แนะนำ

หน่วยงาน สวทช.  NQI  NSTI Focus Center  

6 Frontier Research Areas (FRAs) สวทช. วางแผนพัฒนางานวิจัยไปข้างหน้า สร้างองค์ความรู้สำหรับแข่งขันในโลกอนาคต ด้วย 6 สาขาวิจัยขั้นแนวหน้า เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี    

10 Technology Devlopment Groups (TDGs) เป็นเป็าหมายการทำงานร่วมกันของ Research Pillars

การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 ต้องก้าวข้ามปัญหา อุปสรรคต่างๆ อาทิ ปัญหาทรัพยากรเสื่อมโทรม ขยะล้นเมือง โลกร้อน รวมถึงรายได้เกษตรกรที่ไม่เพิ่มขึ้น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งขับเคลื่อน BCG โมเดล

คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)

(๑๓ พ.ค. ๒๕๕๔ - ๑๒ พ.ค. ๒๕๕๖)

ดร. ปลอดประสพ สุรัสวดี
ดร. ปลอดประสพ สุรัสวดี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(ดำรงตำแหน่งเมื่อ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 – 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555)

 
นายพรชัย รุจิประภา

นายพรชัย รุจิประภา
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(รองประธาน)

นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

(กรรมการและเลขานุการ)


นายกอปร กฤตยากีรณ
นายกอปร กฤตยากีรณ
นายเขมทัต สุครธสิงห์

นายเขมทัต สุคนธสิงห์

ประธานกรรมการ บริษัท สิขร จำกัด

นายอาชว์ เตาลานนท์

นายอาชว์ เตาลานนท์

รองประธานกรรมการ
บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

นางกอบกาญจน์ วัฒนาวรางกูร

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร

ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท โตชิบาไทยแลนด์ จำกัด

 

นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์

นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์

ประธานกรรมการบริหาร ธนาคากรุงเทพ จำกัด

นายดอน ปรมัตถ์วินัย
นายดอน ปรมัตถ์วินัย
นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

กรรมการผู้จัดการใหญ่ SCG Paper

นายวิษณุ เครืองาม นายวิษณุ เครืองาม
นายสุเมธ ตันติเวชกุล

นายสุเมธ ตันติเวชกุล

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

นายอำพน กิตติอำพน นายอำพน กิตติอำพน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นายเข็มชัย ชุติวงศ์

 

นายเข็มชัย ชุติวงศ์

อธิบดีอัยการ สำนักงานคณะกรรมการอัยการ

นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ

นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ

นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านควบคุมป้องกันโรค
กระทรวงสาธารณสุข

นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล

นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

นายนนทิกร กาญจนะจิตรา

นายนนทิกร กาญจนะจิตรา

เลขาธิการ ก.พ.

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี

ปลัดกระทรวงอุตสาหากรรม

นายวุฒิชัย กปิลกาญจน์

นายวุฒิชัย กปิลกาญจน์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายศักรินทร์ ภูมิรัตน

นายศักรินทร์ ภูมิรัตน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นายสวัสดิ์ ตันตระรัตน์

นายสวัสดิ์ ตันตระรัตน์

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ

เลขาธิการ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ

หมายเหตุ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เปลี่ยนชื่อเป็น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

nsd

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป