รัฐบาลมีนโยบายขยายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีออกสู่ภูมิภาค  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะเทคโนโลยี  บริการให้คำปรึกษาเพื่อยกระดับเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาคให้มีศักยภาพสูงขึ้น   โดยมีแผนดำเนินงานจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ในส่วนภูมิภาคขึ้นอีก 4 อุทยานประกอบด้วย
     •    อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ
     •    อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     •    อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก
     •    อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้

     ทั้งนี้ สวทช. ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ส่วนอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ และ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก รัฐบาลได้มอบหมายให้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นผู้ดำเนินการ
 
     ในปีงบประมาณ 2549 โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งอุทยานฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี จำนวน 4 แห่ง ที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสุรนารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และดำเนินการบริการให้คำปรึกษาและสนับสนุนการพัฒนาและยกระดับเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการ ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ ฝึกอบรมให้แก่บุคลากร ในภาคการผลิต ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2551 จะดำเนินการต่อเนื่องเพื่อให้เป็นอุทยานฯ ในระยะที่สองต่อไป

     โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มีแผนดำเนินการสนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้ง 3 วิทยาเขต (ปัตตานี ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี) และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยทักษิน รวม 5 แห่ง ในการฝึกอบรมบุคลากรและผู้บริหารจัดการหน่วยบ่มเพาะเทคโนโลยี รวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้และจัดทำแผนธุรกิจของหน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ปรับปรุงพื้นที่เพื่อจัดทำหน่วยบ่มเพาะฯ สนับสนุนภาคเอกชนในการพัฒนาและยกระดับเทคโนโลยี  การให้บริการวิเคราะห์ปัญหาแก่วิสาหกิจและภาคอุตสาหกรรม

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป