alt

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(1 กรกฎาคม 2553 - 30 มิถุนายน 2559 )

 

ดร.ทวีศักดิ์ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จาก Imperial College of Science and Technology มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร เมื่อพ.ศ.2518 ด้วยทุนรัฐบาลไทย และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา Digital Communications จากสถาบันเดียวกันในปี พ.ศ.2524 ด้วยทุนมหาวิทยาลัยลอนดอน

ดร.ทวีศักดิ์ มีประสบการณ์ทำงานครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2521 ด้วยการเป็นผู้ช่วยจัดรายการที่สถานีวิทยุบีบีซี ภาคภาษาไทย กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร และในปี พ.ศ. 2524 ได้เริ่มรับราชการในตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากนั้นได้ย้ายมาสอนที่ภาควิชาบริหารอุตสาหการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยในปี พ.ศ.2526 ได้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับผิดชอบด้านวิจัย วิศวกรรม และปฏิบัติการของศูนย์ข้อมูล

ในปี พ.ศ. 2537 ดร.ทวีศักดิ์ได้เข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ รับผิดชอบด้านการพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และในปี พ.ศ. 2541 ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (พ.ศ.2541-2549) ต่อมาได้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (19 ต.ค.2549-30 มิ.ย.2553) กำกับดูแลสำนักลงทุนและสารสนเทศ

ดร.ทวีศักดิ์ มีผลงานวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากมาย อาทิ Microprocessor-based data entry device ระบบการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงสำหรับการติดต่อระหว่างเรือดำน้ำ การปรับปรุงคุณภาพของการรับส่งโทรสารตามมาตรฐาน CCITT-G2 โดยใช้เทคนิค Echo Cancellation และการออกแบบและพัฒนาต้นแบบจอภาพแบบสัมผัส นอกจากนี้ ดร.ทวีศักดิ์ ยังเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนามาตรฐานภาษาไทยเพื่อใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ โครงการทดสอบทางด่วนสารสนเทศ โครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย โครงการเครือข่ายกาญจนาภิเษก ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นต้น

นอกจากนี้ ดร.ทวีศักดิ์ได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นกรรมการในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ กรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด มหาชน (บริษัทร่วมทุนระหว่าง สวทช ทศท. และ กสท.) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ ผู้แทนภาครัฐ และเลขานุการคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป