รวมผลงานจัดแสดงในงาน NAC2015

Biotec

1. TBRC ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย

2. การพัฒนากรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ทนต่อสภาพดินเค็มด้วยการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ 

3. ค่ายเยาวชนบูรณาการวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ และชุมชน

4. ไบโอเทค ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดสู่ สปป. ลาว

5. เผ็ดอย่างมีมาตรฐานด้วย "เครื่องวัดความเผ็ด"

6. ชุดตรวจหาเชื้อก่อโรคในพืช

7. ชุดตรวจโรคกุ้งอัจฉริยะ ใช้งานง่าย รวดเร็ว และแม่นยำ

 

 

CPMO

1. สวทช. กับศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ พันธมิตรร่วมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี สร้างป่า สร้างชุมชน

2. อิทธิพลของปัจจัยแวดล้อม ต่อผลผลิตเห็ดระโงกที่เจริญร่วมกับไม้ยางนา ในศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

3. การเจริญและพัฒนาการระหว่างเห็ดเผาะกับพืชให้อาศัย ภายหลังการปลูกในพื้นที่ธรรมชาติ

4. การศึกษาปัจจัยชีวภาพที่สนับสนุนการเจริญเติบโต และการรอดตายของผักหวานในป่า ในสภาพธรรมชาติ

5. คุณค่าทางโภชนาการและสรรพคุณทางยาของเห็ดเผาะและเห็ดระโงก

6. เห็ดราเพื่อการฟื้นฟูป่าและเป็นแหล่งอาหารของชุมชน

7. ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ งานพัฒนาด้านป่าไม้

8. เพิ่มพื้นที่ป่าในพื้นที่เกษตรกร

9. ประวัติความเป็นมา จังหวัดศรีสะเกษ

10. ห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยาการอนุรักษ์ มจธ.

- การศึกษาวิจัยนกด้วยการใส่ห่วงขา

- การศึกษาวิจัยสัตส์ป่าด้วยการ ตั้งกล้องดักถ่ายภาพอัติโนมัติ

- การกระจายตัวของสัตว์ผู้ล่าขนาดเล็กในประเทศไทย จากการสำรวจด้วยกล้องดักถ่ายภาพอัติโนมัติ

- การจำแนกตัวหมีควายและหมีหมาโดยใช้ลายที่หน้าอก:เพื่อประเมินความชุกชุม

- การติดตามศึกษาวิจัยรังนก โดยการใช้กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบดิจิตอล

- การศึกษาวิจัยด้วยการติดเครื่องส่งสัญญาณวิทยุ

11. โครงการศึกษาและพัฒนาการใช้นวัตกรรมไม้ซีออสและไอแมก เพื่อการฟื้นฟูป่าชายเลน

12. การถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนเพาะเห็ดระบบปิด สู่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงเห็ดโคนญี่ปุ่น

13. เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืชกับไม้ดอกวงศ์ขิงของไทย

14. เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง

15. กรมส่งเสริมการเกษตร กับการส่งเสริมด้านแมลงเศรษฐกิจ

16. ชันโรง

- อนุกรมวิธานชันโรงในประเทศไทย

- สถานการณ์ชันโรง

- ชันโรง สื่อผสมเกสรที่มีประสิทธิภาพ

- การเพาะเลี้ยงนางพญาชันโรงกึ่งธรรมชาติ

- รูปแบบรังเพาะเลี้ยงชันโรง

 

NECTEC

1. ระบบพยากรณ์การเคลื่อนย้าย ประชากรเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

2. ระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตรไทยแบบพกพา

3. ระบบสืบค้นและเผยแพร่ API เพื่อเป็นตลาดกลางสำหรับซอฟต์แวร์ในรูปแบบบริการ

4. e-Service ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์พกพาในองค์กร (สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต)

5. ตู้ตรวจสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด

6. e-Health EasyHos ระบบช่วยนำทางผู้ป่วยในโรงพยาบาล

7. e-Health Khunlook คุณลูก Mobile and Web Application

8. ชุดซอฟต์แวร์ MoPHDC Provincial Data Center

9. e-Health โปรแกรมบันทึกและวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และการออกกำลังกาย FoodiEat

10. e-Health โปรแกรมบันทึกและคัดกรอง การเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย Kid Diary

11. เศรษฐกิจดิจิทัล Digital Economy คืออะไร ?

12. Mobile Application ทางด้านการเกษตรและการใช้ปุ๋ย

13. Network-based ASEAN language Translation Public Service

14. ระบบการตรวจสอบความชื้นดินและการชลประทานในแปลงขนาดใหญ่

 

MTEC

1. เครื่องสีข้าวขนาดเล็กสำหรับชุมชน

2. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสีย้อมธรรมชาติสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ

3. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยเส้นใยต้นแบบและการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอเทคนิค

4. การประเมินวัฏจักรชีวิต

การประเมินวัฏจักรชีวิต

การประยุกต์ใช้การประเมินวัฏจักรชีวิต

Life Cycle Assessment laboratory

5. การบำบัดแก๊สมลพิษ

การบำบัดแก๊สมลพิษด้วยเทคโนโลยีการดูดซับ

การบำบัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ด้วยวัสดุดูดซึบแบบเฉพาะเจาะจง

การบำบัดแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ ด้วยวัสดุดูดซึบแบบเฉพาะเจาะจง

 

TLO

1. กระบวนการขยายสัญญาณของอนุภาคทองขนาดนาโน ด้วยการเพิ่มชั้นโลหะติดฉลาก

2. วัสดุทดแทนกระดูก

3. น้ำยาทาหน้ายาง นาโน รับเบอร์ ทรีแคร์ สูตร ฟอร์มูล่า 3

4. ระบบการตรวจสอบความชื้นดิน และการชลประทานในแปลงขนาดใหญ่

5. น้ำยาเคลือบสิ่งทอสำเร็จรูป สูตรต้านเชื้อแบคทีเรีย กันยูวี สะท้อนน้ำ มีกลิ่นหอม ด้วยกระบวนการผลิตแบบตกแต่งสำเร็จ

6. ครีมกันแดดไล่ยุง ออกฤทธิ์เนิ่น ชนิดกันน้ำ

7. ชุดทดสอบสำหรับการหาปริมาณเฮกซะวาเลนต์โครเมียม

8. วัสดุเคลือบหลุมร่องฟันชนิดฉายแสง

 

อื่นๆ

1. สถานบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ

1. 1 โครงการจัดตั้งสถานบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ

1.2 แผนการพัฒนาบุคลากรระบบราง(วศร.)

1.3 การถ่ายทอดเทคโนโลยี (หลักสูตรระยะสั้น)

2. โครงการบัณฑิตคืนถิ่น

3. Cyberinfrastructure เพื่อการจัดการข้อมูล Sensor แบบ Near real-time

4. โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาธนาคารพันธุ์พืชตำบลคลองจินดา

.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป