"วัสดุห้ามเลือดเพื่อการรักษาแผล" ผลงานวิจัยของ ดร.วนิดา จันทร์วิกูล และทีมวิจัยจากหน่วยปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ห้องปฏิบัติการวัสดุทางการแพทย์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นด้านการแพทย์และสาธารณสุข ระดับชมเชย ประจำปี 2550 สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลงานดังกล่าวมีจุดเด่นคือ การนำกากของเสียจากอุตสาหกรรมอาหารทะเลสดแช่แข็ง ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นพิษและสามารถนำไปใช้ได้กับร่างกายมนุษย์ ช่วยเร่งให้แผลหายได้เร็วขึ้น และเร่งการแข็งตัวของเลือดได้ดีกว่าวัสดุปิดแผลทางการค้า ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ เป็นการลดการนำเข้าวัสดุ ซึ่งมีราคาแพง

คณะผู้วิจัย
ดร.วนิดา จันทร์วิกูล
นางสาวปวีณา อุปนันต์,
นางสาวบุญล้อม ถาวรยุติการต์
นางสาววาสนา โคสอน 

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป