ร่วมยินดีกับผลการประกาศรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2553 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมี 3 นักวิจัยจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านอณูชีววิทยาและจีโนมกุ้ง ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ไบโอเทค และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัล ได้แก่ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ และรางวัลวิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาเอก)  โดยผู้ได้รับรางวัลประกอบด้วย

  1.  รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2553 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ศ.ดร.อัญชลี ทัศนาขจร ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านอณูชีววิทยาและจีโนมกุ้ง จากผลงานวิจัยด้านอณูวิทยาและพันธุศาสตร์ในกุ้ง
  2. รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ดร.ปิติ อ่ำพายัพ นักวิจัย จากศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านอณูชีววิทยาและจีโนมกุ้ง จากผลงาน "การพัฒนาเครื่องหมายพันธุกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตของหอยเป๋าอื้อเขตร้อน Haliotis asinine ในประเทศไทย" วิทยานิพนธ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  3. รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ดร.หงลดา เทอดเกียรติกุล นักวิจัย จากหน่วยวิจัยเทคโนโลยีทรัพยากรชีวภาพ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์ จากผลงาน "การศึกษาการแสดงออกและหน้าที่ของ Microplitis demoltior bracovirus ikB-LIKE Gene family" วิทยานิพนธ์ของ University of Georgia ประเทศสหรัฐอเมริกา


ทั้งนี้จะมีการมอบรางวัลในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2554 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานสภาวิจัยแห่งชาติbiotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป