หลักการ / ความสำคัญ

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีความต้องการยา ชีวภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มขึ้นทุกปี โดยวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ผลิตโดยคนไทยยังถูกใช้ไม่มากนัก จึงมีการนำเข้าจากต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ในประเทศไทยมีหลายบริษัทที่มีการนำผลงานวิจัยจากสถาบันต่างๆ เช่น สวทช. หรือ มหาวิทยาลัย ไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและใช้งานได้ดีเทียบเท่าต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม อุปสรรคคือ ทำอย่างไรให้ผลิตภัณฑ์ของไทยเป็นที่รู้จัก มีผู้ใช้งานจริง และเกิดการยอมรับเพิ่มขึ้น สวทช. จึงร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพและการแพทย์ ตลอดห่วงโซ่มูลค่า โดยประสานความร่วมมือและร่วมลงทุนเพื่อการวิจัย พัฒนา ทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์/เทคโนโลยี และส่งเสริมให้มีการใช้งานจริงในภาคปฏิบัติงานทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนให้เกิดบริการและอุตสาหกรรมทางการแพทย์ชั้นนำขึ้นในประเทศไทย ด้วยผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของคนไทย ภายใต้แนวคิด ร่วมคิด ร่วมทุน ร่วมทำ อย่างเท่าเทียม มุ่งให้เกิดการผลิตเทคโนโลยีของคนไทยระดับอุตสาหกรรม และมีการใช้งานให้เกิดการยอมรับในวงกว้าง ส่งเสริมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมทางการแพทย์ให้เติบโตขึ้นในประเทศ และสามารถส่งออกจำหน่ายในต่างประเทศด้วย

เป้าหมาย

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีด้านการแพทย์ เพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีต่างประเทศ สามารถส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ รวมถึงทำให้เกิดการบริการและอุตสาหกรรมการแพทย์ชั้นนำขึ้นในประเทศไทย

แผนการดำเนินงาน

ประกอบด้วย 2 แผนงาน

แผนงานที่ 1 การวิจัยและพัฒนาเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติสำหรับชิ้นเนื้อ (MiniScan)

แผนงานที่ 2 การวิจัยและพัฒนาเครื่องตรวจวินิจฉัยมะเร็งปากมดลูกแบบพกพา (INSpectDx)

สอบถามเพิ่มเติม

โทร 02 117 6439 (คุณวงศกร) 02 117 6469 (คุณพัทจารี)
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป