ตามที่สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. ได้ทำการสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2559 ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีการสำรวจหน่วยงานภาครัฐระดับกรม 272 หน่วยงาน แบ่งเป็นภาครัฐ 146 หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ 47 หน่วยงาน องค์การมหาชนและหน่วยงานอิสระ 79 หน่วยงาน ซึ่งมีหน่วยงานตอบแบบสำรวจทั้งสิ้น 234 หน่วยงาน หรือคิดเป็น 86% โดยหนึ่งในนั้นมี สวทช. รวมอยู่ด้วย แบบสำรวจดังกล่าวมีการสอบถามข้อมูลในมิติต่างๆ แบ่งเป็น 6 ส่วน ดังนี้ นโยบายและการปฏิบัติ (Policies and practices) โครงสร้างพื้นฐานที่มีความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (Secure and efficient infrastructure) ระบบบริหารจัดการภายใน ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Smart back office practice) ความสามารถและทักษะเชิงดิจิทัลของพนักงาน (e-Officer with digital capability) บริการสาธารณะในรูปแบบดิจิทัล (Accessible and convenient public services) การใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart technologies/ practices)

 

การสำรวจครั้งนี้ได้จัดกลุ่มความพร้อมเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

 

1. Developed หรือกลุ่มที่มีระดับความพร้อมที่ดีอยู่แล้ว และสามารถพัฒนาความพร้อมให้เติบโตอย่างดีต่อเนื่องในปีนี้
2. กลุ่ม Rising Star หรือกลุ่มที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด
3. กลุ่ม Maintainer หรือกลุ่มที่มีระดับความพร้อมที่ดีอยู่แล้ว และยังคงรักษาระดับการพัฒนาความพร้อมอย่างต่อเนื่อง และ
4. กลุ่ม Developing หรือกลุ่มที่มีความพร้อมระดับปานกลาง

จากผลการสำรวจ พบว่า สวทช. จัดอยู่ในกลุ่ม Developed มีระดับความพร้อมสูงและมีระดับพัฒนาการสูงอย่างต่อเนื่อง โดยคะแนนในภาพรวมที่ สวทช. ได้รับคือ 80 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ในขณะที่คะแนนในภาพรวมของ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและประเทศอยู่ที่ 65 คะแนน และ 70 คะแนน ตามลำดับ

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป