เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2553 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ "นาโนไทยแลนด์ 2010 (NanoThailand 2010: Nanotechnology for a Sustainable World)" ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งงานดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2553 

งานประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และเครือข่ายความเป็นเลิศด้านนาโนเทคโนโลยีทั้ง 8 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่
  1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  2. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  3. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
  4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  5. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  6. มหาวิทยาลัยมหิดล
  7. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  8. สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยและผู้สนใจทางด้านนาโนเทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศได้พบปะ หารือ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ ตลอดจนการช่วยเหลือผู้ประกอบการในการวางแผนธุรกิจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยี ซึ่งนับเป็นสาขาวิชาที่มีบทบาทสำคัญต่อสังคมโลกมากขึ้นในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมทางการแพทย์ และ อุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป