ปัญหาความยุ่งยากเรื่องเมล็ดพืชติดที่ใบปาด ล้อบด การกระเด็นและแตกกระจายของเมล็ดพืช

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
114 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2564 6500
โทรสาร 0 2564 6501-5
Website: http://www.mtec.or.th

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป