ศาสตราจารย์ ดร.มรกต ตันติเจริญ รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับรางวัล “ผู้นำวิทยาศาสตร์พลังงานทางเลือกดีเด่นแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีแก๊สชีวภาพ” จากการจัดประชุมและนิทรรศการพลังงานทางเลือกนานาชาติ (World Alternative Energy Sciences Expo : WAESE 2009) โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลผู้นำวิทยาศาสตร์พลังงาน ทางเลือกดีเด่นแห่งชาติ จัดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งแรก โดยแบ่งเป็น 9 สาขาเทคโนโลยี ได้แก่

1. สาขาเทคโนโลยี Solar PV
2. สาขาเทคโนโลยี Solar Thermal/Cooling
3. สาขาเทคโนโลยีลม
4. สาขาเทคโนโลยีไบโอดีเซล
5. สาขาเทคโนโลยีแก๊สโซฮอล์
6. สาขาเทคโนโลยีแก๊สชีวภาพ
7. สาขาเทคโนโลยี Waste to energy
8. สาขาเทคโนโลยีแก๊สชีวมวล
9. สาขาเทคโนโลยี Eco-House

เพื่อส่งเสริมยกย่องบุคคลให้เป็นแบบอย่างในด้านพลังงานทางเลือกและเผยแพร่ ความรู้ เทคนิค วิธีการของนักพลังงานทางเลือกดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จ

ศาสตราจารย์ ดร.มรกต ตันติเจริญ จบการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก สาขาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยโรดส์ ไอแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้มีประสบการณ์การทำวิจัยพัฒนาระบบผลิตก๊าซชีวภาพในอุตสาหกรรม ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 90 ผลงาน เคยได้รับรางวัลโครงการดีเด่นด้านพลังงานใหม่และหมุนเวียนของประเทศไทย จากกระทรวงพลังงาน รางวัลผลงานวิจัยเรื่อง “ระบบบำบัดน้ำเสียไร้อากาศประสิทธิภาพสูงแบบตรึงเซลสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม เกษตร” จากสภาวิจัยแห่งชาติ

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

nsd

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป