2 มิถุนายน 2559 : โรงแรมโนโวเทล หัวหิน ชะอำบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.เพชรบุรี - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เล็งเห็นความสำคัญของการเสริมสร้างกำลังบุคลากรด้านงานวิจัย เพื่อยกระดับความแข็งแกร่ง และเป็นหนึ่งในพลังขับเคลื่อนสมรรถภาพแห่งความเป็นเลิศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ อันจะนำไปสู่การยื่นจดสิทธิบัตรผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ อีกทั้งผลักดันให้เกิดการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิจัยสู่วงการวิชาอย่างต่อเนื่อง

alt

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า “สวทช. ได้จัดตั้ง "โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ และ โครงการ NSTDA Chair Professor” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา สำหรับการจัดประชุมนักวิจัยแกนนำ และ โครงการ “NSTDA Chair Professor" ประจำปี 2559 : การพัฒนางานวิจัยคุณภาพสู่การพัฒนาประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแสดงความคิดเห็นเรื่องการพัฒนาระบบการสนับสนุนงานวิจัยโดยรวมของประเทศ เพื่อประโยชน์ต่อประชาคมวิจัย เปิดโอกาสให้นักวิจัยร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และให้ข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่การวิจัยและพัฒนา พร้อมทั้งทำให้เกิดการประสานเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มนักวิจัย ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าความต้องการด้านการวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรมในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นมาก ดังจะเห็นได้จากตัวเลขการลงทุนด้านการวิจัยที่ปรากฏออกมาเป็นค่าใช้จ่ายด้านวิจัยและพัฒนาเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่เพิ่มขึ้นในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา จากค่าที่อยู่กับที่ประมาณ 0.22% ในช่วงสิบปีก่อน พ.ศ. 2555 ขึ้นมาเป็นประมาณ 0.47% ในปี พ.ศ. 2557

 

alt  alt

 

นอกจากนี้ ในช่วงปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา รัฐบาลได้ประกาศนโยบายที่เปรียบเสมือนกลไกสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ทั้งในภาครัฐและเอกชน เช่น การเพิ่มการลดหย่อนภาษีแก่บริษัทที่ทำวิจัยจากเดิม 200% เป็น 300%  การประกาศบัญชีนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนสินค้าที่คิดค้นและพัฒนาโดยคนไทยให้ขายกับภาครัฐด้วยวิธีกรณีพิเศษ การส่งเสริมผู้ประกอบการประเภท Tech Startup ไปจนถึงการเพิ่มแรงจูงใจในการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช้ความรู้สูงขึ้น นอกจากกลไกที่กล่าวมาแล้ว ในส่วนของการวิจัยและพัฒนาจึงต้องให้ความสำคัญของการตั้งโจทย์วิจัยให้มีคุณภาพ ตอบโจทย์ความต้องการระดับประเทศ และตอบสนองผู้ใช้ ยิ่งไปกว่านั้นก็ต้องก้าวให้ทันกับเทคโนโลยีโลกที่รุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป”

alt  alt

ด้าน ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ เลขานุการโครงการนักวิจัยแกนนำ และ NSTDA Chair Professor กล่าวว่า โครงการ NSTDA Chair Professor เป็นความร่วมมือระหว่าง สวทช. และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และในปี 2558 ที่ผ่านมา ได้ขยายความร่วมมือกับ บริษัท ปตท. (มหาชน) จำกัด จัดตั้งโครงการ PTT NSTDA Chair Professor ขึ้นอีกด้วย ซึ่ง สวทช. ได้ให้การสนับสนุนโครงการวิจัยไปแล้วทั้งสิ้น 18 โครงการ แบ่งเป็นทุนนักวิจัยแกนนำ จำนวน 13 โครงการ, NSTDA Chair Professor จำนวน 4 โครงการ และ PTT NSTDA Chair Professor จำนวน 1 โครงการ ผลของการดำเนินงานของโครงการแต่ละโครงการมีผลการดำเนินงานที่ดีเยี่ยม สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพในระดับสูง ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 101 ต้นแบบ ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 585 เรื่อง และอนุสิทธิบัตร 29 เรื่อง การผลิตบุคลากรในระดับ ปริญญาโท ปริญญาเอก และหลังปริญญาเอก รวม 404 คน อีกทั้งยังมีการนำผลงานวิจัยจำนวนหนึ่งได้นำไปเผยแพร่ใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะแล้ว

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป