แนะนำ

หน่วยงาน สวทช.  NQI  NSTI Focus Center  

6 Frontier Research Areas (FRAs) สวทช. วางแผนพัฒนางานวิจัยไปข้างหน้า สร้างองค์ความรู้สำหรับแข่งขันในโลกอนาคต ด้วย 6 สาขาวิจัยขั้นแนวหน้า เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี    

10 Technology Devlopment Groups (TDGs) เป็นเป็าหมายการทำงานร่วมกันของ Research Pillars

การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 ต้องก้าวข้ามปัญหา อุปสรรคต่างๆ อาทิ ปัญหาทรัพยากรเสื่อมโทรม ขยะล้นเมือง โลกร้อน รวมถึงรายได้เกษตรกรที่ไม่เพิ่มขึ้น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งขับเคลื่อน BCG โมเดล

     สวทช. จะดำเนินงานตามกลุ่มคลัสเตอร์ 8 กลุ่มหลัก ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ โดยแต่ละคลัสเตอร์ต่างก็มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ดังนี้

     1.) คลัสเตอร์อาหารและการเกษตร 
     2.) คลัสเตอร์การแพทย์และสาธารณสุข
     3.) คลัสเตอร์ซอฟต์แวร์ ไมโครชิปและอิเล็กทรอนิกส์
     4.) คลัสเตอร์ยานยนต์และการขนส่ง
     5.) คลัสเตอร์พลังงานทดแทน
     6.) คลัสเตอร์สิ่งทอและเคมีภัณฑ์
     7.) คลัสเตอร์การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชุมชนชนบทและผู้ด้อยโอกาส
     8.) คลัสเตอร์สิ่งแวดล้อม
     9.) กลุ่มโปรแกรมเทคโนโลยีฐาน

     โดยสรุป ในปีงบประมาณ 2551 สวทช. จะดำเนินการตามโปรแกรมหลัก 51 โปรแกรม ซึ่งจะอยู่ในคลัสเตอร์ทั้ง 8 คลัสเตอร์ และอยู่ในกลุ่มพันธกิจหลักของ สวทช. รวมถึงโปรแกรมที่เป็นเทคโนโลยีฐาน ดังแสดงในตารางที่ 12

รายชื่อโปรแกรมในปีงบประมาณ 2551 page1

รายชื่อโปรแกรมในปีงบประมาณ 2551 page2

รายชื่อโปรแกรมในปีงบประมาณ 2551 page3

 

     ในแต่ละคลัสเตอร์มีเป้าหมายผลผลิต/เทคโนโลยี และผลลัพธ์ ดังตารางที่ 13

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

nsd

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป