สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับการสนับสนุนด้านผลึกศาสตร์
เนื่องในวาระฉลองปีแห่งผลึกศาสตร์สากล (International Year of Crystallography)
 
เปิดโลกแห่งผลึก
 
          ผลึกเป็นของแข็งที่ประกอบไปด้วยอนุภาคขนาดเล็ก เช่น อะตอม ไอออน หรือโมเลกุล รวมตัวจัดเรียงกันอย่างเป็นระเบียบ เป็นโครงสร้างที่มีรูปแบบซ้ำๆ กันในบริเวณกว้างแผ่ขยายไปในเนื้อของสสาร เราสามารถพบผลึกได้ในชีวิตประจำวันในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น เกลือแกง น้ำตาล สารส้ม ด่างทับทิม เกล็ดหิมะ ไส้ดินสอ โดยผลึกแต่ละชนิดประกอบไปด้วยโครงสร้างอะตอมและโครงสร้างโมเลกุลที่จำเพาะ
 
          ตั้งแต่ยุคโบราณ เราได้นำผลึกมาใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ มานานแล้ว เช่น การนำอัญมณีเป็นเครื่องประดับ การนำเกลือแกงมาใช้ในการถนอมอาหาร
 
          วิลเฮล์ม คอนราด เรินต์เกน นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน ค้นพบรังสีเอ็กซ์ในปี ค.ศ. 1895 ซึ่งทำให้เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์เป็นคนแรกๆในปี ค.ศ. 1901  เนื่องจากช่วงความยาวคลื่นของรังสีเอ็กซ์มีค่าใกล้เคียงกับช่วงระยะห่างระหว่างอะตอมในโครงสร้างของสสาร X-ray crystallography จึงเป็นแนวทางในการศึกษาด้านผลึกศาสตร์ ที่อาศัยการยิงรังสีเอ็กซ์กระทบวัตถุเพื่อศึกษาโครงสร้างอะตอมของสสารจากการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ เนื่องจากผลึกมีการเรียงตัวของอะตอมอย่างเป็นระเบียบ คล้ายช่องว่างเล็กๆของเกรตติ้งที่สามารถทำให้เกิดการเลี้ยวเบนของแสงได้ เทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์จึงนำไปสู่การศึกษาโครงสร้างดีเอ็นเอ โครงสร้างยา วิตามิน ฮอร์โมน ผลึกโปรตีน เอนไซม์ ชีวโมเลกุลต่างๆ ตลอดจนสารเคมีต่างๆเพื่อใช้ในการแพทย์ การเกษตร สิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาวัสดุทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ แม่เหล็ก โลหะ และผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่มีความสำคัญต่ออนาคต
 
 
 
พัฒนาวิทยาการด้านผลึกศาสตร์ด้วยพระบารมี
 
          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในการสนับสนุนการวิจัยและส่งเสริมบุคลากรในการนำผลึกศาสตร์มาใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่างๆ ผ่านโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี และโครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมประชุม ณ เมืองลินเดา  ตัวอย่างเช่น
 
Beamline_eng
 
สถานีทดลองของสถาบันวิจัยเดซี
 

งานวิจัยสู่การพัฒนาด้านพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 
          ปัจจุบันวัสดุสำหรับการสร้างพลังงานทดแทนนั้นมีสำคัญมาก ดิฉันจึงได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการคำนวณโครงสร้างผลึกของสารกึ่งตัวนำชนิดใหม่ที่ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เชิงแสง (optoelectronics) และเซลล์สุริยะ (solar cell) เพื่อพัฒนาในการออกแบบ และควบคุมสมบัติของสารที่มีสมบัติเชิงแสง เชิงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง ราคาไม่แพง และมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นางสาวอัจฉรา ปัญญา ผู้แทนในโครงการฤดูร้อนเดซีประจำปี 2551


งานวิจัยสู่การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
          นักวิทยาศาสตร์ได้พยายามคิดค้นเครื่องมือและเทคนิคที่ช่วยงานทางการแพทย์ โดยเทคนิคหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจคือ เทคนิค Positron Emission Tomography (PET) ซึ่งเป็นเทคนิคที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชีวเคมีและกลไกการทำงานของร่างกายโดยแสดงเป็นภาพสามมิติ รวมทั้งยังใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการรักษาโรคร้ายต่างๆ โดยเฉพาะโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นโรคที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกให้ความสนใจ ผมได้วิจัยเรื่องการเตรียมสารประกอบโบรอน เพื่อใช้เป็นตัวให้สัญญาณในเทคนิค PET โดยใช้เทคนิค Single Crystal X-ray Crystallography และ Nuclear Magnetic Resonance (NMR) Spectroscopy เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ผมยืนยันได้ว่า สารประกอบโบรอนที่ผมสังเคราะห์นั้นมีโครงสร้างตรงตามที่ต้องการจริง

นายกันตพัฒน์ จันทร์แสนภักดิ์ ผู้แทนในโครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ประจำปี 2556
 

งานวิจัยสู่การพัฒนาด้านการเกษตร
 
          อุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งเป็นอุตสาหกรรมสร้างรายได้กับประเทศไทยอย่างมหาศาล แต่ยังคงประสบปัญหาจากโรคระบาดต่างๆ โดยเฉพาะโรคไวรัสตัวแดงดวงขาว  ผมได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโปรตีน VP35 เป็นโปรตีนที่เป็นส่วนประกอบของไวรัสตัวแดงดวงขาว ด้วยเทคนิค X-ray Crystallography เมื่อทราบโครงสร้างของโปรตีน VP35 แล้ว ทำให้มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการออกแบบยาที่จำเพาะต่อการยับยั้งปฏิสัมพันธ์ระหว่างโปรตีนของไวรัสกับดีเอ็นเอเพื่อลดอัตราการติดเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวของกุ้งต่อไป
 
นายพงศ์ภวัน เศรษฐ์ธนันท์ ผู้แทนในโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ประจำปี 2556
 

งานวิจัยสู่นวัตกรรมการผลิตสารแม่เหล็กชนิดใหม่

          ผมทำการวิจัยเรื่องโครงสร้างผลึกของสารแม่เหล็กชนิดใหม่โดยใช้หลักการของ X-ray & Neutron Crystallography เมื่อทดลองแทนที่โลหะบางชนิด ได้แก่ เหล็ก แมงกานีส และโคบอลต์ ในสารประกอบโลหะผสมออกไซด์ที่มีโครงสร้างผลึกคล้าย La18Li8Rh5O39 สารประกอบชนิดใหม่ที่ได้เหล่านั้นจะมีโอกาสแสดงสมบัติแม่เหล็กผ่าน ปรากฏการณ์ superexchange ของอิเล็กตรอนเดี่ยวใน d-orbital ผ่านอะตอมของออกซิเจนและเกิดอันตรกิริยา coupling ระหว่างกันได้ ทำให้เกิดสสารที่มีสมบัติเป็น paramagnet, antiferromagnet, ferrimagnet และ spin-glass หลากหลาย แต่มีเพียงสารประกอบที่โครงสร้างผลึกสมบูรณ์ปราศจากการแลกที่กันของอะตอมที่ มีขนาดใกล้เคียงกัน อย่างเช่น La18Li8Fe4.5In0.5O39 เท่านั้นที่พบสมบัติ ferromagnetism  เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างผลึกในงานวิจัยนี้ ได้แก่ X-ray diffraction, Neutron diffraction, และ X-ray absorption
 
นายณิรวัฒน์ ธรรมจักร์ ผู้แทนในโครงการฤดูร้อนเดซีประจำปี 2550
 

งานวิจัยสู่การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสังเคราะห์สารแห่งอนาคต
 
          ดิฉันสนใจศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเคมีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสังเคราะห์สารและศึกษาคุณสมบัติของสารชนิดต่างๆ เช่น อัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยา และศึกษากลไกในการแลกเปลี่ยนระหว่างคู่อิมีน  (Imine)  ดิฉันได้มีโอกาสเป็นลูกศิษย์ของ Prof. Jean-Marie Lehn นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลสาขาเคมี ปี ค.ศ.1987 และได้นำเทคนิค X-ray crystallography มาใช้งานวิจัย สามารถใช้ในการหาตำแหน่งของอะตอมในโมเลกุลได้อย่างชัดเจนและแม่นยำ ทำให้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาขั้นสูงต่อไปได้เป็นอย่างดี
 
นางสาวศิรินันท์ กุลชาติ  ผู้แทนในโครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ประจำปี 2552
 
 
งานวิจัยสู่เพื่อความเข้าใจวัสดุนาโนภายใต้สภาวะรุนแรง (Extreme Conditions)

          วัสดุนาโนได้รับความสนใจอย่างมากในช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมา เพื่อความเข้าใจพฤติกรรมของวัสดุนาโนอย่างถ่องแท้มากขึ้น เราจึงต้องศึกษาในวัสดุดังกล่าวในหลายๆสภาวะรวมถึงสภาวะรุนแรง (Extreme conditions) เช่น ความดันสูงมาก อุณหภฺมิสูงมาก หรืออุณหภูมิที่ต่ำมาก ข้าพเจ้าได้ทำการศึกษาวัสดุนาโนบิสมัส (Bismuth Nanoparticles) ที่ความดันสูงมากเสมือนเป็นความดันที่แก่นโลก ใช้เทคนิค X-ray Diffraction เพื่อดูโครงสร้างผลึก (crystal structure) และพบว่าโครงสร้างผลึกของวัสดุนา โนบิสมัส มีความแตกต่างจากวัสดุก้อนบิสมัสอย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยอื่นที่ทำการทดลองกับวัสดุนาโนชนิดอื่นด้วยเช่นกัน
 
นายวนรักษ์ ชัยมาโย ผู้แทนในโครงการฤดูร้อนเดซีประจำปี 2551
 
 

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป