Get Adobe Flash player

Contact

งานกระตุ้นการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เลขที่ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0-2564-7000 ต่อ 1328 - 1332
โทรสาร : 0-2564-7081
http:// www.nstda.or.th/rdp
E - mail : rdc@nstda.or.th

การขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษี 300% รูปแบบ Pre-approval

 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง ทำหน้าที่ตรวจสอบและรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประสงค์จะใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 598) พ.ศ.2559 (วิธีการ Pre-Approval) ซึ่งได้เปิดให้บริการระบบ RDC Online สำหรับการยื่นขอรับรองโครงการวิจัยฯ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต เพื่อสร้างความสะดวกรวดเร็ว มีความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูล และตรวจสอบติดตามผลได้ง่าย

 

ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบและรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ค่าธรรมเนียมการขอรับรองโครงการวิจัยฯ ในอัตรา 2,000 บาท / โครงการ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 598) พ.ศ.2559 >>> โหลด <<<
2. ประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 391) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับรายจ่ายเพื่อทำการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม >>> โหลด <<<
3. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอเป็นผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม>>> โหลด <<<
4. ประกาศ สวทช. เรื่อง การตรวจสอบและรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม >>> โหลด <<<
5.  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการพิจารณารับรองโครงการวิจัยฯ (บังคับใช้ 4 ม.ค. 60) >>> โหลด <<<
6.  คำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลโครงการที่ได้รับรองแล้ว  >>> โหลด <<<
7. เอกสารรับรองการทำสัญญาจ้างวิจัย (ใช้เฉพาะในกรณีที่ไม่สามารถเปิดเผยเอกสารสัญญาได้) >>> โหลด <<<
8. เอกสารรับรองการทำสัญญาร่วมวิจัย (ใช้เฉพาะในกรณีที่ไม่สามารถเปิดเผยเอกสารสัญญาได้) >>> โหลด <<<
9. ตัวอย่างแบบคำขอรับการรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม >>> โหลด <<<

การเข้าใช้งานระบบ RDC Online

ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานระบบโดยการ พิมพ์ URL : https:/www.rdconline.nstda.or.th/rdconline/index.xhtml

หรือกดปุ่ม

การตรียมตัวก่อนการใช้งานระบบ RDC Online

สิ่งที่ต้องตรียมตัวก่อนการใช้งานระบบ คือ
1. คอมพิวเตอร์ (PC) หรือ NoteBook
2. อินเตอร์เน็ต (Internet)
3. อีเมลล์สำหรับการติดต่อ (E-mail)
4. ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate)  ผู้ใช้งานต้องจัดหา Digital Certificate จากหน่วยงาน CAT หรือ TOT

- รูปแบบการขอใช้บริการ/จัดซื้อใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ >>โหลด<<

- ข้อมูลการติดต่อ CA (CAT และ TOT) >>โหลด<<

- แบบขอรับบริการ CAT >>โหลด<<

- แบบขอรับบริการ TOT >>โหลด<<

 

*** กรณีซื้อแบบ Token ***

- ให้ติดตั้ง Driver ที่ได้รับจาก CA โดยสามารถศึกษาวิธีการติดตั้ง Token Driver ได้ดังนี้  >>โหลด<<

- กรณีแผ่น CD Token Driver ชำรุดหรือสูญหาย สามารถ dowload ได้ที่นี่ >> โหลด <<

 

*** กรณีซื้อแบบ file ***

- ให้ติดตั้ง Digital Certificate ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการใช้งาน โดยศึกษาวิธีการติดตั้งได้ดังนี้

- การติดตั้ง Digital Certificate ใน Window 7 >>โหลด<<

- การติดตั้ง Digital Certificate ใน Window 8 >>โหลด<<

 

5. ติดตั้งโปรแกรมและตั้งค่าโปรแกรมต่างๆ

5.1 Internet Browser รองรับการทำงาน 2 Browser คือ IE และ Mozilla Firefox 

5.1.1) IE version 9-11 (32 bit/ 64 bit)  >> คู่มือการตั้งค่า กรณี IE <<


5.1.2) Firefox version 36-48 (32 bit) >> คู่มือการตั้งค่า กรณี Firefox <<

** ปัจจุบันไม่รองรับการทำงานกับ Google chrome **


5.2 JAVA Runtime Environment (JRE) ระบบใช้งานได้กับ JAVA version 1.7 update 25 - 1.8 update 101 โดยให้ติดตั้ง Java 32 bit เนื่องจากต้องทำงานบน Internet Browser ที่เป็น 32 bit

 

 

** กรณีมีการติดตั้ง JAVA และมีการทำงานปกติ หน้าจอการใช้งานจะแสดงสัญลักษณ์รูปผู้ชายตรงมุมล่างซ้าย ดังรูป **

- Adobe Acrobat Reader version 10,11

- Microsoft Word / Microsoft Excel Viewer 2007-2013

 

** คำถามที่พบบ่อย (FAQ) **

 

ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้วิธีการใช้งานได้จาก คู่มือการใช้งานหน้าเว็ป RDC Online (อักษรวิ่งในกรอบสี่เหลี่ยมด้านล่าง) และชมสามารถรับชมวีดีโอสอนการใช้งานระบบ RDC Online จากวีดีโอด้านล่างนี้


วีดีโอ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบ RDC Online

Dim lights Embed Embed this video on your site

วีดีโอ : การลงทะเบียนเจ้าของโครงการและการลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบ

Dim lights Embed Embed this video on your site

วีดีโอ : การลงทะเบียนโครงการ

Dim lights Embed Embed this video on your site