การผลิตกรดไขมันโอเมก้าสามและโอเมก้าหก จากจุลินทรีย์


ปัจจุบัน เทคโนโลยีชีวภาพด้านลิปิดมีการเติบโตอย่างเด่นชัด ซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการลิปิดที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ การผลิตลิปิดจากจุลินทรีย์จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มีศักยภาพนอกเหนือจากการผลิตจากแหล่งดั้งเดิมจากพืช สัตว์ และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อย่างไรก็ตามในการนำลิปิดจากจุลินทรีย์มาใช้จริงในระดับอุตสาหกรรมมีข้อจำกัดทั้งด้านต้นทุน คุณภาพและปริมาณผลผลิต ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีการหมักและวิศวกรรมชีวเคมี หน่วยวิจัยเทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ จึงมุ่งเน้นศึกษาการพัฒนาการผลิตลิปิดจากจุลินทรีย์ โดยเฉพาะกรดไขมันในกลุ่มโอเมก้าสามและโอเมก้าหก กรดไขมันโอเมก้าสามที่สำคัญ ได้แก่ กรดไอโคซาเพนตาอีโนอิค (EICOSAPENTAENOIC ACID) หรือ EPA และกรดโดโคซาเฮกซาอีโนอิค (DOCOSAHEXAENOIC ACID) หรือ DHA ส่วนกรดไขมันโอเมก้าหกที่สำคัญ ได้แก่ กรดแกมม่าลิโนเลนิค (GAMMA-LINOLENIC ACID) หรือ GLA และกรดอะแรคชิโดนิค (ARACHIDONIC ACID) หรือ ARA หรือ AA ซึ่งกรดไขมันเหล่านี้มีประโยชน์ต่อทั้งสุขภาพของมนุษย์และสัตว์ โดยควบคุมการทำงานของระบบต่างๆภายในร่างกายให้เป็นไปอย่างปกติ เช่น ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบสืบพันธุ์ และระบบภูมิต้านทาน เป็นต้น

การคัดเลือกสายพันธ์ุ

 

               คณะผู้วิจัยจึงได้พัฒนากระบวนการผลิตกรดไขมันโอเมก้าสามและโอเมก้าหกจาก   จุลินทรีย์ชนิตต่างๆ ได้แก่ จุลินทรีย์ทะเล และเชื้อรา โดยการคัดแยกสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่มีศักยภาพจากแหล่งธรรมชาติ และอาศัยเทคโนโลยีการหมักในการพัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในอาหารเหลว และอาหารแข็ง ทำให้ได้ผลผลิตสูง และลดต้นทุนในการผลิตทั้งในส่วนของอาหารเลี้ยงเชื้อ ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในกระบวนการหมัก รวมทั้งได้ผลิตภัณฑ์หมักในรูปแบบต่างๆที่เหมาะสำหรับนำไปใช้ได้กว้างขวางในแต่ละอุตสาหกรรม 

การพัฒนากระบวนการหมักจุลินทรีย์

 

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
โทร. 02-5646700 ต่อ 3331
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป