แนะนำ

หน่วยงาน สวทช.  NQI  NSTI Focus Center  

6 Frontier Research Areas (FRAs) สวทช. วางแผนพัฒนางานวิจัยไปข้างหน้า สร้างองค์ความรู้สำหรับแข่งขันในโลกอนาคต ด้วย 6 สาขาวิจัยขั้นแนวหน้า เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี    

10 Technology Devlopment Groups (TDGs) เป็นเป็าหมายการทำงานร่วมกันของ Research Pillars

การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 ต้องก้าวข้ามปัญหา อุปสรรคต่างๆ อาทิ ปัญหาทรัพยากรเสื่อมโทรม ขยะล้นเมือง โลกร้อน รวมถึงรายได้เกษตรกรที่ไม่เพิ่มขึ้น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งขับเคลื่อน BCG โมเดล

รายการวันละนิดวิทย์เทคโนกับสวทช. ตอน ไข้หวัดใหญ่ 2009
ไข้หวัดใหญ่ 2009 หรือโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่โดยแรกๆ เรียกว่า ไข้หวัดหมู เป็นไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดที่เม็กซิโก โรคนี้ติดต่อจากคนสู่คนเกิดจากเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด เอเอชวันเอ็นวัน (AH1N1) ที่มาจากการผสมสารพันธุกรรมของเชื้อไข้หวัดใหญ่ของหมู คน และนก ผู้ที่ติดเชื้อจะมีอาการคล้ายกับผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ทั่วไป คือมีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ไอ เจ็บคอ อาจมีอาการท้องเสียด้วย และผู้ป่วยหลายรายอาจมีอาการปอดอักเสบรุนแรง หอบ หายใจลำบากอาจถึงขั้นเสียชีวิตในที่สุด ไข้หวัดใหญ่ 2009 สามารถติดต่อได้ทั้งทางตรงอยู่างถูกผู้ป่วยไอจามรดใส่และทางอ้อมโดยการใช้สิ่งของที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสอย่าง ผ้าเช็ดหน้าหรือแก้วน้ำ โรคนี้รักษาให้หายได้

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

nsd

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป